Eskilstuna kommun

Fri sikt vid utfarter och gatukorsningar

Du som fastighetsägare ansvarar för att sikten är fri och att häckar och buskage inte växer ut på gång-, cykel- eller vägbanan utefter din tomtgräns.

Klarar du kravet på fri sikt?

Här finns information om de regler som gäller i Eskilstuna för fri sikt för gator, cykelvägar, i korsningar och vid tomtutfarter. Som fastighetsägare ska du sköta om utrymmet intill din tomt för att undvika trafikfara och underlätta för arbetsfordon. Men vad är fri sikt?

Fritt utrymme

Fritt utrymme innebär att buskar, häckar och träd inte får växa ut över tomtgräns så att de inkräktar på gång-, cykel- eller vägbana. Så tänk på var tomtgränsen är placerad när du planterar. Tomtgränsen ligger i normalfallet bakom elskåp och lyktstolpar.

Mått för fri sikt längs gator.

Mått för krav på fritt utrymme.

Fri sikt vid bilutfart

Vid bilutfart ska det finnas en minst 2,5 meter lång sikttriangel längs gångbanans inner- och utfartskant. Om bilutfarten leder direkt till gata, utan mellanliggande gång- eller cykelbana, gäller 5 meter fri sikt i triangeln utmed tomtgränsen.

Mått för fri sikt vid bilutfart.

Mått för fri sikt vid bilutfart.

Fri sikt i korsning

Vid gatukorsningar och korsningar med cykelvägar ska det finnas en minst 10 meter lång sikttriangel mätt utmed körbanekant eller cykelbanekant. Kravet gäller för gator och vägar inom kvartersmark och deras anslutning till det kommunala vägnätet. Där både gång- och cykelbana saknas gäller 10 meter fri sikt längs tomtgräns.

Mått för fri sikt i korsning med cykelbana.

Mått för fri sikt i korsning med cykelbana.

Fri sikt i korsning utan cykelbana

Vid korsning utan cykelbana mäter man som tidigare. 10 meter sikttriangel. Enda skillnaden blir att sikttriangeln slutar mot vägen och inte mot cykelbanan.

Mått för fri sikt vid korsning med gångbana.

Mått för fri sikt vid korsning med gångbana.

Inom trianglarna får föremål som mur, staket, häck, buskar eller annat som skymmer sikten inte överskrida 0,7 meter, mätt från gångbana eller körbana. Undantag kan göras för föremål som pelare, belysningsstolpar och mindre trädstammar. Det är viktigt att du som fastighetsägare beskär växter och träd så att de inte växer ut över gång-, cykel- eller vägbana.

Om du inte uppfyller kraven

Efter att det inkommit en anmälan får du ett brev från oss. I brevet framgår det vad du måste åtgärda. Om du inte utför arbetet kan stadsbyggnadsnämnden utfärda vite enligt Plan- och bygglagen som reglerar fastighetsägarens ansvar.

Läs mer om ditt ansvar som fastighetsägare enligt Plan- och bygglagen 8 kap 15 §.

Uppdaterad: 4 januari 2023