MENY
Eskilstuna kommun

Frågor och svar om parkering

Vanliga frågor om parkering, med svar från parkeringsvakter, trafikplanerare och trafikingenjörer.


Varför inför vi inte p-skiva?
För att det ska fungera måste reglerna anpassas efter olika behov. Parkeringsavgift är det vanligaste och effektivaste sättet att skapa tillgänglighet på parkeringsplatser i mellanstora och stora städer.

I större städer, som Eskilstuna, måste parkering styras på fler sätt än med tidsbegränsning. På vissa platser ska parkering vara tillåten hela dagen och då är parkeringsavgift ett sätt att ändå ska tillgänglighet.

P-skiva fungerar i mindre städer som inte har andra parkeringsregler än generella bestämmelser. Där räcker det med tidsbegränsning på vissa platser för att öka tillgängligheten

Varför är det så dyrt att parkera?
Parkeringsavgiften styrs till stor del av tillgång och efterfrågan. Men parkeringsplatsens funktion har också betydelse för priset. Många vill parkera nära platsen där ärenden ska uträttas. Därför är parkering längs gator i Eskilstuna centrum ofta dyrare för att skapa tillgänglighet för så många som möjligt. Ett högre pris bidrar också till ökad tillgänglighet eftersom parkeringstiden generellt då blir kortare.

Avgiften är ofta lägre på parkeringsplatser och i parkeringshus än för gatuparkering. Detta för att skapa bättre tillgänglighet utmed gatorna. Avgiften blir ännu lägre för de som väljer att parkera i området nära centrum och istället går en kortare sträcka till centrum.

Varför är det olika parkeringsavgifter?
I centrum prioriteras besöksparkering. Det betyder att den som väljer att arbetsplatsparkera i centrum får betala en högre parkeringsavgift än den som väljer att göra det i centrumnära områden. Där är parkeringsplatserna avsedda för ändamålet.

Avgiften är till för att styra och ordna parkering efter olika behov som exempelvis besöks- eller arbetsplatsparkering. Generellt kan sägas att ju större efterfrågan på parkeringsplatserna, desto högre avgift.

Varför finns det inte fler parkeringsplatser i centrum?
I en stad där det ska vara attraktivt för människor att vistas är det många olika intressen som ska stämma överens. Bilen bidrar till att personer kan ta sig till stadens utbud av affärer, banker, offentliga inrättningar, kultur- och nöjesliv. Ytorna i en stad är dock begränsade och genom den förtätning som sker byggs det bostäder på flera parkeringsplatser. Det innebär att parkering i framtiden i större utsträckning kommer att ske i parkeringshus.

Varför byggs det bostäder på befintliga parkeringsplatser och i så fall, ska de ersättas?

Eskilstuna är i behov av fler bostäder. Genom att bygga på dessa, ofta centrala lägen, förtätas staden och vi slipper ta värdefull natur och odlingsmark i anspråk. Andra fördelar är att vi slipper bygga ut dyra lösningar för vatten och avlopp och vi slipper bygga nya vägar eller dra nya busslinjer. Befintlig service som vård, skola och omsorg samt handel får ett bättre underlag och större chans att fungera bra och vi skapar en mer transportsnål stad. Konsekvensen av att bygga på parkeringsplatser är att där det varit enklare att parkera blir det nu svårare. Historiskt sett har det i Eskilstuna funnits många överblivna ytor som i väntan på bättre förutsättningar använts som bilparkering. De har aldrig varit tänkta som långsiktiga parkeringsplatser, men har i vissa fall uppfattats så. Det är inte alls självklart att dessa parkeringsplatser ska ersättas, eller om de ersätts att de ersätts med exakt lika många som tidigare. Detta beror på lokala förutsättningar vid just den exakta platsen. Generellt sett finns det ofta parkeringsytor tillgängliga i många delar av staden, skillnaden från tidigare blir att fler kommer att behöva gå längre för att parkera sin bil.

Hur ser Eskilstuna kommuns riktlinjer för parkering ut?

För att en stad ska växa hållbart krävs att dagens markanvändning hela tiden ses över. Tidigare stadsplanering har inte behövt hantera bilar och trafik i samma omfattning som vi behöver göra idag, och därför ser parkeringssituationer och parkeringsmöjligheter väldigt olika ut i staden. Det gör att parkering inte är lika högt prioriterat i staden idag utan andra typer av markanvändning går ofta före. Konsekvenserna för de som önskar parkera på en viss gata eller en viss plats kan förvänta sig hårdare konkurrens om platserna eller att parkeringen kommer att behöver regleras ännu mer, till exempel genom tidsbegränsningar eller olika avgiftstaxor. Nytillkommande bostäder och verksamheter ska lösa sitt parkeringsbehov på sin egen fastighet.

Hur påverkas centrumhandeln av att det blir dyrare att parkera sin bil?

Viss påverkan har det men det är många fler faktorer som påverkar centrums attraktivitet. Det är också svårt att jämföra parkeringar i centrum med parkering vid handelsområden utanför centrum. I centrum är det flera olika grupper som använder parkeringarna. Förutom besökare så är det exempelvis boende och de som arbetar i centrum. Även besökare i sig är en bred grupp där det förutom kunder till handeln även ryms besökare till bland annat banker, mäklare och vårdinrättningar. Alla dessa grupper använder till stor del samma parkeringsplatser. Om det skulle vara alltför billigt att parkera skulle fler boende och arbetstagare parkera nära sitt boende eller sin arbetsplats och då skulle det bli svårt för besökare att hitta en parkering. Det gör att centrum aldrig kommer att kunna konkurrera med handeln utanför stan med billiga parkeringsplatser. Centrum har dock andra unika kvalitéter som många vill ta del av som torghandel, fina promenadstråk, blandning av butiker, caféer och restauranger med mera.

Att butiker har svårt att överleva beror också på nya tider inom handeln där webbhandeln konkurrerar med både centrum och annan handeln. Lagerhållning är dessutom dyrare i centrumlägen vilket påverkar möjligheten att ha stora butiker med stora lager. Något som gynnar centrum är dock att kvällsekonomin växer. I kvällsekonomin ingår exempelvis restauranger och caféer. Där har andra handelsområden svårare att konkurrera med centrums attraktionskraft.

Vad är parkeringsledningssystemet bra för?
Parkeringsledningssystemet visar hur många bilplatser som finns lediga för stunden. Systemet består av ett nätverk med skyltar som från infarterna till centrum visar hur många lediga bilplatser som finns i parkeringsanläggningarna som är kopplade till systemet.

Parkeringsledningssystemets skyltar har också till syfte att leda trafiken på gator som är mest lämpade för att ta sig till någon av anläggningarna. Samtidigt bidrar det till att söktrafiken kan minimeras och anläggningarna användas mer effektivt.

Har kommunens parkeringsvakter provisionslön?
Eskilstuna kommun är medlemmar i Svenska parkeringsföreningen www.svepark.selänk till annan webbplats och följer deras etiska regler. Det innebär bland annat:

  • att personalen har fast månadslön med övriga ersättningar enligt kollektivavtal och det förekommer inga förmåner kopplade till antalet utfärdade parkeringsanmärkningar eller kontrollavgifter.
  • att personalen är välutbildade och deltar på regelbundna fortbildningar, parkeringskonferenser, användarträffar och liknande genom bland annat Svepark och våra leverantörer.
  • att vi skyltar villkor och regler för stannande och parkering på ett tydligt sätt enligt gällande lagar och förordningar.
  • att våra parkeringsvakter är fullt uniformerade och är väl synliga med varselväst och även reflexer på uniformen under större delen av året.
  • att våra övervakningsfordon är väl synliga med reflexdekaler, varningsljus och kommunloggor samt text om att fordonet används för parkeringsövervakning.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Stängt


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla