MENY
Eskilstuna kommun

Ekonomiskt stöd för utbyggnad av fibernät

Bredband

Nätaktörer och sammanslutningar av fastighetsägare inom Eskilstuna kommun kan ansöka om kommunalt stöd till utbyggnad av fibernät för kostnader överstigande 25 000 kr/bostad.

Eskilstuna kommun ser ett fortsatt behov av stöd för att de initiativ som tagits på lands­bygden ska kunna resultera i färdig­ställda fibernät. Det är bland annat därför kommun­styrelsen beslutat anslå en miljon kronor i stöd till bredbands­utbyggnad. Hur stödet fördelas beslutas av kommun­styrelsen efter ansökningsperiodens slut.

Ansökningsperiod och beslut

Ansökningen är öppen mellan 18 oktober och 18 december 2019.

Beslut om bidragsstöd tas tidigast i januari 2020 av kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun.

Ansökningshandlingar

Du hittar ansökningsblankett, de krav som ställs, utbetalnings­för­farande och ytterligare information om stödet här på sidan.

Kvalificeringskrav

 • Stödet avser utbyggnad av ett öppet fibernät, eventuellt i kombination med radioteknik för glesa delar, dock om minst 100 Mbit/s.
 • Stödberättigade är bostäder och företag.
 • Stöd ges enbart för kostnader för fiber­anslutning fram till tomt­gräns över­stigande 25 000 kronor inklusive moms per bostad eller företag (gäller även för mindre fler­familjs­bostäder eller bostäder på ofri grund). Det betyder att inga kostnader för aktiv utrustning eller nät inom tomt eller byggnad kan ingå i stöd­ansökan.
 • Grupperingen behöver formera sig på något sätt i en förening eller något annat organ så att det klart framgår vilka fastighet­sägare etcetera som gått samman.
 • Inga marknadsaktörer ska kunna leverera fiber­nätsa­nslutning till kostnaden max 25 000 kronor inklusive moms till tomt­gräns inom tre år till samtliga bostäder och företag i bebyggelse­gruppen.
 • Efteranslutning till nätet ska kunna göras till klargjorda villkor, vilka ska beskrivas i ansökan.

Prioriteringsgrunder

 1. Bebyggelsen omfattas av genomförd eller kommande koppar­näts­avstängning.
 2. Bebyggelsen har omfattats av genomförd ADSL-avstängning.
 3. Kostnadseffektivitet, det vill säga större antal anslutna boende och/eller företag för sökt stödbelopp värderas högre.
 4. Hög anslutningsgrad inom bebyggelsegruppen.
 5. Projektkapacitet, projektplan inklusive tidplan.
 6. Värde att kunna leverera välfärdstjänster ur ett säkerhets‑, kvalitets‑ eller kostnads­perspektiv. Bedömningen görs både ur ett demografiskt samt ett tillgäng­lighets‑ och resurs­perspektiv.

Utbetalning och belopp

Sökt belopp kan sänkas om summan av sökta medel från kvalifi­cerade ansök­ningar över­stiger tillgänglig budgetram. Detta för att bidra till så stor fiber­­utbyggnad som möjligt. 

Stödet betalas ut i efterhand när projektet är avslutat och slutredo­visning lämnats in.

Likabehandling av anslutningsavgift

Anslutnings­avgiften till Eskilstuna stadsnät för enfamiljs­bostad är för närvarande 25 000 kronor inklusive moms med en anslutnings­punkt vid tomtgräns. Kostnader för förlägg­ning på den egna fastig­heten/­­tomten tillkommer. Denna nivå är ur lika­be­hand­lings­syn­punkt och konkurrens­hänseende viktig att hålla sig till och stöd kan inte ges så att kostnaden för fibernäts­anslutning per bostad blir lägre än så.

Eventuella tillstånd

Beroende på era förutsättningar kan det behövas olika tillstånd för att gräva fiber. Länsstyrelsen i Sörmland har information om tillstånd avseende skyddad naturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt fornlämningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fibernät att ansluta till

Inom Eskilstuna kommun finns olika fibernäts­ägare. Ni som fastig­hets­ägare behöver kontakta någon av dessa aktörer för att ansluta ert lokala nät. Känner ni inte till vilket nät ni har närmast kontakta ni Eva Lehto, 016‑710 54 51, på Eskilstuna kommun.

Karta över avstängda koppar- och ADSL-nät

Karta över avstängda kopparnät och ADSL-nät

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.