MENY
Eskilstuna kommun

Fri sikt

Klarar du kravet på fri sikt? 

Klarar du kravet på fri sikt? Här finns information om de regler som gäller i Eskilstuna avseende fri sikt i korsningar och vid tomtutfarter.

Fastighetsägarens ansvar

Reglerna om fri sikt gäller gator, cykelvägar och tomtanslutningar i kommunen. Det är fastighetsägarens ansvar att åstadkomma fri sikt genom sikttrianglar. Inom trianglarna får föremål som mur, staket, häck, buskar eller annat som skymmer sikten inte överskrida 0,7 meter, mätt från gångbana eller körbana.Undantag kan göras för föremål som pelare, belysningsstolpar och mindre trädstammar. Det är viktigt att fastighetsägaren beskär växter och träd så att de inte växer ut över gång-, cykel- eller vägbana.    

Säkerhet och framkomlighet

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Plan- och bygglagen, 2010:900, kap 8, § 15)

Du som fastighetsägare är skyldig att uppfylla kraven på fri sikt och fritt utrymme. Reglerna finns till för att undvika trafikfara men också för att underlätta för arbetsfordon. Stadsbyggnadsnämnden kan utfärda vite enligt Plan- och bygglagens 11 kap 19 §.

Fritt utrymme

Buskar, häckar och träd får inte växa ut över tomtgräns så att de inkräktar på gång-, cykel- eller vägbana. Tänk på var tomtgränsen är placerad när du planterar.Tomtgränsen ligger i normalfallet bakom elskåp och lyktstolpar. 

Bilutfart

Vid bilutfart ska det finnas en minst 2,5 meter lång sikttriangel längs gångbanans inner- och utfartskant. Om bilutfarten leder direkt till gata, utan mellanliggande gång- eller cykelbana, gäller 5 meter fri sikt i triangeln utmed tomtgränsen. 

Korsning

Vid gatukorsningar och korsningar med cykelvägar ska det finnas en minst 10 meter lång sikttriangel mätt utmed körbanekant eller cykelbanekant. Kravet gäller för gator och vägar inom kvartersmark och deras anslutning till det kommunala vägnätet. Där både gång- och cykelbana saknas gäller 10 meter fri sikt längs tomtgräns. 

Korsning utan cykelbana.

Vid korsning utan cykelbana mäter man som tidigare. 10 meter sikttriangel. Enda skillnaden blir att sikttriangeln slutar mot vägen och inte mot cykelbanan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Gatuavdelningen

Drift och underhåll av gator och vägar.

Besöksadress

Tång Lindströms väg 6

Postadress

631 86 Eskilstuna