MENY
Eskilstuna kommun

Resvanor i Eskilstuna

Under hösten 2015 genomförde Eskilstuna kommun en stor resvaneundersökning för att få information om hur vi reser i Eskilstuna. Tack alla ni som deltog! Här presenterar vi några övergripande resultat. En djupare analys och alla resultat går att hitta i rapporten som vi länkar till.

Det vanligaste färdmedlet i Eskilstuna är bil, vilket används vid 64 procent av resorna. 11 procent av resorna sker till fots, 13 procent med cykel och 11 procent med kollektivtrafiken. Vid resor under fem kilometer är det 50 procent som reser med hållbara färdmedel som gång, cykel och buss.

Kvinnor i Eskilstuna reser mer till fots, med cykel och kollektivt jämfört med män som i sin tur använder bilen istället. Skillnaderna är dock relativt små. Åldersgruppen 16-30 år har en väsentligt lägre andel bilresor än övriga åldersgrupper.

Färdmedelsfördelningen skiljer sig stort mellan olika bostadsområden. Boende i centrum och i områden med mycket flerfamiljshus reser i minst utsträckning med bil. Mest bil kör de som bor längs Mälarstranden och på landsbydgen.

Det finns tydliga skillnader i reslängd mellan bostadsområdena. Längsta resorna har de som bor i landsbygdstätorter. Medianresan för män är 7 kilometer och 5 kilometer för kvinnor.

Den vanligaste målpunkten för resorna är Centrum, dit mer än 40 procent av resorna går.

83 procent av de svarande har körkort för personbil och 90 procent uppger att de har tillgång till bil. 26 procent har tillgång till månads- eller rabattkort till kollektivtrafiken och 90 procent har tillgång till cykel.

Cykel är det trafikslag som flest vill prioritera högre vid trafikplaneringen, men det är relativt jämnt mellan trafikslagen. Trafikmiljön upplevs som mest säker när invånarna reser kollektivt, och mest osäker när de cyklar. Hälften av de svarande upplever dålig framkomligheten när de kör bil.

Om resvaneundersökningar

Resvaneundersökningarna genomförs i Eskilstuna var femte år. De fungerar dels som underlag för trafik- och bebyggelseplanering och dels som mätning för att se om kommunen når sina målen om att öka andelen som reser med hållbara färdmedel samt minska andelen som åker bil. Nästa undersökning kommer att ske 2020.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Trafikavdelningen

Trafiksäkerhet, kollektivtrafik, trafikreglering, parkeringsservice och hållbara resor.

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Olov Åslund
Projektsamordnare