MENY
Eskilstuna kommun

Tillstånd

Uppdaterad 20-03-24

Vi får många frågor från café- och restaurangägare vad som gäller tillstånd för att ha en uteservering och vad det kostar. Det som gäller just nu är, men det kan komma att ändras.

  • Uteserveringar kan öppna redan nu om de har tillstånd
  • Avgiften för tillståndet ska betalas innan 30 september
  • Vi prioriterar ansökningar på uteserveringar som inkommer till oss

Vilka kan söka tillstånd?

Alla som önskar och har möjlighet att ha en uteservering utifrån de riktlinjer som finns. Du hittar mer information här.

Vad kostar det?

Priset för uteserveringar är 3,55/kvm/dag för restauranger i centrum ( avgränsning är ån, gamla staden, station och Tullgatan. För övriga områden 2,03/kvm/dag.)

Hur lång tid tar det innan jag får mitt tillstånd?

Inom 1-2 dagar efter ansökan är inlämnad till polismyndigheten.

När måste avgiften vara inbetald?

Vi ger dispens till den 30 september till verksamhetsutövare som inte har möjlighet att betala inom normal utsatt faktureringstid.

Varför har ni höjt avgiften?

Avgiften hade inte höjts sedan 1997 så 2017 såg vi över taxorna och jämförde oss med cirka 10 andra jämförbara kommuner. Efter det så togs beslut om den nya taxan. Torghandel och fordonsflytt har också ingått i höjningen. Nu ligger taxorna i nivå med andra kommuners taxor.

Tillståndsprocessen går till så här:

Verksamhetsutövaren söker tillstånd för uteservering hos polismyndigheten. Polismyndigheten lämnar tillståndsansökan vidare till stadsbyggnadsförvaltningen för samråd och yttrande innan beslutet fattas.

Trafikavdelningen samråder med stadsbyggnadsförvaltningens övriga avdelningar, med miljö- och räddningstjänstförvaltningen samt arbetsmarknads och familjeförvaltningen.

Vid samrådet granskas bland annat inhägnadens omfattning och utformning samt eventuellt behov av tillstånd för alkoholservering eller brandfarlig vara så att serveringen blir ett lämpligt inslag i stadsbilden. Yttrande lämnas därefter tillbaka till polismyndigheten.

Markägarens tillstånd krävs också, i detta fall kommunen.Tillstånd att använda marken för uteservering söker verksamhetsutövaren hos stadsbyggnadsförvaltningens trafikavdelning.

Ansökningshandlingar

Ansökan görs hos polismyndigheten. Med ansöknings-blanketten inlämnas beskrivning och ritningar av uteserveringen. I ansökan ska uteserveringens omfattning och utformning tydligt beskrivas och ritas.

På ritningar redovisas uteserveringens mått, avgränsningens utformning, möblering och möblernas utformning och kulör. Ritningen ska vara måttriktig, gärna i skala 1:50.

Därutöver kan ibland även en mer översiktlig ritning behövas för att kunna bedöma om serveringen är ett lämpligt inslag i staden.

Bygglov

Uteserveringar utan tak och med genomsiktigt staket med max höjd 90 cm är normalt inte bygglovpliktiga, men kräver markägarens medgivande. Fasadändringar, skyltar, fasta markiser och stödpelare för rörliga markiser är bygglovpliktiga. Stadsbyggnadsförvaltningens bygglovsavdelning kan ge närmare besked om bygglovsansökan behöver lämnas in.

Miljökontoret

Musik eller andra ljud från verksamheter får inte orsaka störningar för de människor som bor eller vistas i närområdet. Verksamhetsutövaren ska själv kontrollera de ljudnivåer som uppkommer i verksamheten så att de riktvärden som finns för buller och höga ljudnivåer inte överskrids.

Brandsäkerhet

För terrasvärmare på uteservering behövs tillstånd för hantering av gasol. Tillstånd söks hos Räddningstjänsten. Värmaren ska placeras så att den inte kan välta och/eller antända brännbart material, som till exempel markiser.

Avvikelser

Uteserveringen ska följa de ritningar och underlag som tillstånd har getts utifrån. Avvikelse från lämnat tillstånd accepteras inte. Rättelse ska ske omedelbart under pågående säsong efter kommunens eller polismyndighetens påpekande. Sker inte rättelse i tid återkallas tillståndet och uteserveringen ska tas bort omgående av verksamhetsutövaren.

Övrigt

Flyttbara skyltar, tex menytavlor ska finnas inom avgränsningen. Musik eller annat som kan vara störande för omgivningen får inte förekomma på uteserveringen, riktlinjer för buller finns hos miljökontoret.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Lena Hollås
Handläggare, Stadsbyggnadsförvaltningen