Parkeringstillstånd och dispenser

Det kan finns särskilda skäl att parkera fordon på platser där parkering inte är tillåten. Då kan du behöva ansöka om en parkeringsdispens. Undantag från bestämmelser kan medges om det kan ske utan fara för trafiksäkerhet, skada på väg eller orsaka annan olägenhet.

Ett parkeringstillstånd kan behövas för att parkera på vissa platser och parkeringar. Det kan gälla verksamheter där närheten till fordonet har avgörande betydelse för arbetets utförande. Då kan du kanske vara berättigad ett nyttoparkeringstillstånd.

Om det finns särskilda skäl kan du ansöka om dispens att parkera fordon på platser där parkering inte är tillåten. Undantag från bestämmelserna i trafikförordningen och lokala trafikföreskrifter får medges om det kan ske utan fara för trafiksäkerhet, skada på väg eller orsaka annan olägenhet.

En ansökan om tillfällig parkeringsdispens sker genom kontakt med trafikenheten och kan ansökas för högst två dagar. Vid behov av längre parkeringsdispens ska ansökan vara skriftlig.

Tillfällig parkeringsdispens

Vid kortvarig fordonsuppställning där närhet till fordonet har avgörande betydelse för arbetets utförande och vid flyttning kan tillfällig parkeringsdispens ansökas.

När vi handlägger en ansökan om tillfällig parkeringsdispens kan vi behöva kontakta flera parter innan vi kan fatta beslut. För att du ska vara säker på att få din ansökan prövad uppmanar vi dig att göra ansökan dagen innan dispenstillfället.

En tillfällig parkeringsdispens beviljas för högst två dagar.

Kontakta oss för ansökan om tillfällig kör- och parkeringsdispens.

Skriftlig parkeringsdispens

För längre och tidsbegränsad fordonsuppställning där närhet till fordonet har avgörande betydelse för arbetets utförande kan skriftlig parkeringsdispens ansökas.

Ansökan om parkeringsdispens ska vara skriftlig och av ansökan ska det tydligt framgå omfattning och anledning till fordonsuppställningen. Generellt gäller att närhet till fordonet är av direkt avgörande betydelse för arbetets utförande samt att det används i betydande omfattning.

Parkeringsdispens beviljas endast i den omfattning som anses relevant utifrån arbetets utförande. Det kan innebära att dispensen ger möjlighet till lastning och lossning men inte uppställning av fordonet. Parkeringsdispens beviljas inte om det bedöms finnas lämpliga parkeringsalternativ.

För beviljad dispens utgår en avgift på 200 kronor.

Skylift

Dispenser som avser skylift hänvisas till polisen.

Nyttoparkeringstillstånd är främst avsett för näringsidkare och serviceföretag som måste ha tillgång till fordonet nära arbetsplatsen för att kunna utföra sitt arbete. Generellt gäller att närhet till fordonet har avgörande betydelse för arbetets utförande och att det används i betydande omfattning.

Ett nyttoparkeringstillstånd kostar 3 500 kronor (exklusive moms) och gäller per kalenderår. I ansökningshandlingen framgår villkor för att beviljas ett nyttoparkeringstillstånd och var det gäller.

Serviceparkeringstillstånd är avsett för verksamheter som utför servicetjänster inom Munktellstaden och måste ha tillgång till fordonet för att kunna utföra uppdraget. Ett serviceparkeringstillstånd kostar 400 kronor (exklusive moms) och gäller per kalenderår.

Generellt gäller att närhet till fordonet har avgörande betydelse för arbetets utförande och att det används i betydande omfattning. I ansökningshandlingen framgår villkor för att beviljas ett serviceparkeringstillstånd och var det gäller.

Uppdaterad: 7 juni 2023