MENY
Eskilstuna kommun

Rallarebus och fingerkroksdragning


dialekter och minnen

Eskilskällans serie med dialektinspelningar ger intryck från både stad och landsbygd. Turen har nu kommit till en man som minns 1800-talets folkliv i Tumbo.

August Backman (f. 1867) berättar om ungdomens lekar, rallare och busliv när järnvägen byggdes, valborgsmässo-, midsommar- och julfirande, tomtar & troll och Vita frun på Sundbyvik.

[MP3] "Å sen te julena"öppnas i nytt fönster  

Sundbyvik

På herrgården Sundbyvik visade sig Vita frun, eller var det kanske bara inbillning? Foto: Eskilstuna stadsmuseum.

Transkription av intervjun:

B: … å sen te julena så skramle di allti te en liten fest … ungdomen … å feck vare i bonnstuga eller någe  … å då hade di så di koka lite glögg å  … å så spela di å … å dansa imillanåt. Så di roa säj så gått di kunne på dänn tin.

N: Å så drog ni fingerkrok? 

B: Jadå dä (skratt) … dä va iblann så att dä … att dä va trasit härifrån å ända dit. (Dämpat skratt av N) (Man) hade en tåt å drog mä, å dän drog en mä så länge söm … såm fingre hållde. Å bröt törrvesrötter jorde vi-eh å sätt ett … ett rep åm bene, å sen stog en längre bårt å hade rep … re- … å samma rep åmmlinda åm sinn fot å … å så skulle vi räck- … rycka ikull varann då förståss. Å då va en ju styv dän såm feck ikull dän andra. Å män vi va mindre då kasta vi ju triss- … trissa åckså, hade e … e rund e. Vi såga åv en … en littn stång te trissa. Å dä va vi ju på vägana å kasta å … å då stog vi ju lag emot varann då å dä åckså, å då hade vi ju en påk såm vi skulle passa trissa mä. Å va dä då så vi feck … kunne slö tebaks-a ett stycke, då feck vi gå te … te där ho stanna då, så så feck dä andra lage flytta säj tebaks å så då klådde vi varann på dä vise. Å tjäggler jorde vi å … å då ha … då hade vi e kula såm vi kasta, (fö) dä va små pinnar ve en höjda såm vi ställde då rätt över vägen å … å dä va åckså att dä … att vi skulle kunna slö i kull dåmm män … män dä va ju bara barnlekana å sånt såm vill hålldes mä, nä vi jeck i skolan …

N: Backman minns kansje flera såna där lekar? (B: Va?) Backman minns kansje flera såna där lekar? Backman minns kansje flera såna där lekar? 

B: Le-… lekar ja. (N: Jaa.) Jaa, dä va dän här-eh Sista pare utå spring, dänn … dä lekte vi ju mycke i skolan å … å … ä dä va ju andra lekar vi lekte åckså, män ja kåmmer allri ihåg dåm, män-eh döm feck je pannt då när man inte kunne svara rätt å … å sen vart man ju straffa då. Dä va ju sånt såm vi hållde(s) innåhus mä mä såna där smålekar, så dä … 

N: Höll ni på me såna där lekar ve julen?

B: Näj dä … allri hade (en) … va dä så vi hade nån julgran på … i mitt föräldrähemm inte, (N: Jasså.), män-eh vi sedan vi hade ju julgran å … å då behöv-… kunde ju (vi) bjuda hopp nå … barna … å di feck dansa ikring grana å ha rolit. Å dä fortsätter di ju mä ännu.

N: Men dåm gamla hade inte g-… julgran här?

B: Nääj, dä hade di inte. Se, dä fanns ju-nte jus på dän tin häller, utan skulle di ha jus då, dä feck di ju sitta å stöpa för hann längre tebaks. Dä fann inte stearensjus te tjöpa inte. 

N: Hur fira ni julen då? 

B: Jaa, dä va just närapå såm vanlit, vi … dä va då a-… att vi feck-eh julgröt å senapp på grötn, dä va kalas dä. Å sen, sen vart dä närapå däsamma såm vanlit. Ja dä va fälle så dä a … karta te så en hade en bulle så dä räckte över … över bägge dagana, män senn va dä te ta ve en där grova brökaka ijän. Så dä va … Män fålke va ente sämre då än di ä nu. (N: Neej.) Nu duger (dä) … plåckar di i säj fö mycke snassk. (Dämpat skratt) 

N: Tog ni aldrig in granris te julen? 

B: Joo, dä jorde di (ja) åckså, män-eh dä … dä feck vi snart ta ut, för dä … dä fassna i tåna. (Skratt) Så di hade ju inne då julaftån å … å sen feck vi sopa ut-e, (hostning), för dä … dä va ju öppna spisar mä, så dä va … å falit de ha-t där då … då hade di inte nå anna än … än ris te ella häller. Kast-… kastve äller sån här ve dä feck allri statdrängana, utan di feck-eh grenana ätter träna. Å dä feck di hugga åv å så feck di ella mä di där små kvistana på så dä stog låge över kårrsten såm va två meter hög iblann. Män allri tog dä ell nånstans ändå så … så dä va … 

N:  Så ni la granrise på gålve då?   

B: Jaa, dä va dä.  

N: Dåm hade allri halm på gålvet på julen?

B: Nääj, dä hade vi allri. Ja, en kunne få ta inn när då kåm nån luffar-… (skratt), en säck, (dämpat skratt), å bredde ut … han skulle ligga.  

N: Hann fick rum åckså i stugan då? (B: Va?) Fick hann åckså rum i stugan?   

B: Jaa, di feck ligga på gålve. Vi hade … ja dä va i mitt förälderhemm å när di byggde den här järnvägen, då hade vi säks stycken rallare bodde i … i ett ru-… då, män då hade vi två rum. Män då … då kammarn dä hade vi uthyrt åt rallara, å di hade bara halm etter hela en ena vägga, å dä låg di på. Å dä va ett riktit busliv på … när di byggde järnvägen.  

N: Va de dä? 

B: Jaa, di sloks å di söp å … så … så dä va falit för … få fålk te gå ut åm kvälla. Män vi va stinnögda när vi feck si följdena: masjinera kåm.  

N: När va de? 

B: Dä va … ja dä ja vet-nte åm dä va artånhundrasjuttitvå di börja, tro a, mä en här järnvägen fram här. Ja vet-nte åm dä va sjuttisäks han vart innvigd dän här såmn går på Okslesunn … häller Kålbäck å Västerås. Te Kålbäck byggde di ju dän här vägen på Okslesunnsbana å sen te Valskog. Så jaa, ja ha … Jaa, ja jeck i skolan inna di feck-a färdi. Ja ä född säkstisju, arjtunnsäkstisju ä ja född å … så ja va ju … Ja minns morsa koka välling, å di arbeta ner ve t-… ve Kvicksunn där ve b-… skulle bygga bron där, å då hade di där arbetara, di såm morsa ko-… koka välling å ja feck gå ner mä å … på mårnar te dåm å … Å sen tjöpte di välle så di hade smörrrgåss älle åm di bara hade brö di mä, fö di va-nte så noga di hälle va, bara di feck nå i säj. (Paus) Jaa.  

N: På missåmmar, tog ni in löv då? 

B: Jaa, dä jorde ve dä, män dä börja vi sluta mä här för inna … inna morsa dog.

N: Var hade ni majstången då? 

B: Dän hade vi ne ve hotälle ve Kvicksunn åppå backen där. Å … å va- … vallbemässeaftån dänn elln dän hade vi … Åm frun ha vari ve Kvicksunn? (N: Jaa.) Dä … där hade vi åppå en där höga åsen mitt för stasjon. dänn synndes ikring över … riktit långt. Å då hade vi e tjärtunna å sen, å dän sättes åpp på … tre stänger så … så … Å sen hade vi ju i backana åckså, (Hostning), nä vi va mindre så vi inte va mä på di där större. Då hade vi … drog vi i ihop en rishög i en backe å tände på. Å så skrek vi å hurra å stog i så gått vi kunde. Å så sjö-… sjöt di ju åckså. Dä där va ju en plägsed ifrån gamla tider, så di skulle skrämma i väg alla villjur te storskogana te såmmarn så di skulle få ha sina j-… jur i fre, påstog di. (N: Jaa.) Så dä va en gammal sed riktit. 

N: Dåm va redda för trålltyg åckså förr? 

B: Jaadå, (dämpat skratt), dä … dä trodde di att dä fanns spöken. Män dä va-le bara en inbillning dä mä. Åm di … å va di säkra så di ha kunna titta ätter, så ha di nog fått sitt va dä va. 

N: Dåm försökte inte sjydda sej mot trållen på nå sett inte? (B: Va?) Dåm försökte inte sjydda sej mot trålltyg? 

B: Nääj nääj, dä … dä ä ente … inte annä än mä … mä jurena. Dä skulle vara te spika ner … ha någon stålbit te sätta i trösskeln (äller där) di skulle gå över, då skulle di få tur mä döm. Dä ve-… dä vet tja di jorde. Så dä va myckä gräjjer på dänn tin åckså. 

N: Tala dåm åm tåmten nånting? (B: Va?) Tala dåm åm tåmten?

B: Tåmtar? (N: Jaa.) Nääj, dä hade di allri nåra mä då i … Joo, di tala åm hånnåm, män … allri va dä nåra såm va utklädda te tåmtar för … hade tåmteluver inte i minn barndom inte. 

N: Nej men dåm tala åm tåmten? (B: Jaadå.) Va sa dåm åm hånnåm då? 

B: Jaa, (sir du) han kunde skrämas att, (N: Jasså.) tåmten skulle kåmma å ta åss, (N: Jasså.), när vi var små. (Dämpat skratt)  

N: Men dåm sa allri att tåmten jick å drog te huse inte? (B: Va?) Dåm sa allri att tåmten jick å drog till huse inte?   

B: Ja han jorde dä på sina håll påstog di. Di hade … di hade tåmtar, dä skulle vara en alles ne-… ner ve Sunnbyvik. En … en gammal knekt bodde i e stuga, han ha-… han hade tåmtn sa di. Å han va fiskare, å han va … ha vari sulldat åckså. Män-eh va dä så dä ingen anna-… andra (---) fiskare hade nån fisk, då j-… då jeck di ner te en där gubben, fö-… för hann hade fisk för jämnan. Å dä sa di att… att tåmtn drog fisken te hånnåm. Så … då hann va ju dukti, tåmtn. Å dä fanns dä ju en på varje härrgål förr i tin. Ve Österby där ja va där … där hade di en påsto di, män allri så(g) ja te-n fast ja jeck i lagårn hela nättera. Män i gamla lagårn där så … (å) dä vart ny lagål (sen) … män i dän gamla där skulle han hålla te män … Dä va e gumma såm … såm prata ve-n, dämpat skratt) sa di. Jaa. 

N: Såg dåm skoksfrun nån gång då? (B: Nää …) Skoksfrun?

B: Nääj, män (ve) Sunnbyvik hade di e … e Vita frun. Dä va e fru, mä-… män-eh allri såg ja-na häller … där häller, ja va där i fyra år män … män dä påstog di att dä skulle vara e, ho va så fin så. Lagårsdrängen såm va för mäj ve Sunnbevik, han tordes inte gå ut te lagårn ennsammen (en) på e natt. (Dämpat skratt) Han såg Vi-… en där Vita frua. Dä va inbillningar. 

N: Vem va de då? Vita frun, vem va de? 

B: Ja dä va en vålnad skulle vara. Å dä sa … dä sa e fru såm va mä, söm bodde i vi-… i byggniga … häller dä va ju … skulle vara härrskapp. Ho sa att ho såg-a i … i byggningen, män-eh dä va ju bara skråck, så dä … Näjvars, någe övernaturlit dä … i en där vägen dä finns inte. 

N: Ja nu ha vi prata så länge, så nu kansje vi ska hålla åss.  

B: Jaa, dä … dä här bir e lång ramsä. 

N: (Skratt) Jaa, Backman hade ju mycke å beretta.   

B: Jaa

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilskällan

Ett rum i Stadsbiblioteket där personal från arkiv, bibliotek och museer bemannar vissa tider.

Öppettider
Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna