MENY
Eskilstuna kommun

Aktuella vägarbeten i Eskilstuna

Under vintern utför vi väldigt få arbeten. Det är mest akuta arbeten samt vissa längre projekt som vi genomför. Aktuell information som trafik-omläggningar samt avstängningar uppdateras här nedan inför byggstart. Det går också att hitta aktuell information på TrafikplatsEskilstuna.länk till annan webbplats

 

Natten mellan 2 och 3 maj stänger vi av under järnvägsbron för alla trafikanter i båda riktningarna. Trafikverket ska sätta upp den nerkörda bondfångaren innan järnvägsbron på Västeråsvägen. Arbetet innebär en helavstängning under bron då arbetet sker. Vägen stängs av tisdag 2 maj , 23.30 - tills att de är klara senast 05.30. Balken väger 11 ton.

Förbudsmärke

Här går det ej att passera

Kungsgatan 59 - 63 (Etapp 2, 3 april – 28 maj)

Med anledning av att Eskilstuna Energi och Miljö ska byta alla ledningar, vatten, avlopp, fjärrvärme, dagvatten, el och fiber på Langsgatan behöver vi stänga av en del av Kungsgatan för all motorfordonstrafik. Under tiden kommer Gredbyvägen tillfälligt att öppnas vid Rinmangymnasiet för in och utfart till och från Västermarksrondellen för fordon 12 meter eller längre. Fri höjd under järnvägbron är 3.60. Övrig trafik leds via Stenmansgatan.

För att öka trafiksäkerheten sänks hastigheten till 30 km/h på en del av Gredbyvägen och parkeringsplatserna utmed Gredbyvägen och Västermarksgatan tas tillfälligt bort. Arbetet kan ibland pågå till 22.00 och upplevas som störande. Du som går eller cyklar kan passera avstängningen på Kungsgatan på samma sida som Willys. Hela arbetet ska vara klart i augusti. För mer information om parkering se parkgeringsnytt För information om busstrafiken se sormlandstrafiken.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Läs mer om ledningsarbetet på Eskilstuna Energi och Miljös webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Följ skyltning på plats!

Trafikomläggning på Kungsgatan

Trafikomläggning gällande Kungsgatan. Klicka för större karta.

Kungsgatan 9 (27 mars – maj)

Marken ska saneras på platsen där det legat bensinstation på
70-talet. Arbetet innebär att gång- och cykelbanan under tiden leds förbi arbetsplatsen på en tillfällig gång- och cykelbana. Hållplats Sveaplan i riktning mot centrum flyttar tillfälligt 70 meter närmare centrum.  Följ skyltning på plats.

Bruksgatan 8-10 (maj - september)

Vi ska förbättra sträckan mellan Kungsgatan och Rademachergatan med parkeringsfickor, bredare trottoarer och bättre belysning. Arbetet startar i början av maj och pågår till slutet av augusti.

Under ombyggnadstiden enkelriktas den delen av Bruksgatan för motorfordonstrafik och cyklister. Du som kommer från Rademachergatan kan svänga vänster mot Kungsgatan, kommer du från Kungsgatan kan du inte svänga in på Bruksgatan.

Du som går hänvisas till den sida där arbete inte pågår, då ombyggnaden sker på en sida i taget. Parkeringarna tas bort men det kommer vara tillåtet att släppa av och på passagerare som ska till verksamheter längs Bruksgatan. Följ skyltning på plats.

Avstängning Bruksgatan

Se karta för avstänging

Ridhusplan/Nygatan

Parkeringen på Ridhusplan stängs av med anledning av Kungsgatans ombyggnad. Under perioden januari- april är Careliigatan endast öppen för transporter till fastigheter och fordon med handikapptillstånd. Infart från Kyrkogatan.

Bild över den begränsade framkomligheten vid Ridhusplan.

Bild över den begränsade framkomligheten vid Ridhusplan.

orange

Tillfälligt stoppförbud

röd

Avstängt

blå

Gångare och cyklister hänvisas till andra sidan

Parkeringsplatserna för funktionsnedsatta är öppna under hela tiden

Tillfällig flytt av busshållplatser

Tillfällig flytt av busshållplatser.

Bägge hållplatslägena vid korsningen Nygatan – Gymnastikgatan flyttas. Bussen från centrum flyttar från Nygatan till Gymnastikgatan. Mot centrum flyttar från Gymnastikgatan till Nygatan.

Tunnel vid Sundbystigen (6 april - maj)

Trafikverket renoverar en gång- och cykel-tunnel​ där Sundbystigen korsar E20. Jobbet påbörjades i höst men avbröts på grund av kyla och snö. Från den 6 april ska de fortsätta renoveringen. Du kommer kunna ta dig förbi arbetsplatsen.

Trädplantering längs Kungsgatan 24-87

Vi ska plantera träd längs Kungsgatan

Under vecka 18 och 19 planterar vi träd, från Eskilstuna Energi och Miljö fram till den röda bron mot Närjeholme. Vi planterar träd på båda sidorna av Kungsgatan. Arbetet innebär begränsad framkomlighet för cyklister och gående då arbetsfordon upptar del av cykelbanan. Liten påverkan för motorfordon, då endast skyltar placeras i vägbanan. Men kör försiktigt förbi vår arbetsplats.

Tänk på att:

Alla vägarbeten är inte drift- och underhållsarbeten. Flera projekt är ombyggnationer. Information om dessa hittar du under stadsutvecklingsrojektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En del vägarbeten är arbeten för vatten, avlopp och fjärrvärme och då är det Eskilstuna Strägnäs Energi och Miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som gräver. Information om vägarbeten på vägar där Trafikverket är väghållare hittar du på trafikverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Längre projekt

Hamngatan-Bruksgatan-Tullgatan -nya Campus 2019

Mälardalens högskola bygger nytt campus i Eskilstuna
(februari 2017- hösten 2019)

Under byggtiden smalnas båda körfälten förbi bygget längs Hamngatan  av och gång- och cykelväg på södra sidan stängs. Parkering för besökande bussar är tillåten längs Tullgatan i höjd med Rademachersmedjorna, på andra sidan vägen dvs. Trafikverkssidan. På- och avstigning sker enklast på samma sida som Rademachersmedjorna.

I samband med byggstarten stänger vi Bruksgatan för genomfart till- och från Hamngatan och parkeringsplatsen Vallonen. Området runt gamla sporthallen stängslas in och blir arbetsplats och parkeringsplatsen används som etableringsyta. Besökare till den djurklinik som ligger i anslutning till bygget kommer att kunna ta sig dit via Rademachergatan - Bruksgatan. Avstängningarna gäller fram till det nya campuset står färdigbyggt.

Ny in och utfart från Rademachergatan till Tullgatan

Från måndag 10 april öppnar vi upp för in - och utfart för motorfordon till Rademachergatan från Tullgatan för de som behöver komma in till bostäder och verksamheter. Så var uppmärksam och följ skyltning på plats!

Karta över avstängt område på Bruksgatan

Karta över avstängt område på Bruksgatan

Del av Västra Storgatan (2015-2018)

Nu är arenabygget igång och för att det ska fungera effektivt stänger vi av Västra Storgatan för motorfordonstrafik mellan Nordwallsgatan och Munktellarenan (rondellen vid eken). Avstängningen gäller från 8 juni och under hela byggtiden fram till 2017/18. Alternativ väg till och från området är Rinmansgatan – Gustafsvägen – Munktellsgatan. Gående och cyklister kommer inte kunna passera på den gamla gång och cykelvägen under en tid nu när bostadsbyggandet dragit igång. Busstrafiken får ny körväg och hållplatsen Norra Hamn dras in. För bussinfo se lanstrafiken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Cykelväg vid Årby centrum (oktober 2016 - april 2017)

Ny cykelväg för att förbättra för cyklister vid Årby centrum. Nu blir det både snabbare och och mer trafiksäkert att ta sig förbi där.

Arbetet pågår under flera månader och ibland kommer vi behöva leda om trafiken via andra gator. Läs mer här

Från den 3/4 och april ut kommer Årbygatan stängas
mellan infarten från Rv 53 (Västergatan) och ”centrumparkeringen”.

Vi stänger av på grund av att körbanan behöver brytas upp och läggas om. Det kommer att vara möjligt att gå/cykla förbi arbetsplatsen.

Avstängning del av Årbygatan

Köpmangatan 2013. Tack för att du kör försiktigt då vi arbetar! Foto: Göran Jonsson, stadsbyggnadsförvaltningen.

Gatuavdelningen

Drift och underhåll av gator och vägar.

Besöksadress

Tång Lindströms väg 6

Postadress

631 86 Eskilstuna