MENY
Eskilstuna kommun

Allmänna villkor

Exempelbild

Allmänna villkor avseende Cykelgarage vid resecentrum

För användare och mot avgift tillhandahåller Eskilstuna kommun plats för en (1) cykel i låst garage med tillgång dygnet om, nedan benämnt ”Tjänsten”. För avtal avseende Tjänsten mellan användare och Eskilstuna kommun eller dess ombud gäller nedanstående villkor och förutsättningar.

Eskilstuna kommun

 1. Eskilstuna kommun har rätt att med en månads uppsägningstid avsluta Tjänsten. För det fallet att Tjänsten avslutas enligt denna punkt återköps förbetalda abonnemangsperioder.

 2. Eskilstuna kommun ansvarar för drift och underhåll av cykelgaraget, omhändertagande av kvarlämnade cyklar samt cyklar för vilka abonnemanget förfallit.

 3. Eskilstuna kommun ansvarar inte för skador på cykel eller dess tillbehör, förlust av cykel eller andra personliga tillhörigheter som förvaras i cykelgaraget.

 4. Om användare bryter mot villkoren i detta avtal eller på annat sätt missbrukar Tjänsten har Eskilstuna kommun rätt att omedelbart häva avtalet. Eskilstuna kommun får vägra uthyrning till den som tidigare brutit mot avtalet eller på annat sätt missbrukat Tjänsten.

 5. Eskilstuna kommun tillhandahåller Tjänsten mot i förväg tecknat abonnemang. Avgift erläggs enligt vad som följer av vid var tid gällande taxa. En abonnemangsperiod omfattar 30 dagar. Nyregistrerad användare erbjuds en kostnadsfri prova-på-period.

Användaren

 1. Tjänsten kräver abonnemang som användaren debiteras för månadsvis. Förlängning av abonnemang sker automatiskt månadsvis tills användaren säger upp avtalet via Triply. Abonnemang kan inte återköpas annat än om Eskilstuna kommun avslutar tjänsten enligt punkten 1.

 2. Tillgång till Tjänsten sker via kort eller tagg, som är knutet till användaren. Vid tecknande av abonnemang krävs ett giltigt BankID.

 3. Vid förlust av kort eller tagg ska användare snarast anmäla detta till support@triply.se. Det ankommer på användare att även spärra kortet hos kortutställaren, t.ex. bank eller kollektivtrafik.

 4. Abonnemang är personligt och får inte lånas ut, upplåtas eller överlåtas.
 5. Användare är ansvarig för att parkera cykel på för ändamålet avsedd plats, i befintliga cykelställ så att framkomlighet inte hindras, samt att ta cykel in och ut från byggnaden. Användare är även ansvarig för att låsa parkerad cykel. Vid eventuellt tillgrepp av eller skadegörelse på parkerad cykel eller dess tillbehör utgår ingen ersättning från Eskilstuna kommun.
 6. Cykelgaragets eluttag är avsedda för användare med elcykel och får endast nyttjas för uppladdning av elcykelns batteri. Användare är ansvarig för att ladda batteriet enligt dess anvisningar. Vid eventuella skador på batteriet eller annan utrustning utgår ingen ersättning från Eskilstuna kommun.
 7. Användare har inte rätt att vistas i cykelgaraget under längre tid än vad som skäligen krävs för att parkera eller hämta cykel.
 8. För användare som uppsåtligen eller av oaktsamhet släpper in obehörig i cykelgaraget eller på annat sätt missbrukar garaget förverkas rätten att använda cykelgaraget. I sådant fall äger användare inte rätt till återbetalning av eventuella förbetalda abonnemangsperioder. Om användare uppmärksammar obehörig eller annan misstänkt verksamhet i eller i omedelbar anslutning till cykelgaraget ska denne rapportera detta till Eskilstuna kommun. Vid pågående brott bör användare undvika att själv ingripa och istället kontakta polis.
 9. Senast vid abonnemangsperiodens utgång ska användare avlägsna cykel ur garaget. Cykel som finns kvar efter att abonnemanget löpt ut får omhändertas av Eskilstuna kommun. Efter uppvisande av identitetshandling och nyckel till cykellås lämnas cykel ut mot en avgift som ersättning för Eskilstuna kommuns kostnader för avlägsnande och förvaring av cykeln. Användare är inte berättigad till ersättning för eventuella skador som har samband med cykels avlägsnande eller förvaring.
 10. Om cykel, som omhändertagits enligt punkten 15, inte har efterfrågats av användare tre (3) månader efter abonnemangsperiodens utgång anses cykeln övergiven.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.