MENY
Eskilstuna kommun

Barnhemmen i Eskilstuna

Av Cecilia Marnetoft

Innan barnhem var ett alternativ hade vården av föräldralösa och försummade barn skötts av fattigvården. För att barnen skulle få chans till en kristlig uppfostran och undervisning förordades utplacering av dem till andra hem. Då det kunde vara svårt att hitta bra hem att utackordera barnen till fick en del barn även växa upp i fattighusen.

Här kan du läsa mer om fattigvården i staden och om fattighusen i Eskilstuna.

Initiativ till barnhem

Ebba Lundgren stiftarinna

Prostens döttrar erbjöds att leda barnhemmet utan ersättning. En direktion skulle utöva tillsyn och ha det övergripande ansvaret. Till dess ordförande valdes Lundgren.

Barn skulle tas emot från Eskilstuna, Fors och Kloster församlingar. I första hand skulle de barn som fattigvårdsstyrelsen betalade en summa för erbjudas plats.

Barnhemmet i Kloster socken

Det visar sig emellertid att Kloster socken parallellt under 30 år drev ett eget barnhem.

I mars 1869 gjordes en framställning av lantbrukaren A P Andersson i Helgesta om bildandet av ett barnhem i förening med småbarnsskola inom socknen. Med ett större bidrag från densamme och med en tillgänglig tomt utan kostnad på hemmanet Gårdskäls ägor, upplåten av lantbrukaren Olof Olsson på Skiftinge, beslöts att starta ett barnhem.

Utdrag ur kassabok, volym G1a:1

Utdrag ur brev, volym A2:1

På grund av husets skick varnar Kajerdt för att en olycka kan inträffa, och menar att barnen behöver flytta ut. Styrelsen beslutar, på ekonomiska grunder, att de tre gossarna och den enda flickan ska flyttas över till socknens fattigvårdshus i Balsta. Därmed upphör barnhemmet i Kloster socken.

Barnhemmet i Eskilstuna pastorat

Den första lokalen blev gård 63, som ägdes av Lundgren och som 1817-45 hade varit stadens fattighus. 1871 flyttades barnhemmet till nya lokaler, gård 66 på Köpmangatan 51 (numera Strandgatan). Det huset hade tidigare varit Öster och Väster Rekarne Häraders lasarett.

Dåvarande Köpmangatan med lasarettet mitt i bild. Foto sent 1860-tal.

Reglemente från 1863, volym A2:1

Eskilstuna stads barnhem

Trots ersättning och flertalet donationer, bland annat från Jeanette Zetterbergs fond, täckte det inte den fulla kostnaden. I en skrivelse 1901 till stadsfullmäktige påpekar barnhemmets styrelse att de gått med förlust de senaste åren. Styrelsen erbjuder Eskilstuna stad att ta över verksamheten, vilket accepteras, och den 1 oktober 1901 tar staden över driften av barnhemmet.

I journalerna över de intagna barnen finns flera uppgifter om det enskilda barnet. Vanlig orsak till att de kom till hemmet var att modern avlidit, att någon av föräldrarna var sjuk eller på grund av "uppfostringsbesvär". Det kunde också bero på att det hem de redan varit utackorderat till visat sig vara olämpligt.

Utdrag ur Intagningsjournal, volym D1:1

I en tidig matrikel över intagna barn togs det under åren 1901-1910 in 132 barn. Mellan åren 1926-1936 hade det ökat till 327 inskrivna barn. Även om de flesta stannade mindre än sex månader var det påtagligt att barnhemmet var omodernt och trångt, och det började bli nödvändigt att se sig om efter nya lokaler.  

Barnhemmet på Köpmangatan, 1942. Inventering Nordiska museet, foto: Brydolf Hellner.

Det nya barnhemmet

1936 tillsatte stadsfullmäktige en särskild kommitté för att utreda frågan om uppförandet av ett nytt barnhem. Utskottet kom 1939 med förslaget att inom kvarteret Härbärget låta uppföra ett nytt barnhem med 34 vårdplatser, till stor del i enlighet med arkitekt C O Hallström uppgjorda ritningar, för en beräknad kostnad på 220 000 kr. En byggnadskommitté skulle tillsättas och bidrag skulle begäras från Allmänna arvsfonden. Förslaget godtogs.

Byggandet av barnhemmet på Thulegatan. Foto: Olle Forsslund

1942 stod barnhemmet på Thulegatan 7 färdigt. Det var i två våningar och det var ett så kallat upptagningshem för 32 barn. Barnen stannade i regel mindre än ett år. Flickor som var i åldrarna 1-11 togs emot, samt pojkar som var 12-15 år gamla. 

Under åren 1951-1960 skrevs i genomsnitt 116 barn in per år.

Ur volym F2:1

I en inspektionsrapport från 1948 går det också att läsa om situationen på barnhemmet, men där noteras att "ordningen på hemmet var god och kosthållet föreföll vara gott och väl sammansatt". Däremot var det stundvis fortsatta problem med överbeläggning och lokalerna kunde inte utnyttjades i enlighet med ritningarna.

Landstinget tar över

Från 1950 ingick barnhemmet i Södermanlands läns landstings barnhemsplan och öppnade upp för barn från hela landstingsområdet. Landstinget fick även en representant i barnhemstyrelsen. Ägandet och driften av barnhemmet behöll Eskilstuna stad fram till 1962 då den övertogs av landstinget. Barnhemmet kom i fortsättningen att gå under namnet Skogsängens barnhem.

1974 beslöt förvaltningsutskottet (landstingsstyrelsen) att bygga om Skogsängens barnhem till dagcenter för omsorgsverksamhet. 1976 stod Nordangården klar. Gården revs sedan 1998-99 för att ge plats åt bostäder. Barnhemsbarnen flyttades 1976 över till en lägenhet på Karl Hovbergsgatan i Skiftinge. Detta provisorium blev landstingets sista barnhem. 1977 upphörde all barnhemsverksamhet i landstingets regi i länet.

Arkiv:

Eskilstuna stads barnhems arkiv, Eskilstuna stadsarkiv

Barnhemstyrelsens arkiv, Klosters kommun, Eskilstuna stadsarkiv

Foton ur Eskilstuna stadsmuseums samlingar

Källor:

Dahl, Evy, Eskilstuna pastorats barnhem. En studie av ett barnhem i privat regi 1863-1901. B-uppsats vid Uppsala universitet, 1978.

Nordiska museets byggnadsinventering 1942, Eskilstuna stadsmuseum

Snopptorp, Tunafors, Skogsängen - tre områden i Eskilstuna. Årbok utgiven av Lokalhistoriska sällskapet i norra Sörmland i samarbete med Snopptorps 100-årsfirande villaägareförening, 2012.

Efter 1950 finns arkivmaterial bevarat hos Landstingsarkivet i Södermanland.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilskällan

Ett rum i Stadsbiblioteket där personal från arkiv, bibliotek och museer bemannar vissa tider.

Öppettider
Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna