Fordonsflytt

Fordonsflytt innebär att ett fordon som stannats eller parkerats mot gällande bestämmelser flyttas.

Här finns de vanligaste frågorna om fordonsflytt.

Hur får jag bort ett fordon som parkerat på min mark?

Det är bara du som är markägare som kan ansöka om flytt av fordon. Trafikenheten kan hjälpa dig som är markägare att flytta alla typer av registrerade fordon.

Vad är fordonsflytt?

Fordonsflytt innebär att ett fordon som stannats eller parkerats mot gällande bestämmelser flyttas.

Vem/vilka får flytta ett fordon?

Polisen, Trafikverket och kommunen får flytta fordon enligt gällande lagstiftning. Polisen får flytta alla fordon utom de som räknas som fordonsvrak. Fordonsvrak får bara kommunen och trafikverket flytta.

När kan ett fordon flyttas direkt?

Här kommer några exempel:

 • Vid trafikfara eller hinder.
 • För nära övergångsställe.
 • Parkeringsplats för rörelsehindrad.
 • Vid vägarbete om fordonet hindrar att arbetet kan utföras, exempelvis snöröjning på våra servicegator.
 • Obetalda parkeringsanmärkningar, om ägaren till fordonet har förfallna parkerings-anmärkningar som överstiger 5 000 kr.
 • Fordon som ska vara registrerade, men som inte går att identifiera då de exempelvis saknar registreringsskylt.
 • Ändamålsplatser (lastplats, taxiplats, skolskjutsplats m.fl.).
 • Hållplats eller körfält för buss i linjetrafik.

Varför flyttas inte en skrotbil direkt?

Den uppfyller inte kraven för att flyttas direkt utan måste först kunna räknas som fordonsvrak. Det kan exempelvis vara ett fordon som brunnit under natten. Fordonet är i så dåligt skick att det saknar värde men det går inte att säga att det är övergivet och räknas därför inte som fordonsvrak. Ägaren eller försäkringsbolaget kanske inte känner till situationen ännu. För att räknas som ett fordonsvrak måste alla tre nedanstående kriterier vara uppfyllda.

 • Dåligt skick.
 • Inget eller ringa värde.
 • Övergivet.

Jag har sett att det sitter en röd lapp på vissa fordon. Vad innebär den?

Det är en anmodan till ägaren att flytta fordonet. I samband med att anmodan sätts på fordonet skickas även ett brev till ägarens folkbokföringsadress med informationen att fordonet ska flyttas. Brev med anmodan skickas endast då en ägare kan identifieras så det är viktigt att fordonet har korrekt registrering. Ägaren får efter anmodan fyra vardagar på sig att flytta fordonet innan kommunen gör det på ägarens bekostnad.

Hur vet man att det är kommunen som markerat fordonet med röd lapp och inte någon annan?

Det kan finnas andra som sätter på liknande lappar i samband med parkeringsövervakning. Kommunen ansvarar endast för de lappar där det står just ”samhällsbyggnadsförvaltningen”.

Det står en bil på gatan som har fått "böter", då måste ni väl flytta den?

Lagstiftningen tvingar inte men ger kommunen möjlighet att fatta beslut om fordonsflytt.

Jag kommer inte ut med min bil eftersom det står en bil parkerad framför utfarten. Kan ni flytta den så jag kommer ut?

Försök att få tag i ägaren. Uppgifter om fordonets ägare kan du få från Transportstyrelsen. Om bilen står hindrande kan kommunen flytta fordonet. Kontakta Fordonsflyttarna på telefon 016-710 76 88.

Min bil har blivit flyttad på grund av fordonsrelaterade skulder, vad innebär det?

Om en ägare till ett fordon har förfallna parkeringsanmärkningar som överstiger 5 000 kronor kan fordonet flyttas direkt. Parkeringsanmärkningar är personliga vilket kan innebära att flera fordon kan flyttas om det är samma ägare. Först efter att ägaren löst sina skulder hos Transportstyrelsen samt kostnaderna för flytten kan ägaren hämta ut fordonet.

Vad kostar det om min bil blir flyttad?

Kostnader för fordonsflytt debiteras markägaren/beställaren med stöd av lag om flyttning av fordon i vissa fall (1982:129 § 7). Eskilstuna kommun tar inget ansvar för eventuellt felaktiga uppgifter från markägaren/beställaren. Eventuella kostnader som kan uppstå på grund av felaktiga uppgifter debiteras markägaren/beställaren. Markägaren/beställaren ansvarar själv för att få betalning från fordonsägaren.

Grundkostnaden för ett fordonsflyttärende gällande fordon upp till 3,5 ton är oftast 1 520 kronor (bärgning plus kostnadsersättning). Beroende på om fordonet bedöms som vrak eller blir uppställt på kommunens uppställningsplats kan kostnader för exempelvis uppställning, städning etc. tillkomma. Det är alltid den bemyndigade fordonsflyttaren som gör bedömningen gällande hur ärendet ska hanteras.

Prislista

 • Bärgning av fordon upp till 3,5 ton: 1120 kr
 • Bärgning av fordon särskilda fall: Faktisk kostnad
 • Bärgning av fordon över 3,5 ton: Faktisk kostnad
 • Kostnadsersättning (administrativa avgifter): 400 kr
 • Uppställningskostnad: 40 kr/dygn
 • Skrotning av fordonsvrak upp till 3,5 ton: 0 kr
 • Skrotning av husvagn: Faktisk kostnad
 • Skrotning särskilda fall: Faktisk kostnad
 • Städning av fordonsvrak*: Faktisk kostnad

*Även om skrotning ofta är gratis måste fordonen ibland städas för att kunna skrotas på ett korrekt och miljövänligt sätt.

Ni har säkert mycket att göra och jag har en traktor. Kan inte jag flytta bilen åt er?

Nej, det kan utgöra ett brott som heter egenmäktigt förfarande. Detta gäller även om fordonet skulle stå på din egen mark. Fordonsflytt är myndighetsutövning vilket enbart polisen, Trafikverket och kommunen får besluta om. Samtliga ärenden ska följa gällande lagstiftning.

Det ligger en båt vid ån, kan ni flytta den?

Nej, inte enligt gällande lagstiftning. Det måste vara ett fordon enligt definitionen i Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall 1 § 1.p:

 • Fordon: varje anordning som är eller har varit försedd med hjul, band, medar eller liknande och som inrättats huvudsakligen för färd på marken på annat sätt än på skenor,

Begreppet fordon är ganska brett men innefattar inte båtar. Står däremot båten på en trailer är trailern ett fordon som kan bli föremål för flyttning av fordon.

Vilken lagstiftning är det som styr flyttning av fordon?

Följande lagstiftning reglerar flyttning av fordon (det finns givetvis annan lagstiftning som har betydelse):

Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall

Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

Rikspolisstyrelsens allmänna råd FAP 640-1 - RPSFS 2012 25 om flyttning av fordon

Uppdaterad: 7 februari 2024