MENY
Eskilstuna kommun

Sigurdsristningen

Sigurdsristningen på Ramsundshällen nära Sundbyholms 1600-talsslott vid Mälaren är ett av vårt lands förnämsta fornminnen, unik bland Södermanlands fornlämningar och runristningar, främst på grund av det märkliga bildinnehållet med imponerande runristning från 1000-talet.

Bilderna återger olika episoder ur sagan om Sigurd Fafnesbane, medan texten handlar om ett brobygge över Ramsundet.

Utökad tillgänglighet under 2017

Fortsatt paus med arbetet

Arbetet med att tillgänglighetsanpassa platsen är en utmaning med tanke på hänsyn till den unika miljön vid Sigurdsristningen. Kommunen har fått in synpunkter på byggnationen som bland annat har handlat om skydd av naturreservat och vad som gäller vid byggnation vid fornlämning.

Kommunen har beslutat om att pausa arbetet med byggnationen och ta in en oberoende part som ska titta på hur arbetet med att tillgängliggöra platsen kan göras på ett bra sätt. Målsättningen är att bevara den historiska platsen och samtidigt tillgängliggöra den för fler.

Arbetet med utredningen har påbörjats. Ingen tidplan för arbetet är ännu satt.

Byggnationen utgör en första etapp i utvecklingen av området kring Sigurdsristningen. Utöver det ska vägen till Sigurdsristningen asfalteras innan besökssäsongen startar.

I etapp två kommer en utveckling av parkeringen och toaletter genomföras. Etapp två förväntas vara klar till säsongen 2019.

Vad har hänt

En ansökan om dispens för byggnation i naturreservatet har lämnats till och beviljats av kommunstyrelsen. Länsstyrelsen har därefter beviljat tillstånd till ingrepp i fornlämningen baserat på projekteringshandlingen. Kommunen beslutade i slutet av februari att pausa byggnationen. Pausen var till för att reflektera över bygget, processen som varit och alternativa vägar framåt.

Byggnationen har gjorts i enlighet med de projekteringshandlingar som är beslutade. Däremot kan kommunen konstatera att två saker har frångått projekteringen, dels kanterna på den nybyggda spången, dels vilket träslag som använts. Kanten, eller "kjolen" har därför plockats bort innan arbetet pausades.

Kommunen har tagit fram visualiseringsbilder av byggnationen var tänkt att se ut. Därefter har ett beslut fattats om att pausa och ta in en oberoende part som ska granska byggnationen och möjliga vägar framåt.

Vad kostar projektet

Kostnaden för utredningar, projektering, material och byggnation beräknas uppgå till cirka 4 miljoner kronor. I utredningsfasen genomfördes bland annat en arkeologisk förstudie och tillgänglighetsanalys. Första etappen beräknas rymmas inom befintlig budget. 

Eskilstuna kommun är beställare och utförare av byggnationen.

Beskrivning av Sigurdsristningen

Den nära 1000-åriga illustrationen berättar några välkända episoder ur Sigurd Fafnesbanes saga, som vi känner till genom bland annat isländska Eddadikter.

Sigurdssagan, hämtad ur den isländska Völsungasagan, hör hemma i den stora forngermanska sagoskatt som skapades i Europa under den så kallade folkvandringstiden vid mitten av det första årtusendet.

I kraft av sitt starka, konstnärliga innehåll lever sagorna kvar ända in i våra dagar, bland annat i de färöiska dansvisorna och Wagners opera ”Ringen”.

Sigurdsristningen är alltså en minnesskrift över en död man, Holmger. Hans hustru Sigrid har, någon gång på 1000-talet e.Kr.ombesörjt ristningen. Holmgers närmaste släktförhållanden redovisas utförligt. Av inskriften framgår också att Sigrid var kristen. Hon gjorde enligt tidens sed ett barmhärtighetsverk för sin mans salighet genom att låta anlägga en bro. Än idag syns brofästet i form av en vall av jord och sten nedanför ristningen. På vikingatiden stod vattnet här 3-4 meter högre än nu.

På den nära fem meter långa Ramsundshällen har en för oss okänd ristare illustrerat inskriften med några episoder ur Sigurdssagan:

Sigurd var en ung kungason. Han hade en fosterfar, den mångkunnige dvärgen Regin. Denne hade två bröder, Utter och Fafner. Utter uppträdde ofta i en utters skepnad och fiskade lax i en fors. Under ett fiskafänge blev uttern ihjälslagen av guden Loke, som hade kommit till platsen tillsammans med Oden. Gudarna tvingades betala bot för dråpet genom att täcka utterskinnet med guld. Fafner, i en jättelik orms skepnad, ruvade sedan över guldskatten på Gnitaheden.

Regin ville komma åt guldet. Han eggade Sigurd att dräpa Fafner och smidde ett präktigt svärd åt honom. Sigurd grävde en grop där Fafner brukade kräla ner till sjön för att dricka, från gropen stötte han svärdet i ormen.

I Sigurdsristningen har runinskriften ristats i ormens kropp. Sigurd sitter till vänster i bildfältet, inramat av ormen. Han steker Fafners hjärta på ett spett, över en flammande eld, för att ge det till Regin. Sagan säger att Sigurd skulle känna efter om hjärtat var färdigstekt och då brände han sig. Det är därför han har fingret i munnen. När han fick Fafners blod på tungan förstod han plötsligt fåglalåt. Då hörde han några mesar kvittra om att Regin tänkte svika Sigurd för att få hela skatten själv. De rådde Sigurd att dräpa den sovande dvärgen. Det gjorde Sigurd och vi ser Regin ligga med avhugget huvud. Bredvid honom finns hans smidesverktyg, hammare, bälg, städ och tång. Sigurds häst Grane, med skatten lastad på ryggen, är bunden vid trädet där fåglarna sitter. Ristaren har däremot inte berättat om Sigurds vidare öden, om hur skatten blev till olycka för honom och hans släkt.

Sigurdsristningen lär vara den första illustrationen av en smed och hans redskap.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilskällan

Ett rum i Stadsbiblioteket där personal från arkiv, bibliotek och museer bemannar vissa tider.

Öppettider

Måndagar 13.00-15.00.

Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna