MENY
Eskilstuna kommun

Aktuella vägarbeten i Eskilstuna

Under vintern utför vi väldigt få arbeten. Det är mest akuta arbeten samt vissa längre projekt som vi genomför. Aktuell information som trafik-omläggningar samt avstängningar uppdateras här nedan inför byggstart. Det går också att hitta aktuell information på TrafikplatsEskilstuna på Facebook.länk till annan webbplats

Som ni märkt pågår det aktivitet för fullt runt om i staden. Flera projekt har dragit i gång och nu har sommarens beläggningsarbeten också startat. Du hittar våra beläggningsarbeten i kartan nedan.

Västra Åsgatan (14 augusti -18 augusti)

Beläggningsarbete pågår under v. 33 på Västra Åsgatan vilket innebär att det kommer vara begränsad framkommlighet längs sträckan.

Faktoribron (7 augusti -hösten 2017)

Snart börjar arbetet med att laga Faktoribron

Under tiden arbetet pågår kommer bron att vara helt avstängd. Vi startar reparationerna den 7 augusti och beräknar vara färdiga under hösten 2017.

Du som behöver ta dig fram med bil får åka från andra hållet via Faktorigatan och sedan över Klaffbron (där maxvikten är 3,5 ton).

Bild på faktoribron
Langsgatan, etapp 3 (16 maj - slutet av augusti)

Vecka 20 påbörjas sista etappen som berör Langsgatan där vi ska byta serviser och ledningar. Langsgatan kommer också att få ny beläggning och belysning samt breddad trottoar på den västra sidan. Stoppförbud råder under arbetets gång.

Tisdag den 16 maj öppnas Kungsgatan upp för motorfordonstrafik medan in- och utfarten till Gredbyvägen vid Rinmansgymnasiet åter är stängd. Arbetet räknas vara klart i slutet av augusti. Följ skyltning på plats! Läs mer om projektet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta över Langsgatan
Kungsvägen 9 (27 mars – hösten 2017)

Hållplats Sveaplan i riktning mot centrum flyttar tillfälligt 70 meter närmare centrum.  Följ skyltning på plats.

Beläggningsarbeten på Västeråsvägen 9-18 augusti

Under vecka 32-33 kommer NCC Asfalt att först fräsa bort och därefter lägga ny asfalt på Västeråsvägen. Arbetet sker på sträckan från cirkulationsplats Flackstavägen till och med cirkulationsplats Albertina Nyströms väg. Trafiken kommer att styras med trafikvakter. Gång- och cykeltrafik påverkas inte.

Hastighetsändring Skogstorpsvägen och Intagsgatan (från 18 augusti)

På Skogstorpsvägen sänks hastigheten från 70 till 60 km/h. Vid Skjulstaskolan sänker vi från 40 till 30 km/h vilket gäller vardag, utom dag före röd dag, mellan 07-17 (övrig tid gäller 40 km/h).

På Intagsgatan, närmast Carlavägen, sänks hastigheten från 50 till 40 km/h. Samtidigt justeras 30-sträckan så att den gäller från 80 meter före till omedelbart efter övergångstället oavsett i vilken riktning man färdas.

Bruksgatan 8-10 (maj - september)

Vi ska förbättra sträckan mellan Kungsgatan och Rademachergatan med parkeringsfickor, bredare trottoarer och bättre belysning. Arbetet startar i början av maj och pågår till slutet av augusti.

Under ombyggnadstiden enkelriktas den delen av Bruksgatan för motorfordonstrafik och cyklister. Du som kommer från Rademachergatan kan svänga vänster mot Kungsgatan, kommer du från Kungsgatan kan du inte svänga in på Bruksgatan.

Du som går hänvisas till den sida där arbete inte pågår, då ombyggnaden sker på en sida i taget. Parkeringarna tas bort men det kommer vara tillåtet att släppa av och på passagerare som ska till verksamheter längs Bruksgatan. Följ skyltning på plats.

OBS! Ni som ska till och från verksamheter vid gamla sporthallen kommer att kunna svänga höger på Bruksgatan. Men gatan kommer inte att vara öppen för genomfart. Det går inte heller att svänga in från Kungsgatan då den första delen kommer att vara enkelriktad. 

Avstängning Bruksgatan

Se karta för avstänging

Tänk på att:

Alla vägarbeten är inte drift- och underhållsarbeten. Flera projekt är ombyggnationer. Information om dessa hittar du under stadsutvecklingsrojektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En del vägarbeten är arbeten för vatten, avlopp och fjärrvärme och då är det Eskilstuna Strägnäs Energi och Miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som gräver. Information om vägarbeten på vägar där Trafikverket är väghållare hittar du på trafikverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Längre projekt

Bynäsvägen (hösten 2017- våren 2018)

Här gör vi en ny gång- och cykelväg

Gångbanan mellan Gillbergavägen och Mesta skola (västra sidan) ska breddas och byggas om till en 500 meter lång gång- och cykelväg på Bynäsvägen. Under arbetet kommer framkomligheten att påverkas - följ anvisningar på plats. Arbetet påbörjas i augusti 2017 och beräknas bli helt färdigt våren 2018.

Kartbild över Nynäsvägen
Hamngatan-Bruksgatan-Tullgatan -nya Campus 2019

Mälardalens högskola bygger nytt campus i Eskilstuna
(februari 2017- hösten 2019)

Under byggtiden smalnas båda körfälten förbi bygget längs Hamngatan  av och gång- och cykelväg på södra sidan stängs. Parkering för besökande bussar är tillåten längs Tullgatan i höjd med Rademachersmedjorna, på andra sidan vägen dvs. Trafikverkssidan. På- och avstigning sker enklast på samma sida som Rademachersmedjorna.

I samband med byggstarten stänger vi Bruksgatan för genomfart till- och från Hamngatan och parkeringsplatsen Vallonen. Området runt gamla sporthallen stängslas in och blir arbetsplats och parkeringsplatsen används som etableringsyta. Besökare till den djurklinik som ligger i anslutning till bygget kommer att kunna ta sig dit via Rademachergatan - Bruksgatan. Avstängningarna gäller fram till det nya campuset står färdigbyggt.

Karta över avstängt område på Bruksgatan

Karta över avstängt område på Bruksgatan

Del av Västra Storgatan (2015-2018)

Nu är arenabygget igång och för att det ska fungera effektivt stänger vi av Västra Storgatan för motorfordonstrafik mellan Nordwallsgatan och Munktellarenan (rondellen vid eken). Avstängningen gäller från 8 juni och under hela byggtiden fram till 2017/18. Alternativ väg till och från området är Rinmansgatan – Gustafsvägen – Munktellsgatan. Gående och cyklister kommer inte kunna passera på den gamla gång och cykelvägen under en tid nu när bostadsbyggandet dragit igång. Busstrafiken får ny körväg och hållplatsen Norra Hamn dras in. För bussinfo se lanstrafiken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mälarsjukhuset byggs om vid Sveavägen (maj 2017 - mars 2019)

Måndag 29 maj börjar ombyggnation av hus E35 på Mälarsjukhuset. Arbetet beräknas bli färdigt i mars 2019.

Ombyggnationen innebär att gång- och cykelvägen längs med huset på Sveavägen stängs av. Cyklister- och gångtrafikanter hänvisas till motsatt gång- och cykelbana.

Under ombyggnationen begränsas antalet entréer till E35. Från och med 29 maj används entré 10 för att komma in till verksamheterna i huset. Besökare kan även komma till E35, via entré 6 och kulverten, se karta. Kommer du via huvudentrén finns tydliga markeringar som du kan följa för att komma till E35, via kulverten vid entré 6.

Under ombyggnadstiden hittar du aktuell information på landstingetsormland.se/bygginformationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klicka på bilden för att se den i större format.

Köpmangatan 2013. Tack för att du kör försiktigt då vi arbetar! Foto: Göran Jonsson, stadsbyggnadsförvaltningen.

Gatuavdelningen

Drift och underhåll av gator och vägar.

Besöksadress

Tång Lindströms väg 6

Postadress

631 86 Eskilstuna