MENY
Eskilstuna kommun

Frågor och svar om enskilda e-tjänster

Ansök om aktivitetsmedlemsbidrag/verksamhetsbidrag för ungdomsorganisationer
Ansök om arrangemangsbidrag
Ansök om bidrag till verksamhetslokaler, samlingslokaler och anläggningar
Ansök om bidrag för ledarutbildning
Ansök om enskild avloppsanläggning
Ansök om insatser enligt LSS, från 20 år
Ansök om insatser i hemmet
Ansök om stimulansbidrag
Ansök om att bli stödberättigad förening
Ansök om tilläggsbelopp för särskilt stöd
Ansök om trygghetslarm
Ansök om vård- och omsorgsboende
Beställ borgerlig vigsel
Grannyttrande om avloppsanläggning
Konsumentvägledning
Säg vad du tycker

Ansök om att bli stödberättigad förening

Vad krävs för att bli stödberättigad förening i Eskilstuna?

För att föreningar ska bli stödberättigade i Eskilstuna krävs att de lever upp till ett antal krav som kommunen ställer, bland annat att föreningens verksamhet bedrivs i Eskilstuna. Här kan du läsa alla kriterier för att bli stödberättigad.

Vad innebär det att vara stödberättigad förening?
Att vara stödberättigad förening innebär att föreningen lever upp till ett antal krav som kommunen ställer, bland annat om arbetssätt i föreningen.

Hur lång tid tar det att bli stödberättigad förening i Eskilstuna kommun?
Det tar ungefär en månad att bli stödberättigad förening i Eskilstuna kommun.

Vilka filer behöver vi bifoga i ansökan?
Följande filer behöver bifogas med ansökan:

 • Föreningens stadgar
 • Föreningens årsmötesprotokoll

Om föreningen har tagit fram följande underlag ska även de bifogas:

 • Senaste verksamhetsberättelsen
 • Senaste ekonomiska redogörelsen med resultat- och balansräkning

Var finns en aktuell lista med Eskilstunas alla stödberättigade föreningar?
En aktuell lista med Eskilstunas alla stödberättigade föreningarlänk till annan webbplats finns på kommunens webbplats.

Varför ska vi ansöka om att bli stödberättigad förening? 
För att föreningar ska kunna få stöd och bidrag krävs att de är stödberättigade.

Ansök om aktivitetsmedlemsbidrag/verksamhetsbidrag för ungdomsorganisationer 

Vad krävs för att få bidraget?

Att vi får ansökan senast 1 mars.

Att ni bifogar följande tre dokument med ansökan:

 • Ekonomisk redogörelse med resultat- och balansräkning.
 • Senaste årsmötesprotokollet.
 • Senaste verksamhetsberättelsen. 

Om din förening ännu inte har något eller några av dessa dokument ännu går det bra att skicka in dem i efterhand, men då måste du ange varför dokumenten ännu inte finns.

 • Att föreningen ni söker bidrag för är stödberättigad.
 • Att föreningens verksamhet följer FN:s barnkonvention.
 • Att föreningen arbetar mot alkohol, droger, dopning, mobbning, diskriminering, trakasserier, kränkningar och våld.
 • Att föreningen jobbar aktivt för att barn och unga med funktionsnedsättning ska kunna delta i föreningens verksamhet.
 • För föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet: Att föreningen arbetar utifrån Riksidrottförbundets policies och idéprogram. 
 • Att ni fyller i alla uppgifter korrekt.

Vilka kriterier bedöms ansökningarna utifrån?

 • För föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet: Antalet sammankomster/träffar och deltagartillfällen.
 • För föreningar som inte är anslutna till Riksidrottsförbundet: Antalet aktiva föreningsmedlemmar som är 7-20 år och/eller aktiva föreningsmedlemmar med funktionsnedsättning i åldrarna 21-64 år.

Ansök om arrangemangsbidrag

Vad krävs för att få bidraget?

 • Att vi får ansökan senast 1 mars, 1 juni, 1 september eller 1 december. 
 • Att föreningen ni söker bidrag för är stödberättigad.
 • Att arrangemanget är offentligt, vilket betyder att allmänheten ska kunna delta i det. - För arrangemang med inträde eller andra viktiga intäkter (ansökan om förlustgaranti): - Att arrangemanget totalt sett inneburit en kostnad för föreningen. 
 • Att ni fyller i alla uppgifter korrekt.

Vilka kriterier bedöms ansökningarna utifrån?

 • I vilken utsträckning arrangemangen bidrar till ett brett utbud av arrangemang för allmänheten. 
 • I vilken utsträckning arrangemangen är nyskapande. 
 • Arrangemangens samhällsrelevans, alternativt nivå på tävlingar.
 • Förväntat antal deltagare och publik/åskådare.
  Arrangemang som anordnas i samarbete med andra föreningar prioriteras.

Ansök om bidrag till ledarutbildning

Vad krävs för att få bidraget?

 • Att ni bifogar ett aktuellt kursprogram med schemalagd tid med ansökan.
 • Att ni bifogar en kostnadsredovisning med ansökan, eller att ni själva skriver in utbildningskostnader.
 • För föreningar som deltar i utbildning: Att vi får ansökan senast en månad efter att utbildningen avslutats.
 • För föreningar som anordnar utbildning: Att vi får ansökan genomförd utbildning.
 • Att föreningen ni söker bidrag för är stödberättigad. 
 • Att ni fyller i alla uppgifter korrekt.
 • Om ni ska ansöka om bidrag till fler än åtta personer samtidigt behöver ni en lista med namnen på de personer ni ska söka bidrag för.Listan ska innehålla både förnamn och efternamn, uppgift om deltagarens kön samt födelseår.

Ansök om stimulansbidrag

Vad krävs för att få bidraget?

 • Att vi får ansökan senast 1 mars, 1 juni, 1 september eller 1 december beroende på när projektet är.
 • Att ni bifogar föreningens senaste verksamhetsberättelse.
 • Att föreningen ni söker bidrag för är stödberättigad.
 • Att ni fyller i alla uppgifter korrekt.

Vilka kriterier bedöms ansökningarna utifrån?

 • Samverkan med skola, fritidsgårdar och mötesplatser.
 • Insatser för att nya målgrupper (exempelvis utifrån kön, etnicitet, funktionshinder eller ålder) ska ta del av föreningens verksamhet som antingen publik, aktiva medlemmar, ledare och/eller andra förtroendeuppdrag.
 • Insatser som stödjer en hållbar utveckling, jämställdhet och mångfald eller motverkar diskriminering.

Ansökningar som görs tillsammans med en eller flera föreningar prioriteras.

Ansök om bidrag till verksamhetslokaler, samlingslokaler och anläggningar

Vad krävs för att få bidraget?

 • Att vi får ansökan senast 1 september.
 • Att ni bifogar föreningens senaste årsredovisning. I årsredovisningen ska vi kunna läsa hur mycket lokalen/anläggningen och dess drift kostar, samt om ni eventuellt får några intäkter genom att hyra ut lokalen/anläggningen.
 • Att föreningen ni söker bidrag för är stödberättigad.
 • Att andra föreningar får hyra lokalen till en rimlig kostnad. Vad som är en rimlig kostnad varierar från fall till fall, men du kan använda kultur- och fritidsförvaltningens prislista som en riktlinje.
 • Att lokalen/anläggningen ni söker bidrag för är ett viktigt komplement till kommunens lokaler. Läs vad som menas med ”viktigt komplement” under ”Vilka kriterier bedöms ansökningarna utifrån?”.
 • För hyrd lokal: Hyran ska vara rimlig i förhållande till motsvarande kommunala lokaler och anläggningar, det vill säga lokaler och anläggningar som ägs av kommunen. Ta reda på vad kommunens lokaler och anläggningar kostar genom att läsa kultur- och fritidsförvaltningens prislista.
 • Att ni fyller i alla uppgifter korrekt.

Vilka kriterier bedöms ansökningarna utifrån?

 • Hur mycket lokalen/anläggningen används.
 • Lokalen/anläggningen som komplement till kommunens lokaler. Lokalen/anläggningen måste vara ett viktigt komplement till kommunens lokaler/anläggningar. Det är den om följande kriterier uppfylls:
 • Det finns verksamhet för barn, unga eller personer med funktionsnedsättning.
 • Lokalen/anläggningen ligger långt ifrån likvärdiga kommunala lokaler/anläggningar eller
 • Lokalen/anläggningen rymmer fler personer än likvärdiga kommunala lokaler/anläggningar eller
 • Lokalen/anläggningen har fler funktioner än likvärdiga kommunala lokaler/anläggningar, exempelvis mer nödvändig utrustning.

Ansök om enskild avloppsanläggning

Vad kostar ansökan om enskild avloppsanläggning?

Avgifter för handläggning av avloppsärenden tas ut enligt taxa beslutad av kommunfullmäktigelänk till annan webbplats. Kostnaden varierar, utifrån fastställd taxa, beroende på vilken typ av avloppsanläggning som ska inrättas. Ta kontakt med miljökontoret för mer information. 

När behövs grannyttrande?
Grannyttrande behövs om avloppsanläggningens infiltrerande del eller utsläppspunkt kommer att placeras inom 100 meter från din grannes dricksvattenbrunn. Då ska grannen enligt lag ges möjlighet att yttra sig över ansökan. För att din granne ska kunna yttra sig ska du visa upp ansökningshandlingarna (ansökan, situationsplan samt andra
handlingar). I de fall det finns flera grannar som berörs ska alla ges möjlighet att yttra sig. Grannyttrande kan bifogas via e-tjänst för grannyttrande eller skickas in via post.

Vad ska en situationsplan visa?
En situationsplan ska visa följande:

 • byggnader
 • tillfartsvägar
 • uppställningsplats för slamtömningsbil
 • ledningsdragning för vatten och avlopp
 • avloppsanläggningens planerade läge med provgropar, reningssteg, brunnar, ledningar, tankar och utsläppspunkt
 • din egen och eventuella grannars dricksvattenbrunnar och energibrunnar.

Varför krävs en siktanalys/ett perkolationstest vid förstärkt infiltration?
Siktanalys/perkolationstest krävs för att kunna se om marktypen lämpar sig för infiltrering. I stora delar av Eskilstuna kommun är marken mycket lerig och det passar sällan att anlägga en infiltration här.

Ansök om insatser enligt LSS, från 20 år

Vem kan få stöd enligt LSS?
Följande personer hör till LSS personkrets och kan därmed få stöd enligt LSS:

 • personer med utvecklingsstörning
 • personer med autism eller autismliknande tillstånd
 • personer med begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder
 • personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande. Funktionsnedsättningen ska vara stor och orsaka betydande svårigheter och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Vem har rätt att söka stöd enligt LSS för personer från 20 år?
Följande personer har rätt att söka stöd enligt LSS för personer från 20 år:

 • personer som fyllt 20 år och är i behov av stöd enligt LSS (se frågan ”Vem kan få stöd enligt LSS?”).
 • god man
 • förvaltare
 • ombud.

Vad kostar det att få insatser enligt LSS?
Insatser enligt LSS är kostnadsfria. Mat och hyra samt kostnader i samband med aktiviteter får du betala själv.

Hur gör jag om jag flyttar till annan kommun och behöver insatser enligt LSS?
Om du ska flytta till en annan kommun och behöver insatser enligt LSS kan du göra en ansöka om förhandsbesked i kommunen du ska flytta till. LSS-handläggaren i din nuvarande kommun kan hjälpa dig.

Hur gör jag om jag är missnöjd med ett beslut? 
Om du har fått ett beslut du är missnöjd med är det viktigt att du överklagar beslutet till förvaltningsrätten. Det står hur du ska göra i det skriftliga beslut du får hemskickat. Fråga handläggaren om du ändå är osäker på hur man gör. Handläggaren kan hjälpa dig med överklagan.

Hur gör jag om jag är missnöjd med omsorgen jag får?
Det finns olika instanser att vända sig till om du inte är nöjd med omsorgen. Ett gott råd är att försöka lösa problemet där det uppstått. Vänd dig i första hand till enhetschefen som har ansvar för verksamheten.

Patientnämndenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster uppgift är att kostnadsfritt hjälpa brukare och anhöriga med eventuella problem som uppstått i kontakten med kommunen. Nämnden gör utredningar, föreslår lösningar och tar initiativ till förändringar för att stärka patientens ställning.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster tar också emot klagomål.

Ansök om insatser i hemmet

Vad kostar det att få hjälp i hemmet? 
Avgiften är olika och beror på vilka insatser du får och hur mycket du kan betala. Läs mer information om avgifter.

Vad kan jag få hjälp med?
Du kan få  hjälp för att kunna klara vardagen. Exempelvis kan du få hjälp med personlig omvårdnad, inköp, mathållning, klädvård och städning.

Vem avgör hur mycket och vilken hjälp jag kan få?
Kommunens biståndshandläggare utreder varje enskild ansökan och gör en bedömning utifrån Socialtjänstlagen.

Vem kan få hjälp i hemmet?
Alla som behöver hjälp i hemmet kan få det.

Hur gör jag om jag är missnöjd med ett beslut?
Om du har fått ett beslut du är missnöjd med är det viktigt att du överklagar beslutet till förvaltningsrätten. Det står hur du ska göra i det skriftliga beslut du får hemskickat. Fråga handläggaren om du ändå är osäker på hur man gör. Handläggaren kan hjälpa dig med överklagan.

Hur gör jag om jag är missnöjd med omsorgen jag får?
Det finns olika instanser att vända sig till om du inte är nöjd med omsorgen. Ett gott råd är att försöka lösa problemet där det uppstått. Vänd dig i första hand till enhetschefen som har ansvar för verksamheten.

Patientnämndenslänk till annan webbplats uppgift är att kostnadsfritt hjälpa brukare och anhöriga med eventuella problem som uppstått i kontakten med kommunen. Nämnden gör utredningar, föreslår lösningar och tar initiativ till förändringar för att stärka patientens ställning.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster tar också emot klagomål.

Ansök om tilläggsbelopp för särskilt stöd

Vad kan tilläggsbeloppet användas till?
Tilläggsbeloppet är till för extraordinära stödåtgärder, som inte har koppling till undervisningen. Exempel på sådana stödåtgärder är assistenthjälp/resurspersonal och tekniska hjälpmedel för ADL-stöd, anpassning av skollokal.

Vad krävs för att få beviljad ansökan om tilläggsbelopp?
För att en förskola eller skola ska ha rätt till tilläggsbelopp i Eskilstuna kommun krävs att barnet/eleven som enheten söker för är folkbokförd i kommunen. Var gränsen går för när ett barn/en elev är i behov av extraordinärt stöd och är berättigad till tilläggsbelopp är inte närmre reglerat utan bedöms i varje enskilt fall.

Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till ett enskilt barn/elev och ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar för att kunna fullgöra sin vistelse på förskolan eller sin skolgång. Det krävs att barnets/elevens stödbehov tydligt beskrivs och bedöms, till exempel inom ramen för utredning/pedagogisk kartläggning/åtgärdsprogram som förskolans chef/skolans rektor ansvarar för.

Vad gör jag om jag inte är nöjd med beslutet?
Huvudmän för fristående verksamheter kan överklaga beslut om tilläggsbelopp till allmänna förvaltningsdomstolen. Information om hur en överklagan går till bifogas i beslutsbrevet.

Vad händer om/när ett barn eller elev byter förskola eller skola?
Om ett barn/elev ändrar sin folkbokföringsadress eller byter skola, ska detta omgående meddelas utbildningsinspektionen, utbildningsinspektionen@eskilstuna.se. Den nya förskolan/skolan söker tilläggsbelopp på egen hand.

Kommer de som bedömer ansökan om tilläggsbelopp besöka verksamheter?
Ja, de kan besöka verksamheten i samband med uppföljning.

Kan jag som förskolechef söka tilläggsbelopp för barn som har diabetes?
Ja, om ett barn har en svårhanterad diabetes kan möjligen tilläggsbelopp komma ifråga.

Ansök om trygghetslarm

Vad kostar det att ha trygghetslarm i Eskilstuna?
Kostnaden för den som har trygghetslarm i Eskilstuna är 200 kronor i månaden.

Hur fungerar trygghetslarmet?
Ditt trygghetslarm sitter i ett halsband eller armband. När du behöver hjälp trycker du på larmknappen. Då går en signal till en larmcentral och din telefon blir högtalande. En larmoperatör på larmcentralen svarar och pratar med dig, och du kan svara genom att prata rakt ut i luften. Om det behövs kontaktar larmoperatören samtidigt vård- och omsorgspersonal som kommer till dig så fort som möjligt och senast inom 40 minuter. Vid behov kan även ambulans larmas samtidigt.

Vad ska jag göra om mitt trygghetslarm inte fungerar?
Om ditt trygghetslarm inte fungerar kan du ringa till kommunens larmgrupp, 016-710 24 69.

Hur testas trygghetslarmet?
Vi testar ditt trygghetslarm en gång per dygn. Då går en automatisk en tyst signal från larmet till larmcentralen. Om signalen inte når fram söker larmcentralen kontakt med dig. En gång per månad uppmanas du själv att provlarma för att säkerställa och kontrollera larmets funktion.

Ansök om vård- och omsorgsboende

Vem har rätt till vård- och omsorgsboende/särskilt boende?
Rätten till vård- och omsorgsboende, i lagen kallat särskilt boende, regleras i socialtjänstlagen och gäller när behovet av tillsyn, omvårdnad eller krav på trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i ordinärt boende. Enligt socialtjänstlagen är huvudinriktningen att stärka den enskildes möjligheter att bo kvar hemma.

Mer information om vård- och omsorgsboende.

Vad finns det för vård- och omsorgsboenden i Eskilstuna kommun?
Det finns flera vård- och omsorgsboende i Eskilstuna kommun. Läs mer om vård- och omsorgsboende.

Vad händer om jag tackar nej till en anvisad plats?
Om du tackar nej till anvisad plats tas du bort från väntelistan. Du kan ansöka om en annan plats men hamnar då sist på väntelistan. Om du vistas på en korttidsplats i Eskilstuna kommun och tackar nej till anvisad plats har du ingen rätt att få vara kvar på korttidsplatsen. Då måste du återvända till hemmet med hemtjänst och göra en ny ansökan.

Vad kan jag göra om jag inte vill bo på den plats jag anvisas till?
Om du anvisas och flyttar in på annan plats än den du önskar har du möjlighet att ställa dig på förturslista till plats på önskat boende. Om du vistas på en korttidsplats i Eskilstuna kommun och tackar nej till anvisad plats har du ingen rätt att få vara kvar på korttidsplatsen. Då måste du återvända till hemmet med hemtjänst och göra en ny ansökan.

Vad gäller om jag bor i en annan kommun men vill flytta till ett vård- och omsorgsboende i Eskilstuna kommun?
Om du bor i en annan kommun men vill flytta till ett vård- och omsorgsboende i Eskilstuna kommun behandlas din ansökan som om du redan var bosatt i Eskilstuna kommun.

Hur gör jag om jag är missnöjd med ett beslut?
Om du har fått ett beslut du är missnöjd med är det viktigt att du överklagar beslutet till förvaltningsrätten. Det står hur du ska göra i det skriftliga beslut du får hemskickat. Fråga handläggaren om du ändå är osäker på hur man gör. Handläggaren kan hjälpa dig med överklagan.

Hur gör jag om jag är missnöjd med omsorgen jag får?
Det finns olika instanser att vända sig till om du inte är nöjd med omsorgen. Ett gott råd är att försöka lösa problemet där det uppstått. Vänd dig i första hand till enhetschefen som har ansvar för verksamheten.

Patientnämndenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster uppgift är att kostnadsfritt hjälpa brukare och anhöriga med eventuella problem som uppstått i kontakten med kommunen. Nämnden gör utredningar, föreslår lösningar och tar initiativ till förändringar för att stärka patientens ställning.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster tar också emot klagomål.

Beställ borgerlig vigsel

Vem kan vara vittnen vid vår borgerliga vigsel?
Vittnen kan vara föräldrar, barn, syskon eller vänner. De som är vittnen ska ha fyllt 18 år, och för att en vigsel ska bli giltig måste två vittnen vara med. Om vigseln sker i Stadshuset under kontorstid (8-16) på vardagar kan ibland personal i Stadshuset delta som vittnen. Om vigseln sker på annan plats måste två egna vittnen vara med.

Hur lång tid i förväg måste vi beställa borgerlig vigsel?
Beställ vigseln minst en vecka före planerad dag för vigseln. Gärna ännu tidigare vid större helger och om det är något speciellt datum som önskar. Observera att kommunen behöver "Intyg hindersprövning " och "Intyg vigsel" senast en vecka innan vigseln. Intygen får ni via Skatteverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Var hålls vår borgerliga vigsel?
Er vigsel hålls i Stadshuset i Eskilstuna. Eventuella andra önskemål kan ni skriva i rutan "Plats" i e-tjänsten. Vi kan inte tillgodose alla önskemål.

Vem kan hålla i vår borgerliga vigsel?
Vigselförrättarna som håller i er vigsel är utsedda av Länsstyrelsen i Södermanlands län. Att vara vigselförrättare är inget politiskt uppdrag. Du kan önska en vigselförrättare från en lista i e-tjänsten eller överlåta valet till oss. Undantaget är vigsel på andra språk.

Vilka språk kan vår borgerliga vigsel hållas på?
Förutom svenska kan vi erbjuda vigsel på engelska, finska, tyska och franska. Om du önskar vigsel på något av dessa språk är det bara vissa personer som kan hålla i vigseln. Titta i listan i e-tjänsten så ser du vilka som kan förrätta vigsel på vilka språk.

Vad kostar en borgerlig vigsel i Eskilstuna?
Om minst en er som ska vigas är folkbokförd eller registrerad fastighetsägare i Eskilstuna kommun är den borgerliga vigseln kostnadsfri. Om ingen av er som ska vigas är medlem av Eskilstuna kommun tar vi ut en admi­nistra­tions­avgift för vigseln.

Grannyttrande om avloppsanläggning

När behövs grannyttrande? 
Grannyttrande behövs om avloppsanläggningens infiltrerande del eller utsläppspunkt kommer att placeras inom 100 meter från din grannes dricksvattenbrunn. Då ska grannen enligt lag ges möjlighet att yttra sig över ansökan. För att din granne ska kunna yttra sig ska du visa upp ansökningshandlingarna (ansökan, situationsplan samt andrahandlingar). I de fall det finns flera grannar som berörs ska alla ges möjlighet att yttra sig. Grannyttrande kan bifogas i den här e-tjänsten, skickas in via post eller lämnas in via vår e-tjänst för grannyttrande.

Konsumentvägledning

Vad är skillnaden mellan konsumentvägledningen och Konsumentverket?
Skillnaden mellan konsumentvägledningen och Konsumentverket är vilka frågor som besvaras. Konsumentvägledarna på konsumentvägledningen är anställda av kommunen och svarar på frågor från enskilda konsumenter. Konsumentverket är en statlig myndighet som inte ger råd i enskilda ärenden. 

Läs mer om Konsumentverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Säg vad du tycker 

Hur får jag veta vad som händer med min synpunkt?
Du får veta vad som händer med din synpunkt genom någon av oss på kommunen, som kontaktar dig inom tio arbetsdagar. Observera att vi inte garanterar åtgärder inom denna tid, och att du måste ha angett kontaktuppgifter i e-tjänsten för att vi ska kunna nå dig.

Hur snabbt får jag svar?
Du får svar inom tio arbetsdagar. Observera att vi inte garanterar åtgärder inom denna tid, och att du måste ha angett kontaktuppgifter i e-tjänsten för att vi ska kunna nå dig.

Kan jag se andra inskickade synpunkter?
Nej, tyvärr kan du i dagsläget inte se synpunkter som andra har skickat in på grund av sekretesskäl.

Får jag vara anonym när jag skickar in en synpunkt?
Ja, du får vara anonym när du skickar in en synpunkt på så sätt att du inte måste lämna några personuppgifter som exempelvis namn eller telefonnummer. Observera att du inte kan få återkoppling på din synpunkt om du är anonym.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.