Markupplåtelser

På denna sida finns information om vad du behöver tänka på, och hur du går tillväga, om du behöver nyttja kommunal mark, så kallad markupplåtelse.

För att få använda offentliga och allmänna platser, till exempel parker, gator och torg, behöver du tillstånd från Polismyndigheten. Oftast är kommunen markägare av den offentliga platsen vilket innebär att kommunen också måste godkänna att du använder marken – en markupplåtelse.

Den generella regeln är att det behövs en markupplåtelse för att utnyttja offentlig eller allmän plats om användningen inte överensstämmer med det ändamål som platsen är avsedd för. Vägar, gator, trottoarer eller parker, det vill säga en plats som ofta används, klassas som offentlig plats.

För att använda en offentlig plats behöver du ett polistillstånd enligt ordningslagen. Detta för att myndigheterna ska bevaka ordning, trafik och säkerhet för allmänheten.

Har du frågor du inte finner svaret på här, kontakta oss gärna via e-post: markupplatelse@eskilstuna.se

När krävs tillstånd för markupplåtelse?

Exempel på sådant som kan kräva tillstånd:

  • Nyttjande av offentlig plats: till exempel uteserveringar, varuexponering, gatupratare, skyltar, affischering, byggnadsställningar, byggetableringar, materialupplag, containers, arbetsbodar, kiosker och foodtrucks.
  • Offentlig tillställning: som idrottstävlingar och marknader.
  • Allmän sammankomst: exempelvis demonstrationer, manifestationer och konserter.

Ansök hos polisen

Ansökan görs hos Polismyndigheten som är tillståndsgivare. Kommunen är i sin tur remissinstans och yttrar sig om platsen och kan lämna villkor för markupplåtelsen i sitt yttrande till polisen. Mer information om tillstånd, avgifter samt e-tjänsten hittar du på polisens hemsida.

Om du är intresserad av att bedriva torghandel i Eskilstuna kommun behövs inte polisens markupplåtelsetillstånd, utan ett torghandelsavtal. Däremot kan en foodtruck både vara en markupplåtelse som kräver polistillstånd och en markupplåtelse som kräver ett torghandelsavtal beroende på var och vilka tider foodtrucken ska stå.

Att tänka på

Lämna in din ansökan i god tid! Handläggningstiden varierar beroende på vad du söker för. Fyll i ansökan till polisen noggrant med adress, tider, mått, program, kartor och foto för att undvika kompletteringstid. Först när ansökan är komplett skickas den på remiss till kommunen. Du kan även kontakta kommunen om du har frågor, men kommunen kan inte ”boka” platser i förväg.

Markupplåtelse för uteserveringar och gatupratare upplåts högst ett år i taget.

Avgifter

Polismyndigheten debiterar sökanden en ansökningsavgift för handläggningen av ansökan oavsett om ansökan beviljas eller inte. Först när ansökningsavgiften är betald påbörjas handläggningen av ditt ärende.

Kommunen tar i de flesta fall ut en avgift för upplåtelse av marken. Kommunens markupplåtelsetaxa håller för tillfället på att revideras. Kontakta kommunen om du vill veta den nuvarande taxan.

Andra tillstånd du kan behöva söka

Om du ska genomföra ett arbete på eller i anslutning till kommunens gator, gång- eller cykelvägar som påverkar trafiken, måste du ha en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan).

I vissa fall kan du även behöva ansöka om bygglov för tillfällig etablering, bodar och uteserveringar.

Om du ska gräva i kommunal mark behöver du ett schakttillstånd.

Vid försäljning av livsmedel är ni skyldiga att höra av er till kommunens livsmedelsenhet för eventuell registrering av livsmedelsförsäljning.

Finns det någon ledig plats?

Du kan höra av dig till kommunen för att få reda på om en yta är ledig. Däremot kan kommunen inte ”boka” en plats. För att kunna ge ett korrekt svar krävs att du kan beskriva vad platsen ska användas till. Önskar du ha tillgång till platsen tillfälligt eller planerar du en mer permanent verksamhet? Tider och datum? Förklara helst skriftligen med en kort beskrivning samt gärna på en plan/karta.

Hur söker jag polistillstånd?

Du kan hitta ansökan och information om tillståndsansökan på polisens hemsida. Polismyndigheten

Kostar det något att upplåta kommunens mark?

Taxor och avgifter fastställs årligen av kommunfullmäktige. Just nu håller taxan på att revideras. Kontakta kommunen för mer information om gällande taxa.

Hur kan jag bli torghandlare?

För att bedriva torghandel i Eskilstuna kommun behövs inte polisens markupplåtelsetillstånd. Däremot behövs ett torghandelsavtal som du skriver med kommunen. Tänk på att en foodtruck kan vara både en markupplåtelse som kräver polistillstånd och en markupplåtelse som kräver ett torghandelsavtal beroende på var och vilka tider foodtrucken ska stå. Läs mer om torghandel

Jag vill ha en uteservering till min restaurang, hur gör jag?

Kontakta kommunens markupplåtare för mer information. Sök därefter polistillstånd. Till ansökan ska skiss bifogas där placering och storlek framgår. Det kan även krävas ett bygglov innan uteserveringen får byggas. Kontakta kommunens bygglovsenhet för att se när det behövs.

Eskilstuna direkt

Eskilstuna direkt är kommunens kontaktcenter. Hit vänder du dig för att få svar på frågor eller uträtta ärenden.

Telefon:

Öppettider

Telefontid
Måndag-torsdag kl. 8.00-16.30
Fredag kl. 8.00-16.00

Uppdaterad: 12 april 2024