Frågor om snöröjning

Här hittar du svar på frågor om snöröjning som många ställer till oss.

Vad är lilla snösvängen?

Lilla snösvängen innebär att kommunens egen personal och entreprenörer plogar genomfartsgator, busshållplatser, gång- och cykelvägar samt utanför äldreboenden. Hur lång tid det tar beror på hur mycket snö som fallit, hur fort vi kommer fram i trafiken, hur svårplogat det är osv.

Vad är stora snösvängen?

Stora snösvängen innebär att kommunens egen personal och entreprenörer utöver de tidigare prioriterade insatserna också snöröjer alla bostadsgator. Hur lång tid det tar beror även i detta fall på hur mycket snö som fallit, aktuellt trafikläge och hur svårplogat det är osv.

Vilka ansvarar för att snöröja och grusa gång- och cykelbanor?

Kommunen ansvarar för snöröjning och grusning av alla cykelbanor om det inte sitter en skylt att den inte snöröjs.

Vilka ansvarar för att snöröja och grusa gångbanor/trottoarer?

På A-gator är det fastighetsägaren som ansvarar för snöröjning och halkbekämpning. Gångbanan ska snöröjas och halkbekämpas under hela vintern. I centrum är nästa alla gator A-gator. Många bostadsrättsföreningar köper ofta tjänsten av någon aktör.

På B-gator är det fastighetsägarens ansvar till dess att kommunen använder trottoaren för snöupplägg. Då behöver inte fastighetsägaren längre snöröja och halkbekämpa gångbanan. Mindre gator i bostadsområden utanför centrum är oftast B-gator.

Här hittar du med information om fastighetsägarens ansvar och en karta över A- och B-gator.

När sades gångbaneavtalen för fastighetsägare upp?

Alla som tidigare haft ett avtal med kommunen fick ett brev i januari 2019.

Varför sades gångbaneavtalet upp?

Det ingår inte i kommunens kärnverksamhet att förmedla affärsavtal mellan kund och entreprenör.

Vad innebär det för mig som fastighetsägare?

Att du själv ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på gångbanan som angränsar mot din fastighet.

Vad händer med fastighetsägare som inte plogar eller halkbekämpar som den är skyldig att göra?

Vi informerar fastighetsägaren om ansvaret och om inte det hjälper har kommunen möjlighet att snöröja och sedan debitera fastighetsägaren kostnad för utfört arbete.

Om en gångbana inte sköts, till vem felanmäler eller klagar jag?

Först och främst till fastighetsägaren, sedan till Eskilstuna Direkt för vidare hantering.

Varför har ni inte grusat?

Kommunen ansvarar för att grusa av alla gator/vägar där vi är väghållare. Ibland kan det vara så att vi inte grusat för att vår vädertjänst säger att mer snö skall komma. Det kan ha varit så att vi grusat. Efter det har det töat så gruset har smält ner och sen har det fryst på igen. Väldigt vanligt när temperaturen varierar mellan minus och plusgrader.

Var kan jag som privatperson hämta sand/grus till min trottoar?

För privatpersoner finns grus att hämta på särskilda platser. Tänk på att det ska räcka till alla.

  • Fröslunda - tomten mitt emot Fazer
  • Djurgården - på grusytan vid gamla Djurgårdmuséet
  • Torshälla - Torsharg och gamla Shellplanen, vid trafikljuskorsningen
  • Hällby - utefter Gustavsborgsvägen, förbi infarten till växthuset, snett emot infarten mot Bellisvägen
  • Skogstorp - längs Rosenforsvägen, mitt emot pumpstationen
  • Mesta - på vänster sida av Gillbergavägen, efter busshållplatsen, där bussen vänder

Varför används sådant grus som ger punktering på cyklar?

Grus är miljövänligare än sand. Gruset vi använder till gång- och cykelvägar är ett krossat bergmaterial i fraktionen 4/8 millimeter. Sand används inte som ett led i arbetet för att uppnå en hållbar utveckling. Vi rekommenderar dig som cyklar året runt, att använda kraftigare däck eller dubbdäck under vinterperioden.

Jag har fått punktering, vad gäller?

Kommunen ersätter inte kostnader för punktering, varken på bil eller cykel.

Varför sopsaltar ni inte?

I Eskilstuna sopsaltar vi inte gång- och cykelvägar då det är en metod vi anser vara väldigt dyr och resurskrävande. För att kunna sopsalta i framtiden behöver vi få ekonomiskt tillskott och det avgörs genom politiska beslut.

Vad innebär att en gata är en servicegata?

En servicegata är en gata där det under del av dag eller under en dag råder förbud att parkera, för att göra det möjligt för oss att sköta drift och underhåll. Vi behöver komma fram med våra maskiner för att sopa, snöröja men också ge oss möjlighet att rensa en brunn eller grusa.

Varför har ni inte plogat min gata som används ofta och av många människor, när ni plogat närliggande gator?

Snöröjningen är uppdelad i olika distrikt där olika entreprenörer själva bestämmer sin plogrutt, de har cirka 12 timmar efter att de börjat på sig för det område de ansvarar för.

Varför åker plogbilen ibland med skopan uppfälld när det är så mycket som ska plogas?

Det är olika entreprenör som plogar på olika områden, ibland kan det vara så att de förflyttar sig i mellan sina områden. De plogar inte varandras områden. Det har de inte betalt för. Det kan också vara så att den plogbil du ser ska ploga skolgårdar eller någon privat yta som inte kommunen ansvarar för.

Varför sker oftast snöröjning på natten?

Entreprenören kör igång efter att de blivit utringda och sedan har de cirka 12 timmar på sig. Om man följer väderprognoser så drar det snöandet ofta igång på kvällen. Ur framkomlighet och trafiksäkerhetsperspektiv är det enklare att snöröja kväll och nattetid då det inte är så mycket trafik eller människor i vägen. Men huvudleder, bussfickor och prioriterade cykelvägar snöröjer vi själva och där snöröjer vi båda dag, kväll och nattetid.

Varför plogas det upp snövallar på min infart så jag inte kommer ut med bilen?

Det blir ofta en vall då det kommit stora mängder snö. Vi försöker undvika att ploga så att det blir snövallar vid infarter m.m. men en viss vall får man acceptera.

Den som plogade förstörde min postlåda, hur anmäler jag?

Om en plogskada sker till exempel genom sönderplogat staket, postlåda med mera ska du skicka in en anmälan via en blankett till kommunen. Bifoga gärna bild på skadan som du önskar få ersättning för. Du hittar blanketten här:

När anmälan kommer in gör kommunen, och i vissa fall kommunens försäkringsbolag, en skadeståndsutredning och bedömning av det inträffade. När utredningen är klar får du besked om Eskilstuna kommun anser sig vara ersättningsskyldig eller inte för det inträffade. Tänk på att du alltid i första hand bör nyttja egna försäkringar innan du riktar krav mot kommunen för den uppkomna skadan.

Snön är inte bortplogad från min gata, hur felanmäler jag?

Under pågående snöröjningsinsatser tar vi inte emot din anmälan. Däremot kan du felanmäla efter avslutad snöröjningsinsats. Om du felanmäler via vår e-tjänst eller app är det viktigt att du tydligt anger var felet är via kartan så att vi kan samordna våra insatser.

Jag har felanmält, varför hör ni inte av er?

Finns korrekta kontaktuppgifter återkopplar vi, dock kan det dröja då vi prioriterar att åtgärda felet. Om vi bedömer att det inte är ett fel, återkopplar vi inte.

Varför är det kvar snö på Fristadstorget trots att det finns värmeslingor?

Värmeslingorna har viss fördröjning när det kommer mycket snö. Därför kan det ta lite tid innan effekten är bästa möjliga. Vi vill anpassa systemet så att det inte går åt energi i onödan.

Uppdaterad: 29 mars 2023