Vårdnad, boende och umgänge

Familjerätten i Eskilstuna erbjuder information och vägledning i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge. Det kostar ingenting att få hjälp av oss och vi jobbar alltid med barnets bästa i fokus.

Samarbetssamtal vid skilsmässa eller separation

Skilsmässa och separation innebär alltid förändringar. Om ni ska eller har separerat och har svårt att komma överens i frågor som gäller barnen kan ni erbjudas samarbetssamtal. Vi vänder oss till föräldrar som är på väg att separera samt till er som inte längre bor tillsammans. Fokus ligger på hur ni ska hantera ert föräldraskap på ett bra sätt när ni är separerade. Samarbetssamtal är ett kostnadsfritt och frivilligt erbjudande, utan registrering, och det förs inga journalanteckningar. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Upprätta avtal

Föräldrar som är överens kan reglera frågor om vårdnad, boende och umgänge genom avtal. För att avtalet ska gälla krävs att det godkänts av Familjerätten. Ett avtal som godkänts av familjerättssekreteraren på uppdrag av Socialnämnden blir juridiskt bindande. Avtalet får godkännas av Familjerätten endast om det som har överenskommits också anses vara barnets bästa.

Informationssamtal

Obligatoriskt informationssamtal inför stämningsansökan

From 1 mars 2022 träder en ny lag i kraft som innebär att du som har för avsikt att vända dig till domstolen för en stämningsansökan avseende barns vårdnad, boende och/eller umgänge måste delta i informationssamtal på familjerätten, för att domstolen ska ta upp stämningsansökan.

Informationssamtalet är ett gemensamt samtal där du och din medförälder tillsammans träffar en familjerättssekreterare för att få information om bl.a. rättsprocessen, kommunens tillgängliga stöd och möjligheter att hitta lösningar utanför domstol.

Du kommer till en extern tjänst och behöver logga in med bank-id för att göra din anmälan.

Om det av någon anledning inte är lämpligt med ett gemensamt samtal så ber vi dig istället ringa oss för att boka en tid för ett enskilt samtal. Du ringer via Eskilstuna kommuns telefoni på 016-710 10 00 och ber att få bli kopplad till familjerätten. Familjerättens telefontider hittar du längre ner på den här sidan.

Efter att du anmält ditt deltagande i informationssamtal, kommer du att få en skriftlig kallelse skickad till din folkbokföringsadress.

Lag (2021:530) om informationssamtal

17 c § För att rätten, när föräldrarna inte är överens i sakfrågan, ska få ta upp ett yrkande om vårdnad, boende eller umgänge till prövning i ett mål enligt 5, 14 a eller 15 a § eller i ett mål om äktenskapsskillnad, ska en förälder som framställer ett sådant yrkande ha deltagit i informationssamtal som avses i 5 kap. 3 a § socialtjänstlagen (2001:453). Informationssamtalet ska ha ägt rum inom ett år före det att yrkandet framställs.

Vad innebär vårdnad om barn?

Att ha vårdnaden innebär att ha det juridiska ansvaret för ett barn och att se till att barnet får goda uppväxtförhållanden och sitt behov av omvårdnad och trygghet tillgodosett. När barnet fyller 18 år blir barnet myndigt och har inte längre någon vårdnadshavare.

Vad innebär gemensam vårdnad?

Gemensam vårdnad innebär att föräldrar gemensamt har den juridiska vårdnaden om ett barn. Föräldrar som är gifta har automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn. Är föräldrarna ogifta när barnet föds är det mamman som är ensam vårdnadshavare. I samband med att faderskapet bekräftas på Familjerätten kan en anmälan göras att vårdnaden ska vara gemensam.

Föräldrar som har gemensam vårdnad behöver inte bo tillsammans men måste kunna fatta gemensamma beslut i större och viktigare frågor som rör barnet. Gemensam vårdnad betyder inte att barn efter en separation ska bo lika mycket hos båda föräldrar. Föräldrarna ska försöka hitta den boendeform som är bäst just för deras barn.

Mamman har ensam vårdnad men jag vill att vårdnaden ska vara gemensam. Hur ska jag göra?

Om du och mamman kommer överens om att vårdnaden ska vara gemensam och om ni inte har gjort någon ändring i vårdnaden tidigare så går det att göra en anmälan till Skatteverket att vårdnaden ska vara gemensam i fortsättningen. Det krävs också att ni båda är svenska medborgare.

Om ni är överens men tidigare har gjort någon ändring i vårdnaden och/eller inte är svenska medborgare båda två går det att ansöka till Familjerätten att få ett avtal om vårdnaden upprättat. Om ni inte är överens finns möjligheten att få saken prövad av domstol. Du rekommenderas att försöka komma överens genom samarbetssamtal på Familjerätten innan en ansökan till domstol eventuellt görs.

Den andra föräldern vill inte delta i samarbetssamtal. Är inte föräldrar skyldiga att delta i sådana samtal?

Samarbetssamtal är ett erbjudande och sker frivilligt. Båda föräldrarna ska vilja försöka komma överens om vårdnad, boende och umgänge för sina barn. Det går inte att tvinga någon till sådana samtal.

Vi har varit på samarbetssamtal men kommer ändå inte överens – hur gör man då?

Föräldrar som inte kommer överens om vårdnads-, boende- och umgängesfrågor för sina barn kan ansöka om hjälp hos domstol för att få ett beslut i frågan. Domstolen ska se till att frågor om vårdnad, boende- och umgänge blir ordentligt utredda innan domaren beslutar i ärendet. Begäran om yttrande inhämtas från Familjerätten. Familjerätten utreder vad som kan vara barnets bästa och lämnar utredning med förslag till domstolen.

Har den andra föräldern alltid rätt till umgänge med sitt barn?

Det är barnet som har umgängesrätt med sin förälder, inte tvärtom. När föräldrar fattar beslut om umgänget ska hänsyn tas till barnets behov och vilja. Barnet får inte fara illa vid umgänget.

Familjerätten

Telefon:

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Öppettider

Telefontider: Måndag, tisdag och fredag, 10.00 – 12.00. Onsdag och torsdag, 13.00 – 15.00.

Följande datum är familjerättens telefontid inställd under 2022: torsdag 27/1, onsdag 2/2.

Uppdaterad: 28 december 2021