Fri sikt vid utfarter och gatukorsningar

Du som fastighetsägare ansvarar för att sikten är fri och att häckar och buskage inte växer ut på gång-, cykel- eller vägbanan utefter din tomtgräns.

Klarar du kravet på fri sikt?

Här finns information om de regler som gäller i Eskilstuna för fri sikt för gator, cykelvägar, i korsningar och vid tomtutfarter. Som fastighetsägare ska du sköta om utrymmet intill din tomt för att undvika trafikfara och underlätta för arbetsfordon. Men vad är fri sikt?

Fritt utrymme

Fritt utrymme innebär att buskar, häckar och träd inte får växa ut över tomtgräns så att de inkräktar på gång-, cykel- eller vägbana. Så tänk på var tomtgränsen är placerad när du planterar. Tomtgränsen ligger i normalfallet bakom elskåp och lyktstolpar.

Mått för fri sikt längs gator.

Mått för krav på fritt utrymme.

Fri sikt vid bilutfart

Vid bilutfart ska det finnas en minst 2,5 meter lång sikttriangel längs gångbanans inner- och utfartskant. Om bilutfarten leder direkt till gata, utan mellanliggande gång- eller cykelbana, gäller 5 meter fri sikt i triangeln utmed tomtgränsen.

Mått för fri sikt vid bilutfart.

Mått för fri sikt vid bilutfart.

Fri sikt i korsning

Vid gatukorsningar och korsningar med cykelvägar ska det finnas en minst 10 meter lång sikttriangel mätt utmed körbanekant eller cykelbanekant. Kravet gäller för gator och vägar inom kvartersmark och deras anslutning till det kommunala vägnätet. Där både gång- och cykelbana saknas gäller 10 meter fri sikt längs tomtgräns.

Mått för fri sikt i korsning med cykelbana.

Mått för fri sikt i korsning med cykelbana.

Fri sikt i korsning utan cykelbana

Vid korsning utan cykelbana mäter man som tidigare. 10 meter sikttriangel. Enda skillnaden blir att sikttriangeln slutar mot vägen och inte mot cykelbanan.

Mått för fri sikt vid korsning med gångbana.

Mått för fri sikt vid korsning med gångbana.

Inom trianglarna får föremål som mur, staket, häck, buskar eller annat som skymmer sikten inte överskrida 0,7 meter, mätt från gångbana eller körbana. Undantag kan göras för föremål som pelare, belysningsstolpar och mindre trädstammar. Det är viktigt att du som fastighetsägare beskär växter och träd så att de inte växer ut över gång-, cykel- eller vägbana.

Om du inte uppfyller kraven

Efter att det inkommit en anmälan får du ett brev från oss. I brevet framgår det vad du måste åtgärda. Om du inte utför arbetet kan samhällsbyggnadsnämnden utfärda vite enligt Plan- och bygglagen som reglerar fastighetsägarens ansvar.

Läs mer om ditt ansvar som fastighetsägare enligt Plan- och bygglagen 8 kap 15 §.

 • Svar:

  Fastighetsägaren ansvarar för att röja all växtlighet som förhindrar fri sikt på vägen, gång- och cykelbanan och som sticker ut från tomten. Det kan vara trädgrenar, buskar eller annat som hänger ut och hindrar trafiken och slår i bussar eller väghållningsfordon. Fri höjd över körbanan är 4,7 meter, över en cykelbana är fri höjd 3,2 meter och är det en trottoar/gångbana är fri höjd 2,5 meter till grenar och kvistar.

 • Svar:

  Din fastighet kanske har tomtgräns mot en cykelbana på en annan sida av tomten, där växter eller trädgrenar hindrar gående och cyklister eller träd som skymmer en belysningsstolpe.

 • Svar:

  Gatubelysningen kan skymmas av höga trädgrenar och behöver då tas ner av fastighetsägaren, även om de är högre än 4,7 meter över vägen. Gatubelysningen behöver fritt utrymme för att fungera som det är tänkt.

 • Svar:

  Börja med att prata med er granne om växtligheten och hur det påverkar säkerheten på vägen, då brukar grannar oftast åtgärda problemet. Det går också att göra en felanmälan till kommunens bygglovsavdelning som kan göra kontroller av fri sikt i korsning. Om det bedöms att en åtgärd är nödvändig skickar kommunen ut ett brev till fastighetsägaren där det framgår vad som behöver åtgärdas och vilken tid som åtgärden behöver utföras innan. Om fastighetsägaren inte utför åtgärden i tid kan Samhällsbyggnadsnämnden utfärda vite enligt Plan och bygglagen som reglerar fastighetsägarnas ansvar. Läs mer om ditt ansvar som fastighetsägare enligt Plan och bygglagen 8 kap 15 §

 • Svar:

  Hindrar er växtlighet sikten eller på annat sätt hindrar gående, cyklister och fordon att på ett säkert sätt ta sig fram på gångbana, cykelväg eller körbana längs med er tomtgräns, så behöver ni beskära även när det inte är rätt årstid. Om ni beskär era växter årligen så är detta normalt inget problem utan ni kan fortsätta beskära era växter som vanligt vid rätt årstid.

 • Svar:

  Oftast vet fastighetsägaren var tomtgränsen går. Det ska finnas gränspinnar i hörnen av er fastighet. Tomtgränsen går i normalfallet bakom lyktstolpar och elskåp. Ni kan även se tomtgränser i Eskilstunakartan.

 • Svar:

  Vi gör våra inventeringar och inspektioner under hela året med fokus på sommarhalvåret. Olika växter mår bäst av att beskäras och klippas ner under andra årstider än sommaren, men vi kan tyvärr inte anpassa oss efter de olika växtsorterna. Om ni beskär era växter årligen så är detta normalt inget problem, utan ni kan fortsätta beskära era växter som vanligt vid rätt årstid.

 • Svar:

  Nej, enligt kommunallagen får inte kommunen ägna sig åt att sälja sådana tjänster.

Uppdaterad: 3 maj 2024