Eskilstuna kommuns målsättning är att få flera människor att välja hållbara färdmedel i första hand.

Att välja cykel är ett billigt och miljövänligt sätt att förflytta sig som har positiva hälsoeffekter. Eskilstuna har små nivåskillnader och ett bra cykelvägnät. Cykeln kan i de flesta fall konkurrera med bilen när det handlar om resor under fem kilometer. Det finns goda förutsättningar samt en god potential att öka andelen cyklister i Eskilstuna.

Till Eskilstuna kommuns Trafikplan finns en Cykelplan som tydligt prioriterar hållbart resande.

Eskilstuna kommun arbetar med olika förändringsåtgärder för ökad cykling. I arbetet är samverkan med andra aktörer, näringsliv, regionala samarbeten och invånare viktigt.

Åtgärder för ökad cykling handlar om allt ifrån större infrastrukturförändringar till att möjliggöra förändrade beteenden genom att underlätta, inspirera och undanröja hinder.

Eskilstuna kommun är medlem i Svenska Cykelstäder.

Här hittar du de styrdokument som kommun­fullmäktige har beslutat ska gälla i Eskilstuna kommun. Det är till exempel reglementen, policys och planer.

Trafikenheten

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 13 december 2021