MENY
Eskilstuna kommun

Brandstation: en bastion som flyttar vidare

av Tomas Carlberg

brandstation
Vid 1920-talets början placerades Eskilstunas brandstation strategiskt vid Drottninggatan. Med hjälp av telegraf och signalsystem kunde verksamheten styras effektivt till eskilstunabornas fromma. Brandstationen motsvarade alla dåtida krav och beskrevs som ”hypermodern” av lokalpressen.

Från brandstationen utgick räddningspatruller gång på gång för att avvärja större och mindre brandfaror. Betydande personella resurser hade avsatts till verksamheten. Staden fick ett omfattande brandskydd redan på 1800-talet och detta förstärktes under 1900-talets första del. Stadsfullmäktiges ledamöter var väl medvetna om behovet av en god beredskap för att undvika att olyckor urartade.  

Arkivet efter Eskilstuna stads brandstyrelse innehåller många uppgifter om organisation och verksamhet. Utryckningsjournaler, reglementen och protokoll ger en bild av brandkårens ansvar och ibland hektiska arbete. Utrustningen var annorlunda men uppdraget i stort sett detsamma som idag. När man fick sina nya lokaler vid Drottninggatan innebar det stora fördelar. Byggnaden som tidigare varit ”dårstuga” för stadens fattigvårdsinrättning fick ge plats åt brandbilar, materiel och bättre rum för personalen. 

”Ovilkorlig lydnad…”

 Från år 1900 styrdes verksamheten av brandstyrelsen, en grupp på fem ledamöter ledd av stadens starke man August Stålberg. Den praktiska ledningen låg i händerna på fabriksidkaren E. A. Berg, titulerad brandchef.


August Stålberg ledde brandstyrelsen. Foto: okänd.

Till en början hade man en fast avlönad personalstyrka på ca 40 man, varav 34 st brandsoldater beredda för utryckningar. Liggare över brandpersonalen visar att utöver dessa var flera hundra personer engagerade i olika befattningar som extra resurser. 

Brandkåren var strikt hierarkisk med brandchefen i toppen. Brandsoldaternas närmaste befäl var tre förmän (korpraler) som i sin tur lydde under en brandmästare. En odaterad instruktion för stadens fasta brandkår inleds med orden ”Brandchefen är berättigad till ovilkorlig lydnad från öfriga befälets och manskapets sida”. Därefter fastslås tydligt vad som skulle gälla på brandstationen i fråga om disciplin. Mörka uniformer och titeln brand-soldat påminde om den militärt orienterade ordning som låg till grund för verksamheten. 

Soteld i köket

Det finns flera fotografier bevarade av Eskilstunas första brandbil. Utrustningen i övrigt var en blandning av äldre vattensprutor och nyare teknik. Telegrafi utnyttjades för eldsvådeapportering och räddningsarbete. Kommunikationen underlättades av tydliga rutiner. Med ett signalsystem uppbyggt kring korta och långa signaler med visselpipa kunde ordergivningen löpa effektivt.

Sveriges första eldrivna brandbil levererades till Eskilstuna år 1902. Foto: Eskilstuna stadsmuseum.

Vid mitten av 1900-talet hade brandkåren i genomsnitt ca 50 utryckningar per år. Flertalet fall var mindre incidenter som uppstod av soteld i värmepannor eller köksspisar. Ofta kunde branden släckas med bara en eller ett par hinkar vatten.

Branduppvisning på 1950-talet. Foto: Lars-Erik Rannegårdh, Eskilstuna stadsmuseum.

Brandstyrelsen som inrättades år 1900 innebar mer kontinuitet än förändring av det arbete som dittills bedrivits av den föregående myndigheten, kallad Eskilstuna stads brandskårsbefäl. Denna hade funnits ända sedan 1870-talet då brandskyddet reglerades nationellt med en brandstadga gemensam för alla städer. Protokoll och handlingar som ger besked om 1800-talets brandväsende finns också bevarade på stadsarkivet. 

Ny brandstation på samma plats 

Brandstationen från 1920 var visserligen välplanerad, men senare byggdes den ändå om och till i vissa delar. Bygglovsritningar från 1920-talet fram till 1950-talet visar grunden och de ändringar som gjordes. Den största förändringen på platsen skedde dock under åren 1968-1973 när den nuvarande byggnaden uppfördes i två etapper och ersatte tidigare byggnad.

Brandstyrelsen fanns kvar fram till 1985, då uppgifterna övertogs (tillfälligt) av kommunstyrelsen. Till årsskiftet 2006-2007 flyttade verksamheten till Eskilshem och platsen för räddningstjänstens utveckling blev i stället platsen för en annan utveckling, kultursamarbete mellan arkiv, bibliotek och museer i Eskilskällan. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilskällan

Ett rum i Stadsbiblioteket där personal från arkiv, bibliotek och museer bemannar vissa tider.

Öppettider
Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna