Problem med viss e-post

För tillfället kan vi inte skicka eller ta emot e-post från domänerna hotmail.com, live.com, msn.com och outlook.com. Du kan alltid ringa Eskilstuna direkt på 016-710 10 00 eller använda en alternativ e-postadress. Du kan även kontakta oss via vår Facebooksida.

MENY
Eskilstuna kommun

Samspelsyta

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar för att skapa bättre förutsättningar för gående och cyklister i hela staden.  I centrum där utrymmet är begränsat förändras nu gatustrukturen till en mer rättvis fördelning mellan trafikslagen. Det handlar inte om att ta bort bilen utan att bilen och den person som sitter i den inte ska vara mer prioriterad än den som går eller cyklar.

Vad är samspelsyta?

Nu inför vi ett nytt ord när vi planerar och bygger om i gaturummet. Det engelska uttrycket shared space betyder delad yta eller samspelsyta. Grundprincipen är att alla trafikanter samspelar och delar på samma ytor.  Hänsyn tas till alla trafikslag men större fokus läggs på oskyddade trafikanter än vad som görs på traditionella stadsgator. Det innebär också att det ställs speciella krav på utformningen av platserna, det går inte att skapa detta samspel på en traditionell gata. Ett krav för att samspelet ska fungera är att platserna byggs om och anpassas.

Vilka är fördelarna med samspelsytor?

Ökad trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsarbetet i Eskilstuna kommun utgår ifrån nollvisionen som innebär att ingen ska behöva dödas eller bli allvarligt skadad i trafiken. Detta mål är förenligt med byggande av samspelsytor. Även om det kan låta farligt att blanda trafikslagen visar erfarenheter från shared space projekt både i Sverige och utomlands att en tydlig förbättring i trafiksäkerhet uppnås. Samspelsytor har i andra städer använts som en metod att minska olyckorna på utsatta platser.

Bättre tillgänglighet och framkomlighet

På en samspelsyta ska hela ytan vara tillgänglig för gående och cyklister. Speciell hänsyn måste tas till personer med funktionsnedsättningar. Detta innebär bland annat jämna ytbeläggningar, ledstråk för synsvaga, en tydlig överblickbar utformning och alternativa vägval runt samspelsytan för dem som inte kan eller vill samspela med motorfordon. Även bilar tillåts på en samspelsyta och det blir inte svårare att nå sin målpunkt med bil. Däremot tvingas föraren hålla en lägre hastighet för att samspelet ska fungera.

Vackrare platser

Genom att vi använder andra markmaterial än enbart asfalt kan vackrare platser skapas med hjälp av gatumöblering (bänkar, grönytor, belysning, konstverk mm). I kombination med låga fordonshastigheter och höga flöden av oskyddade trafikanter ger detta goda förutsättningar för liv och rörelse på platsen. En plats för möten mellan människor exempelvis genom uteserveringar eller allmänna vistelseytor för flexibel verksamhet.

Shared space i Eskilstuna

I Eskilstuna finns idag några platser som kan ses som förenklade varianter av samspelsytor. På grund av begränsade flöden av främst motorfordon är de dock inte fullt ut vad som kallas samspelsytor.

Nybrogatan är ett bra exemempel på samspel mellan oskyddade trafikanter.

På Kriebsensgatan är det tillåtet att gå och cykla över hela ytan som inte har några nivåskillnader. Motortrafikanter är tillåtna och samspelar med övriga trafikanter.

På Ågatan är det tillåtet att gå och cykla över hela ytan. Motorfordonsförare måste samspela och visa hänsyn till oskyddade trafikanter.

På Köpmangatan samsas alla trafikslag. Gående och cyklister har större möjligheter att röra sig över ytan och korsa gatan än tidigare och motorfordons hastigheter är låga vilket ger ett bra samspel mellan trafikanterna.

Erfarenheter från andra städer

Samspelsytor är inget unikt för Eskilstuna, det har funnits på olika platser i Sverige och resten av världen i många år. Exempel på platser i Sverige som har visat på goda resultat är Skvallertorget i Norrköpinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Fiskaretorget Västervik.

Undersökningar som gjorts visar att trafiksäkerheten ökar, det blir bättre tillgänglighet och framkomlighet skapas. Dessutom bidrar utformningen till bättre förutsättningar för liv och rörelse på platsen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Trafikavdelningen

Trafiksäkerhet, kollektivtrafik, trafikreglering, parkeringsservice och hållbara resor.

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna