MENY
Eskilstuna kommun

Illegala bosättare - ett svårlöst problem

av Tomas Carlberg

Ibland kan ett enskilt öde illustrera en hel process. Så är fallet med änkan Holmström i Eskilstuna. Hon dyker upp i protokollen under stadsfullmäktiges första verksamhetsår och omnämns tio gånger. Ärendet handlar om Västermarken, ett område som vid den tiden låg i stadens utkant men som idag innefattar tätbebyggelse i Båtsmansbacken och hela övre Nyfors.

Västermarken (det färglagda området väster om Stålfors) "koloniserades" av nybyggare utan tillstånd. Detalj av G Ljunggrens karta från 1857.

Änkan Brita Holmström hörde till de nybyggare som sågs med oblida ögon av myndigheterna. De påstått illegala bosättningarna på Västermarken (Westermarken) hade varit ett livligt debatterat ämne redan på 1850-talet då stadsfullmäktiges föregångare, stadens äldste, tog upp frågan gång på gång. Det rådde oklarhet om ägoförhållandena i det till större delen obebyggda området. Staden hade rätt att disponera men inte äga marken, vilket gjorde att många personer ansåg sig ha rätt att på eget bevåg slå sig ner på outnyttjad mark. Att problemet kvarstod femton år senare framgår av stadsfullmäktiges protokoll. Det skulle dröja ända till år 1915 innan Kungl. Maj:t utfärdade den överlåtelsehandling som gav staden full äganderätt.

"Enkan Holmström" blir synlig i protokollen fr.o.m. den 12 maj år 1864. Eskilstuna Stadsfullmäktiges arkiv volym A1:1.

Nedanstående utdrag ur protokollen är hämtade från digitaliseringsprojektet KulturArv. Som synes tog stadens politiker hjälp av Konungens Befallningshafvande, det vill säga landshövdingen i Nyköping, för att avhysa den olyckliga nybyggerskan. Änkan Holmström hade varit påstridig men i ett sista försök att blidka makthavarna lämnade hon in en ”böneskrift” med vädjanden om uppskov. Om det faktiskt blev så att vräkningen/rivningen verkställdes förtäljer inte historien.

Eskilstuna stadsfullmäktige protokoll:

12 maj 1864:
{§.2.}
Som anmäldt blifvit att Smedsgesällen
C. R. Holmströms Enka å Stadens utmark
Westermarken innevarande år upfört en stugu-
byggnad, så, och, ifölje af Stadsfullmäk-
tiges beslut den 3 sistlidne Mars, §. 6.,
skulle Stadsfullmäktige ingå till Konun-
gens Befallningshafvande med begäran
om handräckning för nedrifning af Enkan
Holmströms ifrågavarande stuga.
{§. 13.}
(---) och Herrar A. Billjer samt C. L. Björk
reserverade sig mot beslutet rörande nedrif-
ning af Enkan Holmströms stuga på
Westermarken.

*
2 augusti 1864:
{§.2.}
Sedan Enkan Brita Holmström hos Konungens Be-
fallningshafvande ingifvit förklaring med an-
ledning af Stadsfullmäktiges påstående
att en af henne på Westermarken upförd
stugubyggnad måtte blifva afhyst; så
hade deröfver Stadsfullmäktiges påminnel-
ser infordrats;
Efter förklaringens upläsande, beslöts att
målet skulle hos Konungens Befallnings-
hafvande fullföljas.

*
4 oktober 1864:
{§.4.}
Uplästes Konungens Befallningshafvandes
meddelade Utslag angående Stadsfullmäktiges
begäran att af Enkorna Holmström och
Hedlund upförda stugor å Westermarken
måtte afhysas, hvilka Utslag blifvit
dem delgifne.
Ärendet bordlades.
Omkostnadsräkning för dessa Utslag å 12 Rd
44 öre Rmt attesterades till liquid.

*
12 januari 1865:
{§.9.}
Från Kongl. Hofrätten hade ankommit
dess Utslag på Enkan C.R. Holmströms be-
svär, rörande hennes stugubyggnad på We-
stermarken, för hvilket Utslag skulle från
Stadskassan utbetalas åtecknad lösen 4 Rd.

*
2 februari 1865:
{§.5.}
På förslag af Herr P. Wahlström, och
efter anmälan att flere nya byggnader
hålla på att upstå på Westermarken, beslöts att Polisbe-
tjenterne skulle delgifva desse nybyggare
en skrifvelse från Stadsfullmäktige, med
förständigande för dem att genast med
byggnadsarbetet uphöra, vid äfventyr, att
blifva vräkta, äfvensom underrätta
Enkorna Holmström och Hedlund, att deras
stugor på Westermarken blifva afhysta
uti nästa Maj månad. -

*
9 maj 1865:
{§.2}
Beslöts, att skrifvelse skulle afgå till
Herr Kronofogden Levin med anhållan
om handräckning för verkställighet å Lands-
höfdinge Embetets Utslag den 29 Augusti
1864, hvarigenom Enkorna Brita Holmström
och Hedda Hedlund blifvit förpligtade
från Westermarken borttaga stugubyggnader.

*
30 juni 1865:
{§.2.}
Från Enkan Brita Holmström hade inkommit
en böneskrift att hennes stuga på Westermarken,
hvarå vräkning är begärd i betraktande af
hennes höga ålder och fattigdom, måtte få
qvarstå derstädes till dess planen för Stadens
utvidgande å Westermarken blir antagen och
fastställd, till hvilken tidpunkt Enkan Holm-
ström torde kunna anskaffa annan plats och
medel till stugans upförande annarstädes.
Stadsfullmäktige funno sig ej kunna Enkan
Holmströms ansökning bevilja, - med afseende på det
mindre goda exempel sådant skulle innebära.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilskällan

Ett rum i Stadsbiblioteket där personal från arkiv, bibliotek och museer bemannar vissa tider.

Öppettider
Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna