MENY
Eskilstuna kommun

Födelsedagsgåvan

Av Cecilia Marnetoft

Det hade sedan 1914 förekommit diskussioner om att upprätta ett hem för ogifta mödrar och deras barn. En förening bildades, men upplöstes efter några år. De hade dock hunnit samla in ett summa pengar som kom att förvaltas av Svenska Kvinnors Medborgarförbund, vilket skulle använda dem till något liknande.

1924 togs frågan upp på nytt inom förbundet och det beslöts att samla in pengar på nytt och att en kommitté skulle tillsättas. Hos stadens kvinnoförbund skulle intresset väckas för ett hem där gifta och ogifta mödrar skulle kunna få vila och vård före och efter förlossningen.

Föreningen Födelsedagsgåvan

Föreningen Födelsedagsgåvan bildades i början av 1924. Föreningen fick sitt namn då man tänkte att många på sin födelsedag skulle kunna vara villiga att lämna ett bidrag till hemmet.

Medlemsvärvning, volym A:1

Verksamhetsberättelse, volym A:1

Stadgar, volym A:1

Verksamheten expanderar

Det visade sig vara svårt att hitta bra hem åt de ännu inte ett år fyllda barnen. Styrelsen diskuterade möjligheten att behålla de små även efter de blivit åtta månader, och vissa även tills de fyllt två år. Ansökningar gjordes till Allmänna Barnhuset och Södermanlands läns landsting, men dessa blev avslagna. Då det fanns ett önskemål och behov av att verksamheten fortsatte ansökte styrelsen hos stadsfullmäktige om staden inte kunde skänkte en tomt åt verksamheten. Motionen bifölls och en tomt uppläts i kvarteret Haren i Snopptorp.

Ritning ur Stadsbyggnadsnämndens arkiv, volym J1:23

Hemmet stod färdigt för att användas 1 oktober 1931 och hade plats för 15 mödrar med barn och fem till tio spädbarn utan mödrar.

Från 1932 bedrevs även en barnsköterskeutbildning. Första året antogs tre elever, vilket var till lättnad för husmor då barnavårdsarbetandet blev mer och mer krävande.

I en skrivelse till kommittén för utredning angående barnhemmet och barnkrubban från 1937 skriver ett ombud för barnavårdsnämnden att Födelsedagsgåvan, som det enda spädbarnshemmet inom länet, har varit överbelagt hela tiden. "I flera fall har [...] blivande mödrar, som stått utan hem och skydd under sin svåra tid, måst intagas å stadens ålderdomshem vid Balsta [...]." Mest angeläget anses dock vården av spädbarnen vara. Fosterföräldrar önskar, av olika anledningar, inte ta emot barn under ett år. "Erfarenhet har sålunda visat, att vård å spädbarnshem är att föredraga framför vård i enskilt hem under barnets första levnadsår".

Kartutdrag 1962 års karta av Gabrielsson

Vykort ur Eskilstuna stadsmuseums arkiv

Landstinget tog över huvudmannaskapet 1952 och föreningen upplöstes. På 1960-talet kom mödrahemmet att upphöra. Låg beläggning på landstingets barnhem medförde också att flera barnhem försvann under 1970-talet. Födelsedagsgåvan upphörde som verksamhet 1 maj 1971 och ersattes av familjehems- och utomlänsplaceringar. Lokalerna kom att nyttjas för utbildningsändamål inom landstinget. 1989 beslöt landstinget att ett behandlingshem för långvarigt psykiskt sjuka skulle byggas på samma plats.

Arkiv:

Föreningen Födelsedagsgåvans arkiv, Eskilstuna stadsarkiv

Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsnämndens arkiv, Eskilstuna stadsarkiv

Källor:

Snopptorp, Tunafors, Skogsängen - tre områden i Eskilstuna. Årbok utgiven av Lokalhistoriska sällskapet i norra Sörmland i samarbete med Snopptorps 100-årsfirande villaägareförening, 2012.

En kort film från Födelsedagsgåvan filmad av Eric Nilsson finns bevarad hos Eskilstuna stadsarkiv.

Efter 1952 finns arkivmaterial bevarat hos Landstingsarkivet i Södermanland.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilskällan

Ett rum i Stadsbiblioteket där personal från arkiv, bibliotek och museer bemannar vissa tider.

Öppettider
Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna