MENY
Eskilstuna kommun

Riktlinjer för samverkans­överenskommelser

Checklista för dig som vill anmäla intresse för samverkansöverenskommelser

Nedan kan du se vilka uppgifter som är bra att ha med i er intresseanmälan och som utgör kriterier för bedömning om ni kan vara aktuell för en samverkansöverenskommelse.

Typ av aktivitet?

 • Elitidrott
 • Kulturverksamhet
 • Evenemang
 • Annan exponering

Uppfyller det kriterierna?

Hur bidrar aktiviteten till att utveckla Eskilstuna som boende, företags- och besöksstad?

Till exempel:

 • bidrar till att öka kännedomen om Eskilstuna har en hög nationell eller internationell status,
 • ökar den massmediala bevakningen utanför Eskilstuna kommun,
 • når en stor målgrupp utanför Eskilstuna,
 • ökar antalet besökare till Eskilstuna,
 • ger turistekonomiska effekter,
 • ger en förväntad eller faktisk deltagar- och/eller publiktillströmning,
 • bidrar till att stärka Eskilstunas positioner som musik- och idrottsstad, industri och innovationer, miljö och hållbarhet.

Motprestation
Beskriv hur er verksamhet kan erbjuda en motprestation:

Till exempel

 • marknadsför Eskilstuna
 • utvecklar en verksamhet för att öka deltagar- eller publiktillströmningen
 • exponerar Eskilstuna i medier

Vilken form av stöd?
Vilken form av stöd är verksamheten intresserad av?

Till exempel

 • Ekonomiskt stöd
 • Kostnadsfri tillgång till lokaler, anläggningar och utrustning
 • Kostnadsfria tjänster
 • Marknadsföring
 • Representation

Krav på avtalsparten
Uppfyller er verksamhet de krav som kommunen ställer?

 • Verksamheten ska i huvudsak ha sitt säte i Eskilstuna kommun.
 • Uppfylla kriterierna för bidragsberättigad förening
 • I förekommande fall ha hållbarhetspolicys

Verksamheterna ska:

1. drivas seriöst och ha gjort rätt mot det allmänna,

2. ha en verksamhet är förenlig med kommunens värdegrund,

3. följa god marknadsföringssed.

Riktlinjer för samverkansöverenskommelser för ortsutveckling och varumärket Eskilstuna

Bakgrund
I Eskilstuna finns det många lokala aktörer som bedriver framgångsrik verksamhet som bidrar till att orten utvecklas, att Eskilstuna exponeras på ett positivt sätt och/eller lockar många besökare till Eskilstuna.

Eskilstuna kommun ger ibland stöd till dessa aktörer och/eller deras verksamheter i form av ekonomiskt stöd eller genom olika tjänster. Genom stödet stimuleras och stärks de framgångsrika lokala aktörerna och de ges möjlighet att ytterligare utveckla och förbättra den verksamhet som de bedriver. Samtidigt bidrar det positivt till ortens utveckling och det sprids kunskap om Eskilstuna utanför kommunens gränser.

Dessa riktlinjer syftar till att klarlägga på vilket sätt och utifrån vilka kriterier kommunen kan samverka med lokala aktörer.

Riktlinjerna avser samverkan när kommunen ger stöd, däremot inte när kommunen tar emot stöd.

Begreppet samverkansöverenskommelser används genomgående och är att jämställa med begrepp som "sponsorsamarbete" eller "samverkansavtal".

Syfte
Samverkan mellan kommunen och lokala aktörer där kommunen går in med stöd i form av ekonomiskt stöd eller tjänster kallas för sponsring. Sponsring definieras i allmänna ordalag som en affärsmässig överenskommelse till ömsesidig nytta för båda parterna, där en part stöder en annan part med kontanta medel, varor eller tjänster mot någon form av motprestation, till exempel att bli omnämnda eller få utrymme för exponering av budskap.

Ett av kommunens strategiska mål är att skapa en attraktiv stad som ger stolta invånare, lockar besökare, nya invånare samt näringslivsetableringar. Syftet med kommunens samverkansöverenskommelser med lokala aktörer är att utveckla Eskilstuna och samtidigt exponera och göra Eskilstuna mera känt utanför kommunens gränser och därmed stärka Eskilstunas varumärke. Ambitionen är att Eskilstuna ska kunna hävda sig i den regionala, nationella och internationella konkurrensen om invånare, kvalificerad arbetskraft, företag och besökare.

Avgränsningar
Följande stödformer omfattas inte av dessa riktlinjer.

Ett bidrag, en donation eller en gåva innebär att givaren lämnar pengar eller andra tillgångar till en mottagare utan något samarbetsavtal eller krav på motprestation i den form som anges i definitionen ovan.

Eskilstuna kommuns föreningsstöd syftar till att stödja och utveckla det lokala föreningslivet och att underlätta arrangemang som är till gagn för eskilstunaborna.

Ortsutvecklingsbidrag kan sökas av organisationer och företag från Kommunstyrelsen för att utveckla Eskilstuna som ort.

Utmärkelser och medaljer inom Eskilstuna kommun syftar till att uppmärksamma framgångsrika lokala aktörer som goda föredömen, utan att de för den skull uppmärksammats nationellt eller internationellt.

Reklam används för att nå ut med ett budskap om en produkt eller tjänst. Reklamplats köps enligt gängse taxa eller efter förhandling.

Riktlinjerna omfattar ej de kommunala bolagen.

Vem/vad kan omfattas av samverkansöverenskommelser

Samverkansöverenskommelser kan tecknas med:

 • Elitidrott
 • Kulturverksamhet
 • Evenemang

Elitidrott
Elitidrott bidrar till att Eskilstuna utvecklas som idrottsstad, där elitidrottare är goda förebilder gentemot barn och unga och ambassadörer för Eskilstuna. Det bidrar även till att Eskilstuna exponeras på ett positivt sätt utanför kommunens gränser. Samverkansöverenskommelse kan tecknas med föreningar som har lag i sådan division eller enskilda utövare i sådan klass som anses vara av större intresse på nationell eller internationell nivå, och därmed är av stor betydelse för ortens utveckling.

Kulturverksamhet
Kulturella aktiviteter gör Eskilstuna till en mer attraktiv stad och vidgar utbudet av aktiviteter för Eskilstunaborna. Kulturaktiviteter som bedöms ge stort intresse på nationell eller internationell nivå och/eller lockar många besökare/övernattningar och samtidigt utvecklar Eskilstuna som ort kan bli aktuella för samverkansöverenskommelser.

Evenemang och företagsarrangemang
Evenemang som kommunen kan stödja ska i första hand vara publika med regional, nationell eller internationell attraktionskraft. De bör vara öppna för alla och i huvudsak avgiftsfria eller bedrivas på ideell basis. Det kan även vara evenemang som har hög organisatorisk status, exempelvis SM, EM, eller VM.

Gemensamt för evenemangen är att de bör locka såväl Eskilstunabor som andra, ha stort deltagarantal, dra mycket publik, gärna pågå över längre tid, generera turistekonomiska effekter och/eller få stor medial uppmärksamhet på nationell eller internationell nivå.

Annan exponering
Eskilstuna kommun kan i vissa fall ge stöd till andra aktiviteter som bedöms ge stor exponering nationellt och internationellt, till exempel

 • då kommunen vill öka sin attraktionskraft vid konvent eller liknande på annan ort,
 • då kommunen väljs som inspelningsplats av större radio-, tv- eller filmproduktioner.

Kriterier
Beslut om samverkansöverenskommelser ska alltid ske med utgångspunkt från visionen Eskilstuna - den stolta Fristaden, kommunkoncernens grundläggande värderingar och varumärkesplattform.

Verksamhet som stöttas ska vara samhällsnyttig och bidra till att utveckla Eskilstuna som boende, företags- och besöksstad samt ha en tydlig koppling till Eskilstuna.

Samverkansöverenskommelser ska handläggas objektivt och affärsmässigt och får inte medföra att kommunens upphandlingsverksamhet ifrågasätts eller innebära att de strider mot reglerna i kommunallagen, d.v.s. överenskommelserna ska ha ett allmänintresse med anknytning till kommunens område eller dess medlemmar.

Bedömning ska i övrigt ske utifrån följande kriterier:

1. Verksamheten ska bidra till att öka kännedomen om Eskilstuna genom

a) att den har en hög nationell eller internationell status,

b) massmedial bevakningen utanför Eskilstuna kommun,

c) en stor målgrupp utanför Eskilstuna som nås genom verksamheten,

d) att den stärker varumärket Eskilstuna.

2. Verksamheten ökar antalet besökare till Eskilstuna och har betydelse för Eskilstuna som ort genom

a) att den ger turistekonomiska effekter samt

b) en förväntad eller faktisk publiktillströmning,

c) att den har stort värde för Eskilstunaborna.

3. Stödet ska riktas till en angiven verksamhet, evenemang eller aktivitet.

4. Den som får stödet ska göra en motprestation i form av en aktiv marknadsförings- och/eller informationsinsats för kommunens räkning. Dessutom kan mot­prestationen bestå av andra former av åtaganden såsom föreläsningar, friskvårdsarrangemang, representationer med mera. Krav på motprestationen regleras genom samverkansöverenskommelsen.

5. Mäns prestationer får i högre utsträckning massmedial uppmärksamhet än kvinnors. Även personer med funktionsnedsättningar får mindre uppmärksamhet medialt. För att motverka och bryta denna norm skall detta faktum tas i beaktande vid upprättande av samverkansöverenskommelse. Fördelning av stöd genom samverkansöverenskommelser ska fördelas till nytta för flickor och pojkar, kvinnor och män.
Samverkansöverenskommelser till verksamhet, evenemang och aktivitet skall särskilt uppmuntra ett aktivt jämställdhets-, integrations-, mångfalds- och miljöarbete i enlighet med kommunens fastslagna ambitioner.

Former av stöd

Samverkansöverenskommelser kan utmynna i följande former av stöd:

 • Ekonomiskt stöd
 • Kostnadsfri tillgång till lokaler, anläggningar och utrustning
 • Kostnadsfria tjänster
 • Marknadsföring
 • Representation

Ekonomiskt stöd
Eskilstuna kommun kan ge ekonomiskt stöd till evenemang, föreningar, organisationer och aktiviteter genom en samverkansöverenskommelse där kommunen ger aktören ekonomiskt stöd mot att Eskilstuna på något sätt exponeras i samband med föreningens eller personens aktiviteter.

Annat stöd
Utöver ekonomiskt stöd kan följande stöd vara aktuellt:

 • subventioner i form av kostnadsfri utrustning eller tjänster, exempelvis anläggningar, lokaler, scen, utrustning, markupplåtelser;
 • stöd i marknadsföringsinsatser genom att upplåta kommunens kanaler;
 • representation från kommunen.

Krav vid samverkansöverenskommelse
Val av samverkanspart ska göras med etisk noggrannhet, i synnerhet vid verksamheter och aktiviteter riktade mot barn och unga.

Verksamheten ska i huvudsak ha sitt säte i Eskilstuna kommun.

Föreningar ska uppfylla kriterierna för att vara berättigade till lokalt föreningsstöd. Om föreningen inte har sitt säte i Eskilstuna ska motsvarande krav ställas på föreningen.

Företag och andra organisationer ska ha hållbarhetspolicys som inkluderar miljö-, jämställdhet- och mångfaldsperspektiv.

Vidare ska de:

 • drivas seriöst och ha gjort rätt mot det allmänna,
 • ha en verksamhet är förenlig med kommunens värdegrund,
 • följa god marknadsföringssed.

Samverkan ska grundas på en skriftlig samverkansöverenskommelse där respektive parts åtagande konkret ska redovisas.

Överenskommelsen kan gälla i maximalt tre år.

Den som tar emot stöd ska:

 • göra den motprestation som regleras i överenskommelsen,
 • redovisa hur stödet kommer att användas och vilken nytta det kommer att göra,
 • redovisa hur stor målgrupp som nås, inom och utanför Eskilstuna kommun,
 • i ord och bild redovisa hur villkoren i punkterna har uppfyllts.

Eskilstuna kommun förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avböja eller avbryta en samverkansöverenskommelse om samverkansparten frångår riktlinjerna.

Om ett evenemang ställs in ska utbetald ekonomiskt stöd återbetalas. Det samma gäller för föreningar eller organisationer som upphör med verksamhet under tiden för gällande samverkansöverenskommelse.

Beslut och ansvar
Beslut om samverkansöverenskommelser ska ske sakligt, utifrån affärsmässiga grunder och utgå från det regelverk som framgår av riktlinjerna. Samtidigt har kommunen ett ansvar att ta hänsyn till perspektiv som handlar om genus och mångfald. När beslut fattas om samverkansöverenskommelser ska kommunen ha som målsättning att uppnå balans mellan idrott, kultur och samhälle samt mellan flickor och pojkar, kvinnor och män.

Kommunens åtagande och den motprestation som förväntas ska vara proportion med varandra vilket innebär att omfattningen ska vara rimlig i förhållande till den effekt som samverkansöverenskommelsen väntas ge.

Samverkansöverenskommelse ska från kommunens sida tecknas öppet.

Beslut om samverkansöverenskommelse fattas av ansvarig nämnd.

Vid beredning av ärenden ske processutvecklingsgruppen Kultur och berikande fritid, kommunledningskontoret och Eskilstuna marknadsföring AB ges möjlighet att lämna synpunkter på ärendet.

Uppföljning
Varje nämnd ansvarar för uppföljning av sina samverkansöverenskommelser. Dessa ska årligen sammanställas och delges kommunstyrelsen.

Uppföljning sker bland annat genom sammanställning av återrapporteringar från föreningar och evenemang, turistekonomiska beräkningar samt genom medieanalyser.

En bedömning ska även göras av balans mellan idrott, kultur och samhälle samt mellan flickor och pojkar, kvinnor och män.

En årlig sammanställning av samverkansöverenskommelser delges kommunstyrelsen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Stefan Axberg
Handläggare - Föreningsbidrag