Felparkeringsavgifter (P-böter)

Felparkeringsavgiftens huvudsyfte är att motverka felaktig parkering.

Genom att fordon parkeras rätt leder det till en ökad trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet. Felparkerade fordon på parkeringsplatser för rörelsehindrade kan ställa till problem för den som behöver parkeringsplatsen. Därför har denna förseelse fått det högsta beloppet.

500 kronor

Avgiften 500 kronor gäller förseelse som sker på platser där parkering är tillåten, dock inte beträffande fordon som utan giltigt tillstånd parkerar på parkeringsplats för rörelsehindrade. Exempelvis om parkeringsavgift inte betalats eller vid parkering längre än tillåten tid.

700 kronor

Avgiften 700 kronor gäller förseelse som sker på platser där det råder förbud att parkera. Exempelvis på huvudled, framför in- eller utfart eller i vändplats med parkeringsförbud.

800 kronor

Avgiften 800 kronor gäller förseelse som sker på platser där det råder förbud att stanna eller parkera. Exempelvis gatukorsning, övergångställe eller på lastplats.

1 000 kronor

Avgiften 1 000 kronor gäller förseelser som sker på parkeringsplats för rörelsehindrade utan giltigt tillstånd. 

Här följer en kortfattad beskrivning om skillnaden mellan parkeringsanmärkning och kontrollavgift.

Grund för parkeringsövervakning

Det finns två lagstiftningar som tillämpas vid parkeringsövervakning, en offentligrättslig som gäller gatumark och en civilrättslig som gäller tomtmark. För den som följer parkeringsbestämmelserna har det ingen betydelse var man parkerar. Däremot om fordonet har parkerat fel och blivit rapporterad är det skillnad på var betalning sker och var man vänder sig för att bestrida.

Parkeringsanmärkning

En parkeringsanmärkning ufärdas om ett fordon har parkerat fel på gatumark även kallad allmän platsmark.

Rättelse och bestridande sker hos polismyndigheten enligt kontaktuppgifter på parkeringsanmärkningen.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om parkeringsövervakning på gatumark i kommunen.

Kontrollavgift

En kontrollavgift utfärdas om ett fordon har parkerat fel på tomtmark även kallad kvartersmark/fastighetsmark.

På kontrollavgiften finns information om var man vänder sig vid bestridande.

Det är markägaren eller den som har avtal att bedriva parkering inom ett område som beslutar om parkeringsövervakning på tomtmark.

Hur vet man vem som övervakar en tomtmarksparkering?

Det skall vid infarten till en tomtmarksparkering finnas angivet på en tilläggstavla under vägmärken vem som bedriver parkering och telefonnummer. 

Betalning

En parkeringsanmärkning ska betalas inom åtta dagar från den dag den utfärdades.

Betalning görs till Transportstyrelsen på bankgiro 5051-6905. Ärendenummer/OCR-nummer står på parkeringsanmärkningens framsida och måste anges vid betalning.

Bestämmelser om betalning finns i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift och förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift.

Rättelse och bestridande

Anser du att parkeringsanmärkningen är felaktig kan du ansöka om rättelse eller bestrida den hos polismyndigheten.

Om du inte får rättelse kan ägaren av fordonet skriftligen bestrida parkeringsanmärkningen hos polismyndigheten. Ägaren ska ange de omständigheter och den bevisning bestridandet grundas på, samt anmärkningens ärendenummer, fordonets registreringsnummer och fabrikat. Ägaren till fordonet ansvarar för att avgiften betalas.

Parkeringsanmärkningen ska betalas även om du begär rättelse eller bestrider anmärkningen. Om rättelsen eller bestridandet leder till att betalningsansvar undanröjs återbetalas felparkeringsavgiften.

Betalning

Kontrollavgiften ska betalas inom åtta dagar.

Betalning görs till plusgiro 842603-3. Ange HOJAB PARKERINGSSERVICE som betalningsmottagare. Vid betalning måste ärendenummer (=OCR-nummer) anges för giltig betalning.

Bestridande

Anser du att kontrollavgiften är felaktig kan den bestridas.

Bestridande av kontrollavgiften ska göras skriftligt. I bestridandet anges kontrollavgiftens ärendenummer, fordonets registreringsnummer, orsak bestridandet grundas på samt namn och adress.

Bestrids kontrollavgiften ska avgiften inte betalas innan ärendet är färdigbehandlat. Beviljas rättelse behöver kontrollavgiften inte betalas.

Det finns också en blankett hos Eskilstuna Direkt. Du kan även skriva till Eskilstuna kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 631 86 Eskilstuna.

När vi utrett ärendet skickar vi vårt svar till dig per post. Om du inte fått svar inom åtta arbetsdagar ber vi dig kontakta oss.

I normalfallet leder inte följande omständigheter till att kontrollavgiften avskrivs:

  • När fel registreringsnummer angetts vid digital betalning.
  • När giltighet på parkeringsbiljett, parkeringskort eller parkeringsdekal inte varit fullt avläsbar.
  • När parkering skett längre än tillåten eller betald tid.

Information om hur Eskilstuna kommun behandlar dina personuppgifter (gdpr).

Har du frågor om en parkeringsanmärkning ska du kontakta polismyndigheten. Kontaktuppgifterna hittar du på parkeringsanmärkningen.

Här kan du bestrida en kontrollavgift utfärdad av samhällsbyggnadsförvaltningen

Anser du att din kontrollavgift är felaktig kan du bestrida den via vår e-tjänst.

Uppdaterad: 17 januari 2024