MENY
Eskilstuna kommun

Ansökan - Projektstöd till fria kulturutövare

Projektstöd till fria kulturutövare är ett ekonomiskt stöd till kulturprojekt inom alla konstformer. Genom att detta stöd införs vill Eskilstuna kommun visa på vikten av att stödja lokala kulturaktörer och lyfta fram kulturlivets samhällsnytta. Stödet ska uppmuntra det fria kulturutövandet, med möjligheter att genomföra nya idéer och våga prova nya sätt att tänka.

För ändamålet finns 500 000 kr avsatt per år. Ansökan om stöd kan göras löpande under året.

Kulturaktörer som fått beslut om stöd ska redovisa verksamhet och ekonomi, senast två månader efter avslutat projekt. Det finns ett formulär här på hemsidan för redovisning.

Vilka slags projekt kan få projektstöd för publika kulturarrangemang?

 • Kulturarrangemang som är öppna för publik inom Eskilstuna kommun, till exempel föreställningar, konserter, festivaler, utställningar, filmvisningar och litterära program.
 • Produktion av nya konstnärliga verk som arbetas fram och visas eller framförs för publik inom Eskilstuna kommun.
 • Ett projekt kan omfatta enstaka arrangemang eller en serie arrangemang under en period om högst ett år.
 • Stöd ges främst för projekt på professionell nivå, men även amatörkulturprojekt av hög kvalitet kan få stöd.
Vi prioriterar projekt som:
 • är av hög konstnärlig kvalitet.
 • intresserar och når en publik inom Eskilstuna kommun.
 • bidrar till utveckling av Eskilstunas kulturliv.
 • ökar tillgängligheten till kultur för medverkande och målgrupper med olika bakgrund och förutsättningar.
 • bidrar till goda arbetsvillkor och arbetsmöjligheter för kulturskapare inom Eskilstuna kommun.
I bedömningen ingår:
att den organisation/kulturaktör som ansöker har
 • huvudansvar för projektet
 • erfarenhet av och kompetens att planera och genomföra projekt.
 • rimlig och realistisk budget, gärna med finansiering från flera källor.
 • lämplig lokal eller plats för arrangemangen.
 • kommunikation och publikarbete, anpassat till projektets målgrupp.
 • samverkan med andra parter.
 • planering för utveckling över tid (för återkommande projekt).
Vi prioriterar inte:
 • projekt som främst vänder sig till en sluten krets, exempelvis medlemmar.
 • verksamheter där kulturinslag används för ett annat huvudsyfte, exempelvis insamling av pengar, firande av högtider eller opinionsbildning i olika frågor.
 • kurser och liknande verksamhet inom pågående utbildning.
 • produktion och utgivning av media som skivor, böcker, tidskrifter, film, radio och TV.

Ansökningsformulär

OBS! Det går inte att börja ansökan, spara den och sedan återuppta den vid ett senare tillfälle så se till att ha alla uppgifter klara innan du börjar fylla i ansökan.


KONTAKTPERSON
Organisationsform * (obligatorisk)
OrganisationsformUppgifter för utbetalning
Vi betalar beviljat projektstöd endast till bankgiro eller plusgiro som tillhör organisationen.
Kontotyp * (obligatorisk)
OBS! Endast privatpersoner kan välja alternativet Bankkonto. Utbetalning av beslutade medel görs till bankkonto efter överenskommelse. Kontonummer till bankonto ska inte fyllas i här i formuläret.
Kontotyp

Beskriv kort organisationens / aktörens syfte, hur länge den varit aktiv och vilken verksamhet den bedriver. Berätta om tidigare genomförda kulturprojekt och ge eventuella exempel.

OM PROJEKTET

Huvudsaklig konstform * (obligatorisk)
Även om projektet innehåller flera konstformer så bocka i den huvudsakliga konstformen. Under Annat kan du fylla i en konstform som inte finns bland valen.
Huvudsaklig konstform


Beskriv vad ni vill uppnå, vilka aktiviteter ni vill genomföra, vilka målgrupper ni riktar er till och det konstnärliga innehållet.

Ange period eller datum för när olika aktiviteter i projektet ska genomföras, samt för efterarbete och redovisning. Ange även om tidsplanen är bestämd eller preliminär.
PROJEKTBUDGET
Budgeten ska omfatta förväntade totala intäkter och kostnader för projektet. Budgeten ska enbart ta upp intäkter och kostnader som ni hanterar i er bokföring. Värdet av ideellt arbete, samarbeten, sponsring etc kan beskrivas längre ned under Eventuella kommentarer till projektbudgeten. Om ni vill ge mera detaljerad information om projektbudgeten kan ni bifoga en extra bilaga längst ned under Övriga bilagor.


Ange bidrag från Statens kulturråd, Region Sörmland eller andra bidragsgivare.Det kan vara värdet av insatser som inte syns i projektbudgeten, exempelvis från sponsorer och samarbetsparter eller ideellt arbete. Det kan också vara information om organisationens allmänna ekonomiska förutsättningar eller om hur ni ska prioritera om ni inte får alla sökta bidrag.
ÖVRIGA BILAGOR
Det kan vara exempelvis CV för medverkande, fördjupad projektbeskrivning eller projektbudget.Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Bosse Lundkvist
Kulturutvecklare
Stefan Axberg
Handläggare - Föreningsbidrag