MENY
Eskilstuna kommun

Skolkällan: en introduktion för lärare och elever

Skolkällan vill ge dig tillgång till Eskilstunas historia. Här kan du upptäcka mycket intressant, olika ingångar till historier om Eskilstuna som kan ge dig nya perspektiv på din egen stad. Det finns ju inte bara en enda historia om vår stad, varje människa som lever i Eskilstuna idag är en viktig del av stadens nutidshistoria.

Del av stadskarta

Var finns din historia i Eskilstuna? Sökning i Skolkällan kan ge många olika svar.  Foto: Eskilstuna stadsarkiv.

Skolkällans teman är menade att användas som ”levandegörande” underlag till lektioner. De arkiv som står bakom materialet vill väcka intresse för lokalhistoria och ser gärna att ni också besöker Eskilskällan inne i Stadsbiblioteket. Oavsett om du kommer hit som elev inom ämnet historia eller något annat ämne kan du via Skolkällan/Eskilskällan få hjälp att söka mer information. Vi lotsar dig gärna även till andra arkiv än dem som ingår i det publicerade temat, som förhoppningsvis kan ge svar på dina frågor. Vi hjälper dig fram till källmaterialet. Sedan är det du själv som får forska. Arkivens roll är helt enkelt att erbjuda ett arbetsmaterial som ni själva kan gå vidare med. 

Här nedan presenteras en liten orientering kring hur du kan söka och vad du kan förväntas hitta bland de många arkiven i Skolkällan/Eskilskällan.

Arbete inför svenskt mästerskap i terräng 1943.

"Gräv där du står". I Skolkällan presenteras unikt arkivmaterial i urval. Till varje tema finns lärarhandledning och olika frågeställningar. Tillsammans med Eskilskällans sökfunktion Sök i samlingar ger dig Skolkällan en direkt ingång till historien. Foto: Eskilstuna stadsarkiv. 

Vad finns i arkiven?

För dig som ska använda Skolkällans material kan det vara bra att känna till något om vad som är det speciella med arkiv. I arkiven finns information som du inte hittar någon annanstans. I de många arkiv som bevaras i Eskilstuna finns miljoner sidor med spår av människor som ingår i kommunens historia, det breda ämnesområde som vi brukar kalla lokalhistoria, samlat på ett ställe. Den fysiska förvaringsplatsen är depån i Arkivhuset, som ligger bredvid Bibliotekshuset och som delas av flera arkiv (Eskilstuna stadsarkiv, Eskilstuna stadsmuseums arkiv, Svenskt barnbildarkiv, Arkiv Sörmland, Sverigefinländarnas arkiv, Eskilstuna kommuns musikarkiv). Den fysiska plats där du själv kan forska i materialet är Eskilskällan, som ligger inne i Stadsbiblioteket. Men du kan också, till viss del, forska vid din egen dator.

Bland Eskilskällans arkiv kan du hitta material om det mesta: skolor, föreningar, politik, företag och mycket annat. Här finns uppgifter om både stort och smått, från arbete såväl som fritid. Bästa chanserna att hitta något hos oss har du om din uppgift handlar om något från 1800-talets slut eller senare.

Den allra största delen av källorna till lokalhistorien är helt öppna för alla intresserade. Bara i vissa typer av material och i vissa undantagsfall finns det särskilda sekretessregler, som gör att de kan öppnas endast för akademisk forskning eller för alla intresserade efter en viss tid. Sekretess betyder att innehållet i vissa dokument är hemligt för dem som inte har behörighet. Till exempel är personakter och andra dokument som rör fattigvård och socialtjänst endast öppna för alla efter 70 år. Du får alltså läsa om boende på en fattiggård eller patienter vid ett sjukhem före år 1946, men inte efter.

Sjuksal på Gamla lasarettet

Gamla lasarettet. Foto: Stadsarkivet. 

Sökvägar

För att hitta rätt information behöver du veta lite om vilka ingångar som leder fram till arkivens unika källor. Via våra hemsidor, eskilstuna.se/stadsarkivet eller eskilstuna.se/eskilskallan, kan du under bannern ”Sök i våra förteckningar” skriva in enkla sökord ungefär som på Google. Då får du fram en lista på olika arkiv som på något sätt berättar om det du skrivit in som sökord. För att få veta mer måste du klicka på de plustecken som visas i listan, tills du kommer ned till den volymnivå, som visar rubriker till innehållet i de fysiska arkivboxar som går att beställa fram till forskarsalen i Eskilskällan. När du hittat något som ser intressant ut kan du gärna på en gång notera det signum, en bokstav och en siffra, som visar vilken volym som är aktuell att titta i. Om du kör fast är du alltid välkommen att be personalen om hjälp att söka vidare. Infodisken vid Eskilskällan är bemannad måndagar kl 13-15 och tisdagar-onsdagar kl 10-12. I Eskilskällan finns också en stor samling lokalhistoriska böcker som kan väcka idéer om många ämnen.

Arkivboxar

Arkivboxar i depån. Foto: Stadsarkivet.

Praktiska tips

Tänk på att det tar längre tid att forska i arkiv än att slå upp i böcker eller söka på internet. De enskilda dokument som finns i arkiven måste alltid förstås som en del i ett sammanhang. Det kan ibland vara svårt att veta vilken betydelse en viss uppgift har haft, därför är det bra att redan innan du börjar med arkivforskningen tar reda på mer bestämt vilken fråga det är du söker svar på. Ju mer tydligt det är vilka uppgifter du söker, desto lättare blir det att söka efter dem på ett smidigt vis. Oftast behöver man veta åtminstone ungefär vilken tidpunkt det handlar om. För att hitta rätt arkiv kan det ibland vara praktiskt att du först kollar din sökning med en arkivarie.

Protokoll från stadsfullmäktige 1868

Handskrivet protokoll. Foto: Stadsarkivet. 

Några viktiga  begrepp

När du kommer i kontakt med ett offentligt arkiv för första gången är chansen stor att du stöter på ord som inte förekommer så ofta i andra sammanhang. Här är en kort lista på några av de vanligaste begreppen inom arkivvärlden:

Allmänna handlingar: De olika kommunala arkiven består till allra största del av inkomna och upprättade handlingar. Det mesta som är fixerad, läsbar information är antingen inkommet (e-post med mera) eller upprättat (skrivet av myndighetens egen personal). Nästan all viktig information som bevaras är samtidigt enligt svensk lagstiftning öppet för insyn. Myndigheternas verksamhet som helhet speglas därför tydligt i de allmänna handlingar som syns i arkiven. Information som bevaras från näringslivet och andra enskilda arkiv räknas inte som allmänna handlingar, men i praktiken är de ofta öppna för forskning på liknande villkor som de offentliga arkiven.

Offentlighetsprincipen: Enligt en grundlag som infördes redan på 1700-talet har var och en rätt att ta del av de allmänna handlingar som finns hos svenska myndigheter. När dessa dokument överlämnas till en arkivinstitution, i vårt fall till Eskilstuna stadsarkiv, kvarstår samma rättighet till insyn som funnits hos myndigheten.

Gallring: All information bevaras inte för framtiden. Mycket av det som förstörs och aldrig kommer till arkiven definieras som handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. En del av den information som du hittar i arkiven har tidigare varit anteckningar av liten betydelse, men om de ändå har arkiverats så har de på det viset förvandlats till arkivhandlingar och då gäller samma regler som för allmänna handlingar. De handlingar som hamnat i arkivet gallras normalt inte i efterhand.

Förteckning: Innehållet i varje arkiv har gjorts synligt genom kortare beskrivningar. Genom att läsa i en förteckning kan du förstå ungefär vad som finns där. Vad som står i de enskilda dokumenten framgår inte, men förteckningen visar med rubriker en sammanfattning av vad som ingår. Det är uppställt enligt samma mönster över hela landet, allmänna arkivschemat. De övergripande rubrikerna står i bokstavsordning A-G (för äldre arkiv A-Ö). Där hittar man bland annat protokoll under bokstaven A, korrespondens under bokstaven E, samt olika ämnesordnade handlingar  – det som är typiskt för arkivbildarens egen verksamhet – under bokstaven F.

Arkivbildare: Varje myndighet, förening eller organisation bildar varsitt avgränsat arkiv. Det finns därför flera hundra olika kommunala arkiv, inte bara ett enda ”kommunens arkiv”.  Som arkivbildare har vi dessutom ett flertal enskilda personer.

Vad är ett arkiv? Hur kan vi använda Skolkällan för att lära mer om Eskilstuna? Läs mer i en introduktion till sökvägar och praktiska tips.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilskällan

Ett rum i Stadsbiblioteket där personal från arkiv, bibliotek och museer bemannar vissa tider.

Öppettider
Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna