Här kan du läsa om hur vi arbetar för att alla som behöver det även i framtiden ska få vård och omsorg av hög kvalitet, som utgår ifrån varje persons behov.

Andelen äldre och personer med vårdbehov ökar snabbare än andelen personer som kan arbeta inom vård och omsorg. För att kunna erbjuda insatser som utgår ifrån varje persons behov snarare än organisationens begränsningar måste vi på vård- och omsorgsförvaltningen förändra våra arbetssätt. Därför kommer vi digitalisera, använda välfärdsteknik och utöka vår samverkan med andra aktörer. Tillsammans kommer vi att försöka förebygga och /eller fördröja att behov av vård och omsorg uppstår. Målet är att du som får eller kommer att få insatser inom vård och omsorg ska känna dig trygg och kunna leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt. Det är det vi kallar framtidens vård och omsorg.

Målbild för framtidens vård och omsorg 2035

Målbilden för framtidens vård och omsorg i Eskilstuna kommun fungerar som en ledstjärna för hur vi ska ge vård och omsorg som stärker din självständighet och trygghet, så att du känner att du lever ett gott liv. Ungefär 200 medarbetare, chefer, representanter för våra målgrupper och politiker har tillsammans med två projektledare tagit fram målbilden med fyra skiften, förändringar som behöver göras:

  • Vi måste bli samhällsbyggare och skapa förutsättningar för den enskilde att få stöd från fler delar av samhället, så som till exempel föreningslivet.
  • Vi måste samarbeta över gränserna för att säkerställa att rätt kompetenser finns på plats. Du som behöver stöd har givetvis den viktigaste kompetensen och den viktigaste samarbetspartnern. Läs mer om hur vi arbetar tillsammans i team och våra samarbetspartners i arbetet för framtidens omsorg.
  • Du som behöver stöd ska vara en aktiv medskapare och kunna påverka vilka insatser du ska få. Vi ska på ett ännu tydligare sätt utgå ifrån dina önskemål, behov och din expertis när vi tillsammans tar fram de insatser.
  • Vi behöver vara möjliggörare, inte hjälpare. Vi ska i ännu högre utsträckning arbeta för att frigöra dina resurser. Vi ska göra det möjligt för dig att vara så fri och självständig som bara är möjligt. Vi ska vara flexibla i våra arbetssätt för att möta dig där du befinner dig.

Under hösten 2021 genomförde Vård- och omsorgsförvaltningen en undersökning för att undersöka Eskilstunabornas inställning till framtidens vård och omsorg. 986 personer i åldersgrupperna 18-30 år, 31-64 år och 65-84 år svarade på enkäten.

Resultaten visar bland annat att:

  • 92 % vill kunna klara sig själva, t.ex. när de blir äldre eller får ett funktionshinder.
  • 67 % vill helst få hjälpmedel och teknik som gör att de klarar sig själva.
  • 63 % vill helst bo kvar i sin egen bostad och få hjälp där.
  • 89 % tycker att det är bra att det skapas fler tekniska hjälpmedel
  • 62% tycker att det är bra att mer kan göras digitalt eller med tekniska hjälpmedel

Resultaten visar generellt att alla tre åldersgrupper är positiva till tekniska lösningar, dock
är den positiva inställningen lägst i den äldre gruppen (61 %) och högst i den yngre
gruppen (71 %).

Här kan du läsa en fördjupad analys av rapporten Pdf, 715 kB..

Uppdaterad: 26 januari 2023