MENY
Eskilstuna kommun

Information till föreningar - om beslut och åtgärder med anledning av coronaviruset

Till följd av coronaviruset drabbas både föreningar och företag hårt. Eskilstuna kommun har därför beslutat om åtgärder för att skapa lättnader för det lokala närings- och föreningslivet


Åtgärdspaket för att underlätta för företagare och föreningslivet

Kommunfullmäktige beslutade 26 mars om ett stödpaket för lokalt näringsliv och föreningsliv, som innehöll flera åtgärder för att undvika konkurser och uppsägningar.

Bland annat fick kultur- och fritidsnämnden ett uppdrag att ompröva hur kommunens samlade föreningsstöd kan användas för att underlätta lokala föreningars situation. Därför har kultur- och fritidsnämnden tagit ytterligare beslut för att förbättra för föreningar att klara krisen.

Kommunstyrelsens ordförande fattade den 16 april beslut om ett andra åtgärdspaket för det lokala närings- och föreningslivet.

Åtgärdspaket 1 - för lokalt närings- och föreningsliv (pressmeddelande 2020-03-20)

Eskilstuna kommuns åtgärdspaket till lokalt näringsliv och föreningsliv

fre, mar 20, 2020 14:25 CET

PRESSMEDDELANDE

Eskilstuna kommun presenterade på fredagen ett åtgärdspaket för det lokala näringslivet och föreningslivet som drabbats hårt i coronakrisen. Bland annat föreslås förlängda betaltider och specifika åtgärder för restauranger, detaljhandel och liknande verksamhet.

Effekterna av coronautbrottet har slagit hårt mot det lokala näringslivet och föreningslivet i Eskilstuna. Kommunledningen ser att det nu krävs kraftfulla åtgärder för att undvika konkurser och uppsägningar. 

– Den politiska majoriteten är glad över att från att ha gett uppdraget i tisdags, redan i dag kan få ett offensivt paket riktat till näringsliv och föreningsliv. Se detta som ett första steg. Vi kan behöva återkomma, fortsätter Jimmy Jansson, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).

Riktade krisinsatser föreslås genom att bland annat förlänga betaltider, vidta näringsfrämjande åtgärder för att frigöra tid hos företagen samt specifika åtgärder för restauranger, detaljhandel, caféer och liknande verksamhet.

– Vi vet att det är en svår situation för våra lokala företag och föreningar. Det här är något som vi måste klara av tillsammans Vi som kommun ska göra allt vi kan för att stötta det lokala näringslivet och föreningslivet, säger näringslivsdirektör Niklas Edmark.

Åtgärder

Näringsfrämjande och föreningsfrämjande åtgärder som skall vidtas inom kommunkoncernen:

 • Betalningsanstånd, vid förfrågan, på avgifter inom vatten och avlopp för företag, sophämtning hos företag, tillstånd- och tillsynsavgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohollagen samt nya tobakslagen.
 • Betalningsanstånd, vid förfrågan, på markarrenden, hyror i kommunägda lokaler och anläggningar till och med sista september.
 • Inriktning att korta ned betaltider till kommunens leverantörer genom skyndsam hantering av fakturor och betalning av dessa för att på så sätt bidra till att stärka företagens likviditet.
 • KFN ska ompröva hur kommunens samlade föreningsstöd kan användas för att underlätta lokala föreningars situation.
 • Kommunstyrelsen och Kommunföretag ska ompröva hur sponsring kan användas för att underlätta för elitföreningarna.
 • Planerade investeringar i kommunkoncernen ska hanteras skyndsamt.

Näringslivs och föreningsfrämjande åtgärder som vidtas för att frigöra tid hos företagen:

 • Verksamhetskritiska tillstånds och tillsynsärenden prioriteras.
 • Tillsyn sker enligt behov och tid för genomförande av åtgärder visar hänsyn till företagens situation
 • Dialog initieras om pågående tillstånds-och tillsynsärenden.
 • Uppdaterad och tillgänglig information ska säkerställas till företag och föreningar.

Åtgärder/inriktningar som vidtas för att stärka restauranger, detaljhandel, caféer och liknande verksamhet:

 • Kommunens riktlinjer ska möjliggöra att restauranger kan öppna sina uteserveringar omedelbart (om Polisen beviljar ansökan).
 • Möjliggöra större markupplåtelser än vanligt för uteserveringar.
 • Avbokningsavgifter för kommunala lokaler ska inte tas ut, till exempel sporthallar.

För mer information, kontakta:

Jimmy Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande,
016-710 74 12, 070 086 65 02

Niklas Edmark, näringslivsdirektör Eskilstuna kommun,
016-710 28 08, 073-940 84 00

Åtgärdspaket 2 - för lokalt närings- och föreningsliv (pressmeddelande 2020-04-16)

Beslut taget för det andra åtgärdspaketet till närings- och föreningslivet i Eskilstuna

TOR, apr 16, 2020 16:19 CET

PRESSMEDDELANDE

Den 16 april tog kommunstyrelsens ordförande beslut om kommunens andra åtgärdspaket. Syftet är att underlätta för det lokala närings- och föreningslivet som drabbats hårt i coronakrisen.

Utvecklingen i det lokala närings- och föreningslivet är fortsatt mycket negativ. Därför ser kommunen behov att stärka upp det åtgärdspaket som beslutades 20 mars. Nu har beslut tagits om det andra åtgärdspaketet, som presenterades 6 april.

– Kommunens medarbetare har jobbat på snabbt med förslag på åtgärder. Det är en turbulent tid som kräver ovanliga och snabba lösningar. Vi inser att detta paket inte alltid är det som räddar det enskilda företaget eller jobben. Men det är förhoppningsvis en hjälp på vägen för många att orka igenom detta, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).

Åtgärderna omfattar bland annat fri parkering, gratis markhyra för uteserveringar, lunchlådor från lokala restauranger till skolelever, utökat föreningsstöd samt upprättande av en företagsakut.

– I första paketet gick vi ut med likviditetsstärkande åtgärder, men redan då insåg vi att det även behövdes åtgärder som kan minska kostnader och öka lokala näringslivets affärsmöjligheter vilket det här åtgärdspaketet gör, säger näringslivsdirektör Niklas Edmark.

Åtgärder

Kostnadsminskningar samt likviditetsstärkande åtgärder:

 • Uteserveringar och torghandel undantas från avgift gällande markupplåtelse under perioden april till september. Intäktsbortfallet beräknas uppgå till 1 000 000 kronor enligt budget från Stadsbyggnadsnämnden, finansiering sker inom stadsbyggnadsnämndens ram.
 • Betalningsanstånd, vid förfrågan, gällande tomträttsavgäld för företag och föreningar till och med sista september.

Stärka affärsmöjligheterna för lokalt näringsliv

 • Servicenämnden får i uppdrag att underlätta för att öka antalet lokala anbud
 • Gymnasieeleverna i kommunala gymnasieskolor ska erbjudas lunchkuponger till ett värde om 75 kronor (inklusive moms) per skoldag. Erbjudande beräknas starta vecka 18 och pågå tom vecka 22. Kostnaden för att erbjuda lunchkuponger beräknas uppgå
  till 3 000 000 kronor. Kommunledningskontorets ram utökas med motsvarande och finansieras av KS allmänna
 • Extragåva till anställda i Eskilstuna kommun om 200 kronor. Gåvan kommer vara begränsad till att användas inom två månader från att den ges och användas lokalt. Gåvan beräknas att delas ut under maj. Gåvan bedöms få skattekonsekvenser vilket gör att kostnaden kommer uppgå till 2 900 000 kronor. Kommunledningskontorets ram utökas med motsvarande och finansieras av KS allmänna.

Näringslivsfrämjande åtgärder

 • Införa gratis tre timmars parkering i parkeringsområde C3 (rödmarkerat i bifogad karta). Åtgärden införs så snabbt som det är möjligt och kommer pågå till och med 15 augusti 2020. Intäktsbortfallet bedöms till 2 miljoner kronor och finansieras inom stadsbyggnadsnämndens ram.
 • Företagsakut startas upp av näringslivsavdelningen på kommunledningskontoret för att stärka servicen till näringslivet.
 • Omprioritera näringslivsavdelningens budget för att stödja näringslivsaktörer i krisaktiviteter, inledningsvis beräknas omprioriteringen ge ett utrymme på 1 000 000 kronor.
 • 1 miljon kronor tilldelas Kultur- och fritidsnämnden i syfte att föreningsbidrag för att stötta föreningar som drabbas av Covid19, finansiering sker genom KS allmänna.

Tidigare har även Destination Eskilstuna fattat beslut om att inte debitera medlemsavgifter för Eskilstuna Convention Bureau 2020.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnaden för åtgärderna beräknas uppgå till 10,9 miljoner kronor, där 4 miljoner finansieras inom nämnders befintliga ram och 6,9 miljoner finansieras genom KS allmänna. Totalt finns 6,9 miljoner avsatt för KS allmänna, vilka nu alltså används för detta ändamål.

Konsekvenserna av kraftigt ökad arbetslöshet bedöms dock kunna lindras med föreslagna åtgärder vilket försvarar satsningen.

För mer information, kontakta

Jimmy Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande
016-710 74 12, 070-086 65 02

Niklas Edmark, näringslivsdirektör Eskilstuna kommun
016-710 28 08, 073-940 84 00

Betalningsanstånd för markarrenden och hyror

Föreningar kan fram till 30 september 2020 ansöka om betalningsanstånd för markarrenden samt hyror i kommunägda lokaler och anläggningar.

Betalningsanstånd för andra avgifter

Föreningar kan fram till 30 september 2020 ansöka om betalningsanstånd för avgifter inom vatten och avlopp, sophämtning samt tillstånds- och tillsynsavgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohollagen och nya tobakslagen.

Observera att föreningen först måste få en faktura och att det är föreningen som därefter ansvarar för att söka om anstånd.

I kontakten med Eskilstuna kommun eller kommunägda bolag behöver du kunna lämna uppgifter om fakturanummer, kundnummer, uppgift om längd på önskat anstånd samt kontaktuppgifter och telefonnummer.

Kostnader för avbokning tas inte ut

Ordinarie avbokningsregler för kultur- och fritidsnämndens prislista upphävs. Kultur- och fritidsförvaltningen debiterar inte arrangörer som avbokar sina evenemang eller arrangemang. Detta gäller tillsvidare.

Arrangörer får ingen kostnad för att omboka sina arrangemang/ evenemang. Om arrangemanget/evenemanget går att genomföra på ett nytt datum efter perioden debiteras arrangören enligt kultur- och fritidsnämndens prislista.

Ingen återbetalning av årsbidrag

Föreningar behöver inte betala tillbaka redan utbetalade årsbidrag, även om planerad verksamhet inte kunnat genomföras.

0-hyra

Under perioden 1 mars 2020-30 juni 2020 gjordes avsteg från prislistan. Stödberättigade föreningar debitterades 0 kr / timme för kultur- och fritidsförvaltningens lokaler och anläggningar där hyra debiteras per timme. Redan utskickade fakturor för hyror i mars kommer krediteras per automatik.

Från och med 1 juli 2020 återgår timhyran till ordinarie nivå.

Föreningar som hyr av någon annan aktör än kultur- och fritidsförvaltningen måste vända sig direkt till hyresvärden för sina förfrågningar om hyresfritt, anstånd för fakturor och liknande.

Tidigare utbetalning av aktivitetsmedlemsbidraget

Vanligtvis betalas detta bidrag ut i juni. I år kommer det att betalas ut i början av maj.

1 miljon extra i föreningsbidrag

För att stötta föreningar extra i krisen tillförs 1 000 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden. Pengarna ska stödja föreningar som har haft ett intäktsbortfall eller drabbats av direkt ökade kostnader på grund av coronapandemin. Det kan vara konsekvenser av de restriktioner och rekommendationer som myndigheter har utfärdat och/eller de förbud som regeringen har fattat beslut om.

Med ett ekonomiskt extra stöd vill kommunen ge föreningar förutsättningar att överleva och kunna fortsätta bedriva sin verksamhet även när pandemin är över. Det extra ekonomiska stödet till föreningslivet är en engångsinsats från Eskilstuna kommun.

Ansökan om kompensationsstöd kunde göras från 11 juni 2020 till och med 1 augusti 2020.

-----------

Håll er informerade

Kommunen följer naturligtvis regeringens förbud och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smitta. Det är viktigt att representanter för föreningar också gör det.

Här på eskilstuna.se/foreningslivlänk till annan webbplats samlar kommunen information som berör föreningar.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om covid-19 på flera olika språk. Hjälp oss sprida informationen.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd

Från 1 april gäller följande föreskrifter för att förhindra smitta av covid-19.

Där finns allmänna råd för föreningar

 • om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmer eller genomföra dem digitalt
 • undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

Idrottsföreningar ska dessutom

 • Se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks
 • När det är möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus
 • Bedöma om det är möjligt att anordna träningar och träningsmatcher utan att riskera smitta. Om inte bör de ställas in.
 • Se till att onödiga resor i samband med idrottsutövande undviks
 • Begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvika trängsel

Behöver din förening sätta upp information? Under "Dokument" på den här sidan finns olika anslag att skriva ut.

Läs också Folkhälsomyndighetens information till idrotts- och träningsanläggningar.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att

 • Hålla avstånd till varandra inom- och utomhus på platser där människor samlas, som till exempel butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, servicekontor och väntrum.
 • På idrottsplatser, badhus, gym och i andra träningslokaler hålla avstånd till varandra och undvika att byta om i allmänna omklädningsrum.

-----------

Omklädningsrum

Omklädningsrum på våra anläggningar är öppna. Ledare och spelare uppmanas fortsatt att byta om och duscha hemma så långt det är möjligt för att undvika trängsel.

-----------

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) riktlinjer

Den 24 april uppdaterade Svenska Fotbollsförbundet sina riktlinjer för svensk fotboll under coronaepidemin. Nytt är att SvFF rekommenderar samtliga föreningar att uppmana intresserad publik att inte komma till matcherna.

Behöver din förening sätta upp information? Här finns anslag att skriva ut.

-----------

Idrottstävlingar och matcher tillåts från 14 juni

Idrott och fysisk aktivitet är en viktig del av folkhälsan i Sverige. Från och med den 14 juni har Folkhälsomyndigheten beslutat att ändra i sina föreskrifter och allmänna råd. Det innebär bland annat att matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper tillåts.

Råden om att undvika närkontakt mellan idrottsutövare tas bort, och nödvändiga resor i samband med yrkesutövande av idrott på elitnivå tillåts. Däremot kan andra idrottstävlingar på lägre nivå, som innebär att tävlande och funktionärer behöver resa längre sträckor över landet, bara arrangeras ifall nuvarande reserestriktioner hävs.

Riksidrottsförbundet har tagit fram åtgärder för att minska smittspridning, bland annat att inte bjuda in publik, undvika närkontakt som inte är nödvändig för idrotten, och att utövare och övriga närvarande ska vara symtomfria. Åtgärdsplaner utarbetas också för hur organisationerna ska motverka folksamlingar exempelvis i samband med fotbollsmatcher.

I dagsläget kommer inte några större matcher med publik att tillåtas, eftersom begränsningen med ett maxantal på 50 deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar fortfarande gäller.

-----------

Om årsmöten

De flesta föreningarna har stadgar som säger att årsmöte ska hållas senast ett visst datum.

Den situation som råder just nu är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Syftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. Detta är överordnat föreningens stadgar om att årsmöte ska genomföras senast en viss tidpunkt.

Kommunens rekommendation är att styrelsen får besluta om årsmötet kan genomföras digitalt eller om årsmötet bör flyttas fram till en senare tidpunkt. Medlemmarna måste tydligt informeras om situationen och beslutet. Den nu valda styrelsen får vid ett beslut om framflyttat årsmöte ett fortsatt uppdrag att förvalta föreningen fram till årsmötet.

-----------

Webbinarium för föreningslivet 7 april

Med anledning av den påverkan som covid-19 har på föreningslivet, bjöd Eskilstuna kommun in till ett webbinarium 7 april.

Titta på sändningen i efterhandlänk till annan webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30
Lördag 11.00-14.00


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla