Cykelparkeringar

I cykelkartan hittar du cykelparkeringar i Eskilstuna kommun. Zooma till önskad detaljnivå. I kartan hittar du också cykelvägar, pumpar och olika målpunkter. Om du går in på menyn kan du även se prioriterade cykelvägar för snöröjning och cykelleder för turism.

Trygga, säkra och väderskyddade cykelparkeringar är en av våra satsningar för att få fler eskilstunabor att cykla. På våra nya cykelställ finns det alltid möjlighet att låsa fast cykelramen när du parkerar din cykel.

Cykelparkeringar vid busshållsplatser

Att tryggt kunna parkera sin cykel är viktigt för att du ska välja att ta cykeln till busshållplatsen. Därför finns cykelparkeringar vid ett antal busshållplatser. Cykelparkeringarna har tak och bra fastlåsningsmöjligheter. De finns främst lite längre ut från centrum exempelvis vid hållplatserna på Hedevägen i Slagsta, Melinsvägen i Husbybyn, Ärstavägen längs Mälarvägen, vändslingan i Västra Borsökna och Alberga.

Cykelgarage vid Resecentrum

Vid Resecentrum har Eskilstuna kommun ett cykelgarage med plats för 96 cyklar.

Cykelgaraget vid resecentrum är låst men tillgängligt för användare dygnet runt. I cykelgaraget finns möjlighet att låsa cykeln med ramlås och laddning av elcyklar. Cykelgaraget är inglasat med skjutdörr och cykelparkering i två plan.

Vill du ha en plats i cykelgaraget?

Du kan prova på gratis i 14 dagar. Därefter kostar det 100 kronor för 30 dagar. Ditt medlemskap förlängs automatiskt tills du säger upp det. Du säger upp ditt abonnemang som inloggad på triply.se. Tänk på att säga upp abonnemanget senast två dagar innan periodens slut.

För plats i cykelgaraget behöver du registrera dig med BankID för att bli användare. Skanna QR-koden som finns vid garaget eller gå till triply.se/eskilstuna och följ instruktionerna. Efter registrering får du ett inbjudningsmejl från Parakey (mobil nyckel). Öppna mejlet på mobilen och tryck på knappen "Klicka här för att komma igång". Nu laddas appen Parakey ner och när appen startar fyller du i namn och önskat lösenord.

Din mobila nyckeln är redo. Blippa mobilen mot Parakeymärket på dörren och bekräfta öppning på skärmen. Du kan även manuellt öppna Parakey appen och öppna dörren därifrån.

Om du inte har BankID kontakta Eskilstuna Direkt så hjälper vi dig.

För användare och mot avgift tillhandahåller Eskilstuna kommun plats för en (1) cykel i låst garage med tillgång dygnet om, nedan benämnt ”Tjänsten”. För avtal avseende Tjänsten mellan användare och Eskilstuna kommun eller dess ombud gäller nedanstående villkor och förutsättningar.

Eskilstuna kommun

 • Eskilstuna kommun har rätt att med en månads uppsägningstid avsluta Tjänsten. För det fallet att Tjänsten avslutas enligt denna punkt återköps förbetalda abonnemangsperioder.
 • Eskilstuna kommun ansvarar för drift och underhåll av cykelgaraget, omhändertagande av kvarlämnade cyklar samt cyklar för vilka abonnemanget förfallit.
 • Eskilstuna kommun ansvarar inte för skador på cykel eller dess tillbehör, förlust av cykel eller andra personliga tillhörigheter som förvaras i cykelgaraget.
 • Om användare bryter mot villkoren i detta avtal eller på annat sätt missbrukar Tjänsten har Eskilstuna kommun rätt att omedelbart häva avtalet. Eskilstuna kommun får vägra uthyrning till den som tidigare brutit mot avtalet eller på annat sätt missbrukat Tjänsten.
 • Eskilstuna kommun tillhandahåller Tjänsten mot i förväg tecknat abonnemang. Avgift erläggs enligt vad som följer av vid var tid gällande taxa. En abonnemangsperiod omfattar 30 dagar. Nyregistrerad användare erbjuds en kostnadsfri prova-på-period.

Användaren

 • Tjänsten kräver abonnemang som användaren debiteras för månadsvis. Förlängning av abonnemang sker automatiskt månadsvis tills användaren säger upp avtalet via Triply. Abonnemang kan inte återköpas annat än om Eskilstuna kommun avslutar tjänsten enligt punkten 1.
 • Tillgång till Tjänsten sker via kort, tagg eller mobil nyckel (Parakey), som är knutet till användaren. Vid tecknande av abonnemang krävs ett giltigt BankID.
 • Vid förlust av kort, tagg eller mobil nyckel ska användare snarast anmäla detta till support@triply.se. Det ankommer på användare att även spärra kortet hos kortutställaren, t.ex. bank eller kollektivtrafik.
 • Abonnemang är personligt och får inte lånas ut, upplåtas eller överlåtas.
 • Användare är ansvarig för att parkera cykel på för ändamålet avsedd plats, i befintliga cykelställ så att framkomlighet inte hindras, samt att ta cykel in och ut från byggnaden. Användare är även ansvarig för att låsa parkerad cykel. Vid eventuellt tillgrepp av eller skadegörelse på parkerad cykel eller dess tillbehör utgår ingen ersättning från Eskilstuna kommun.
 • Cykelgaragets eluttag är avsedda för användare med elcykel och får endast nyttjas för uppladdning av elcykelns batteri. Användare är ansvarig för att ladda batteriet enligt dess anvisningar. Vid eventuella skador på batteriet eller annan utrustning utgår ingen ersättning från Eskilstuna kommun.
 • Användare har inte rätt att vistas i cykelgaraget under längre tid än vad som skäligen krävs för att parkera eller hämta cykel.
 • För användare som uppsåtligen eller av oaktsamhet släpper in obehörig i cykelgaraget eller på annat sätt missbrukar garaget förverkas rätten att använda cykelgaraget. I sådant fall äger användare inte rätt till återbetalning av eventuella förbetalda abonnemangsperioder. Om användare uppmärksammar obehörig eller annan misstänkt verksamhet i eller i omedelbar anslutning till cykelgaraget ska denne rapportera detta till Eskilstuna kommun. Vid pågående brott bör användare undvika att själv ingripa och i stället kontakta polis.
 • Senast vid abonnemangsperiodens utgång ska användare avlägsna cykel ur garaget. Cykel som finns kvar efter att abonnemanget löpt ut får omhändertas av Eskilstuna kommun. Efter uppvisande av identitetshandling och nyckel till cykellås lämnas cykel ut mot en avgift som ersättning för Eskilstuna kommuns kostnader för avlägsnande och förvaring av cykeln. Användare är inte berättigad till ersättning för eventuella skador som har samband med cykels avlägsnande eller förvaring.
 • Om cykel, som omhändertagits enligt punkten 15, inte har efterfrågats av användare tre (3) månader efter abonnemangsperiodens utgång anses cykeln övergiven.

Övriga cykelparkeringar

Det finns många fler cykelparkeringar i Eskilstuna men de sköts för det mesta av någon fastighetsägare och inte av kommunen.

Trafikenheten

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 5 mars 2024