Här finns information om biljettområden och parkeringsavgifter på samhällsbyggnadsförvaltningens parkeringar. Klicka på linjen eller ytan du vill ha information om.

Parkeringsavgiften betalas genom mobil betaltjänst hos Flowbird APP, Parkster, EasyPark eller i biljettautomat.

Här finns biljettautomater

Tänk på att vara uppmärksam på att följa eventuella vägmärken och generella bestämmelser i trafikförordningen när du parkerar och att servicegator med parkeringsförbud vissa dagar och tider gäller mellan den 15 oktober och 15 april.

Parkeringsplatser för rörelsehindrade

Här finns information om parkeringsplatser för rörelsehindrade. Klicka på symbolen du vill ha information om.

Tänk på att vara uppmärksam på att följa eventuella vägmärken och generella bestämmelser i trafikförordningen när du parkerar.

Parkeringsplatser för olika fordonslag

Här finns information om parkeringsplatser för MC/moped, husbil, buss, lastbil och laddplatser. Klicka på symbolen du vill ha information om.

Tänk på att vara uppmärksam på att följa eventuella vägmärken och generella bestämmelser i trafikförordningen när du parkerar.

Cykelparkeringskarta

I Eskilstuna kommun finns flera centralt belägna cykelparkeringar. På våra nya cykelställ finns det alltid möjlighet att låsa fast cykelramen när du parkerar din cykel.

Munktellgaraget öppnade måndagen den 5 februari och är öppet alla dagar klockan 5.00 till 24.00. Garaget ligger centralt i Munktellstaden (se parkeringskarta nedan) med infart från Traktorgatan som ansluter i korsningen Västra Storgatan och Munktellsgatan.

Vid infarten finns en skylt som visar hur många platser som finns lediga. I garaget finns gröna lampor i taket som visar var det finns lediga platser eller rött där platsen är upptagen.

Munktellgaraget har ett markplan och ett nedre plan. Garaget har en ljus interiör med fyra gångentréer som är placerade i hörnen av garaget. Entréerna har olika färg och är numrerade 1 till 4. I gångentré 1 och 3 finns hiss mellan garageplanen och entréerna.

Munktellgaraget har 333 parkeringsplatser. I garaget finns 20 laddplatser på markplan för kortare laddning och 10 laddplatser på nedre plan för längre laddning. Det finns 10 parkeringsplatser för rörelsehindrade i garaget.

Parkeringsavgiften betalas genom mobil betaltjänst hos Flowbird APP, Parkster, EasyPark eller i biljettautomat. I Munktellgaraget gäller biljettområde M1 (se avgifter). En parkering som köpts i biljettområde M1 gäller både i Munktellgaraget och parkeringar som tillhör biljettområde M1.

Felanmälan biljettautomat

Felanmälan dygnet runt (kan inte lämnas via e-post).

Telefon:

Parkeringsövervakning

Telefontid: Måndag-fredag kl. 10.00-12.00 (övrig tid röstbrevlåda)

Telefon:

Ansökan kör- och parkeringsdispens

Telefontid: Måndag-fredag kl. 8.00-12.00 och kl. 13.00-15.00

Telefon:

Flytt av fordon

Frågor och svar om fordonsflytt

Telefontid: Måndag-fredag kl. 10.00-12.00

Telefon:

Bestridande kontrollavgift

Bestrid en kontrollavgift

Telefontid: Måndag-fredag kl. 10.00-12.00

Telefon:

Parkeringsgaraget Vildsvinet

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.00-21.30
Lördag-söndag kl. 8.00-21.30

Munktellgaraget

Öppettider

Öppet alla dagar klockan 05.00–24.00

Frågor och svar om parkering i Eskilstuna

Parkering är en del i arbetet med att nå ett hållbart stadsbyggande och är ett av kommunens verktyg för att kunna påverka transportmönstret och bilinnehavet.

Eskilstuna kommun arbetar för en god tillgänglighet till staden för alla trafikantslag oavsett färdsätt, ålder, kön, funktionsvariation och socioekonomisk bakgrund.

Staden ska vara tillgänglig för alla och det ska vara enkelt och tryggt att röra sig mellan stadens stadsdelar oavsett val av transportsätt.

Med trygga och trivsamma stråk och mer plats för människor skapas liv och rörelse i stadsmiljön. Fler bostäder centralt är också något som gynnar stadens handel och service.

Bilen upplevs som en frihet för många, medan andra hellre upplever andra kvalitéer i staden. En hållbar trafiksituation är därför en förutsättning för en trevlig, säker och lättframkomlig stad för alla.

Planeringen av nya parkeringsplatser påverkas av många saker. Kommunens parkeringspolicy är vägledande kring behovet av parkeringsplatser vid planering av bostäder, verksamheter, service, fritidsplatser med mera. Dagens och morgondagens behov ska samspela. Omvärldsbevakning, forskning, teknisk utveckling och faktiska förutsättningar i Eskilstuna påverkar.

Antalet cykel- och bilparkeringsplatser vägs mot andra delar; byggrätter för bostäder, parker och utemiljöer för barn. Alla delar ska få plats i en växande stad. Närhet — exempelvis gångavstånd till centrum — tågstation och busshållplatser kan påverka behovet.

För att främja en hållbar utveckling har Eskilstuna kommun tagit fram parkeringstal — en vägledning som ska guida alla parter i plan- och bygglovsprocessen och bidra till en effektiv parkeringsplanering. Parkeringstal syftar till att reglera hur många cykel- och bilparkeringsplatser som behöver byggas vid exploatering.

Ta bilen när du måste

I arbetet med framkomlighet och tillgänglighet ska vi nyttja stadens transportstrukturer smartare för att få plats med de resor som behöver göras. Bilen har en viktig funktion för resor på längre sträckor där det inte finns andra valmöjligheter eller för dem som exempelvis inte kan gå eller cykla. Vi ger mer plats åt dem som behöver bilen genom att underlätta gång, cykling och resor med kollektivtrafik på kortare sträckor.

För att fortsätta driva på arbetet för en omställning av transporterna räcker inte infrastruktur, utan den måste kompletteras med åtgärder som påverkar resebeteende och val av färdsätt. Mobility management, MM, är mjuka åtgärder såsom kampanjer, bilpooler, reserådgivning och parkeringsstyrning. Det handlar om att få ut större effekt av ny och befintlig fysisk infrastruktur. Bra utförd mobility management kan ibland helt ta bort behovet av ny infrastruktur och därmed spara både utrymme och kostnader för investeringar.

I Eskilstuna kommun har vi erbjudit olika prova på-kampanjer för att uppmuntra klimatsmart resande, exempelvis utlåning av elcyklar och fritt resande med kollektivtrafik under en period. Mobility managementarbetet har även inriktats på ökad cykling vintertid.

 • Svar:

  ​En följd av Eskilstunas industrihistoria är att det funnits ytor som lämnats och blivit över när industrier lagt ner och rivits. Med stigande efterfrågan på bostäder har de här ytorna blivit intressanta för exploatering, även i de fall saneringskostnader tidigare har varit ett hinder.

  Dessa så kallade lucktomter, som under en viss tid har nyttjats för parkeringsändamål, har bebyggts eller kommer att bebyggas. Även andra delar av staden omvandlas för att skapa en attraktiv och levande stad.

  Vid exempelvis Mälardalens universitet (MDU) har delar av tidigare parkeringsyta planerats om för att skapa fler platser för alla, i anslutning till MDU och Eskilstunaån. I andra stadsdelar finns stora parkeringsytor som delvis är lågt nyttjade och därför kan bebyggas för ett effektivare markanvändande och en hållbar utveckling.

  Även om parkeringsytor bebyggs tillkommer även nya parkeringsplatser, men det kan vara i exempelvis underjordiska garage för att täcka både det befintliga och det tillkommande behovet.

 • Svar:

  För de bilresor som behöver göras krävs parkeringsmöjligheter i centrum. Det ska finnas bilparkeringsmöjligheter för alla grupper, men besökare och boende ska prioriteras framför arbetspendlare som man räknar med kan gå lite längre till sitt slutmål.

  Fri parkering eller P-skivor är vanligare i mindre orter där det inte är lika stort tryck på centrala platser. P-skiva leder till att fler står parkerade längre tid vilket innebär lägre omsättning på parkeringsytorna och därmed färre tillgängliga platser för kunder.

  I medelstora och större städer behövs mer reglering genom olika nivåer på parkeringsavgifter för att styra och fördela parkering till olika platser. Avgiften för parkering är dessutom till för att täcka den kostnad kommunen har för att anlägga och underhålla parkeringsplatsen.

  För att utveckla Eskilstunas centrum behöver vi istället utnyttja ytor effektivare, minska söktrafik och möjliggöra besöksparkering med korttidsparkering på gatumark.

 • Svar:

  Allt fler kommuner ser värdet av att effektivisera markytan som upptas av bilparkeringar i de centrala delarna av staden.

  I dag läggs större fokus på att använda stadens ytor till andra funktioner som bidrar till en attraktiv stadsmiljö. Det kan i vissa fall påverka att antalet bilparkeringsplatser minskar. Avvägningar görs i varje enskilt fall utifrån de behov och förutsättningar som finns. Vi prioriterar handikapparkering, lastplatser och parkering för korta ärenden.

  Eskilstuna ska fortsätta utvecklas som en attraktiv hållbar kommun i Mälardalen. En del i detta arbete är att förbättra tillgängligheten för såväl stadens som landsbygdens invånare. Det innebär att det ska vara en god tillgänglighet för alla trafikslag. För att nå dit behöver förutsättningarna för gång-, cykel- och kollektivtrafik stärkas samtidigt som tillgängligheten för resor med bil upprätthålls.

 • Svar:

  I innerstaden finns ett parkeringsledningssystem som visar antalet tillgängliga platser i parkeringshus och på olika större parkeringsytor. Kommunen ser även över möjligheterna till digitala lösningar i mobiltelefonen som ska förenkla för trafikanten att hitta en ledig plats i staden.

  På de mest populära bilparkeringsplatserna börjar det bli trångt vissa tider och du kan behöva gå lite längre. Se parkeringskartan på webben för att hitta en lämplig parkering för både cykel och bil: eskilstuna.se/parkering

   

 • Svar:

  Planeringen för en hållbar och växande kommun påverkas av många saker. Dels lagstiftningar och regler, dels den politiska viljan och målsättningar som respektive kommun arbetar fram. Mål och viljeinriktning beslutas av kommunfullmäktige, och i vissa fall samhällsbyggnadsnämnden när det gäller frågor som berör parkering i Eskilstuna.

  I stadsplaneringen vägs även flera olika intressen och värden mot varandra. Kommunen har bland annat tagit fram parkeringstal som vägledning för en effektiv parkeringsplanering.

  Eskilstuna kommuns översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige, visar kommunens långsiktiga viljeriktning för hur vi vill använda våra mark- och vattenområden och hållbart bygga och utveckla våra städer, samhällen och landsbygd. Översiktsplanen ligger till grund för detaljplaneringen som sker enligt Plan- och bygglagen.

  I Översiktsplan 2030 antagen av kommunfullmäktige i september 2021 finns följande ställningstaganden som särskilt berör parkering:

  • Sträva efter tillgänglighet till hållbara transporter i staden och på landsbygden utifrån lokala förutsättningar
  • Sträva efter att utveckla platser för enkla byten i strategiska läger för att underlätta för kombinationsresor
  • Sträva efter en planering med mångfunktionellt gaturum som säkrar funktioner och behov i städer och orter
  • Säkra att parkering prioriteras för besökare och boende i stadskärnan framför parkering för arbetspendlare och minska långtidsparkeringen i stadskärnan
  • Sträva efter att skapa trygga och säkra parkeringsgarage och samnyttjandeparkeringar samt synliggöra guidningssystemet för indikering av lediga parkeringsplatser
  • Sträva efter utveckling av innovativa lösningar för klimatsmart bilanvändning som stimulerar mobilitetstjänster, till exempel bileffektivt boende, bilpooler, upplåtelse av mark för ladd- och tankstationer och flexibla parkeringstal
 • Svar:

  Eskilstuna kommun ansvarar för parkeringsplatser på så kallad allmän plats eller i kommunala parkeringshus.

  Privata markägare ansvarar för parkeringar på kvartersmark. Dessa platser kan vara enskilda eller till för allmänheten i exempelvis parkeringshus. På kommunens parkeringsplatser ansvarar kommunen för parkeringsövervakning, på privat mark ansvarar markägaren.

  I centrum finns det 1 570 allmänna bilplatser (oktober 2021). Av dessa finns 1 011 i parkeringshus eller garage. Av de allmänna parkeringsplatserna tillhandahålls 836 av kommunen och 734 av privata aktörer.

  Alla markägare har ansvar för att lösa det egna parkeringsbehovet – på egen mark eller genom avtal på annans mark. Därför ingår prövning av hur man ska lösa sitt parkeringsbehov när bygglov tas fram för nybyggnation.

 • Svar:

  Befintliga parkeringsplatser kan användas effektivare genom att samnyttja parkering i så stor utsträckning som möjligt inom tätorten. Samnyttjande innebär att parkeringarna ska kunna användas av vem som helst oavsett ärendetyp.

  Detta innebär att parkeringsplatser får ett jämnare nyttjande över dygnet och att mängden tillgängliga platser ökar utan behov av att investera i nya bilparkeringar.

  Samnyttjande är särskilt viktigt i centrala lägen där konkurrensen om tillgängliga markytor mellan olika funktioner är störst.

  Vinster med samnyttjande:

  • Skapar jämnare beläggning över dygnet
  • Ökar möjligheten till en tät stadsbebyggelse
  • Minskar behovet av nya bilparkeringsplatser
  • Ökar tryggheten då parkeringen sällan är tom
  • Minskar kostnader
 • Svar:

  ​Under 2022 genomfördes en utredning för att visa när ett nytt parkeringshus – eller mobilitetshus för ytterligare funktioner – behövs samt vilka lokaliseringar som kan vara aktuella utifrån behovet.

  Utöver denna typ av större parkeringsanläggning kan bilparkering skapas på kommunens eller annan fastighetsägares initiativ ovan eller under mark.

  I samband med produktion av bostäder ansvarar fastighetsägaren för att lösa parkeringsbehovet för tillkommande bostäder.

  För området Fröslunda, Råbergstorp och Lagersberg har kommunen arbetat fram en utvecklingsplan, med fler bostäder och omvandling av parker och gator. Här är det möjligt att bygga nya mobilitetshus som inte bara är ett parkeringshus för bilar utan även erbjuder till exempel bilpool, laddning för elcyklar, cykelservice och andra funktioner för ökat hållbart resande.

 • Svar:

  Butiksutbudet har minskat i stadskärnan de senaste åren. Anledningarna till det är flera och det är mer komplext än att koppla förändringen till parkeringsfrågan.

  E-handelns utveckling har gjort att företagen inom detaljhandel minskat antal butiker över hela Sverige. Varumärkena har börjat sälja direkt till slutkonsumenten och konkurrerar därmed med sina egna återförsäljare: butikerna.

  Global prispress, ökande kostnader, sänkta marginaler och även utebliven generationsväxling hos enskilda handlare gör att butiker försvinner från marknaden. Utmaningarna med att digitalisera sin verksamhet och att navigera i det nya medielandskapet innebär att det numera ställs helt andra kunskapskrav på en butiksinnehavare än tidigare.

  Förändrade värderingar påverkar också vad människor väljer att lägga sina pengar på.

  Sänkta hyror hjälper bara för stunden, om kunderna fortsätter svika räcker det inte ens med hyresfritt – personalkostnaden har långt större påverkan. Det är vi invånare som måste handla i våra butiker om de ska finnas kvar. Initiativet Handla för Eskilstuna försöker öka kännedomen om detta och här måste vi alla förstå vår roll i sammanhanget.

  Shoppingen kan i dag både börja och avslutas hemma i soffan, inspiration och spaning fås på nätet och i sociala medier. Detta nya beteende påverkar självklart besöksflödena till stadskärnan. Vi behöver tänka nytt och skapa ett innehåll i stadskärnan som skapar nya besöksanledningar med fokus på saker att göra och uppleva tillsammans.

 • Svar:

  Servicegator finns i några områden i staden för att underlätta snöröjning, sopning av sand och borttagning av löv vid brunnar. Särskild skyltning på dessa platser anger vilka tider bilparkeringsförbud råder, vanligtvis några timmar per vecka. 

Uppdaterad: 18 april 2024