Parkeringsregler

Det finns lagar och förordningar som reglerar parkering. Beroende på om det är gatumark eller tomtmark tillämpas olika lagstiftningar.

Vilka lagar styr parkering

Bestämmelser om parkering på gatumark finns i trafikförordningen och gäller var du än befinner dig i landet.

I Eskilstuna kommun finns även lokala bestämmelser om parkering på gatumark som regleras genom lokala trafikföreskrifter.

På tomtmark som kan vara kommunal eller privat regleras den genom lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Gatumark

24-timmarsregeln är en generell bestämmelse i trafikförordningen vilket innebär att den gäller utan att någon skylt behöver finnas.

På vardagar (måndag till fredag utan helgdagar) gäller 24-timmarsregeln på parkeringsplatser, gator och vägar där inget annat anges. Regeln innebär att ett fordon får stå parkerad på samma plats under högst ett dygn (24-timmar), därefter måste fordonet flyttas.

Om inga tidsbegränsningar anges på en P-skylt är det 24-timmarsregeln som gäller. Denna regel gäller även där det är parkeringsavgifter med korttid- eller långtidsparkering.

Regeln gäller inte vardag före söndag och helgdag samt söndag och helgdag (lördag och söndag utan helgdagar).

Bestämmelsen anges i trafikförordningens 3:e kapitel.
49 a § På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman för hållande av allmänna platser samt inom vägområde för allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag.

Tomtmark

På tomtmarksparkeringar anges villkoren för 24-timmarsregeln i vägmärket E19 (P-skylten). 24-timmarsregeln gäller under samma förutsättningar som anges ovan.

Bestämmelsen anges i vägmärkesförordningens 2:a kapitel.

"Används märket av en markägare enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering anger märket att parkering är tillåten, under vardagar utom vardag före sön- och helgdag, högst 24 timmar i följd, om inte annat framgår av en tilläggstavla".

Uppdaterad: 6 februari 2024