Vårdnad, boende och umgänge

Familjerätten i Eskilstuna erbjuder information och vägledning i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge. Det kostar ingenting att få hjälp av oss och vi jobbar alltid med barnets bästa i fokus.

Samarbetssamtal vid skilsmässa eller separation

Skilsmässa och separation innebär alltid förändringar. Om ni ska eller har separerat och har svårt att komma överens i frågor som gäller barnen kan ni erbjudas samarbetssamtal. Vi vänder oss till föräldrar som är på väg att separera samt till er som inte längre bor tillsammans. Fokus ligger på hur ni ska hantera ert föräldraskap på ett bra sätt när ni är separerade. Samarbetssamtal är ett kostnadsfritt och frivillgt erbjudande, utan registrering, och det förs inga journalanteckningar. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Upprätta avtal

Har ni svårt att komma överens om praktiska saker och känner att ni skulle behöva ha ett avtal för vårdnad, boende och/eller umgänge kan vi hjälpa er med det. Innan ett avtal kan bli aktuellt genomförs alltid en utredning för att klargöra om avtalet är för barnets bästa. Det kan innebära att utredningen visar att ett avtal inte är aktuellt, utifrån barnets behov. Ett avtal som godkänts av familjerättssekreteraren på uppdrag av Socialnämnden blir juridiskt bindande. Kontakta oss gära så berättar vi mer.

Vad innebär vårdnad om barn?
Att ha vårdnaden innebär att ha det juridiska ansvaret för ett barn och att se till att barnet får goda uppväxtförhållanden och sitt behov av omvårdnad och trygghet tillgodosett. När barnet fyller 18 år blir barnet myndigt och har inte längre någon vårdnadshavare.

Vad innebär gemensam vårdnad?
Gemensam vårdnad innebär att föräldrar gemensamt har den juridiska vårdnaden om ett barn. Föräldrar som är gifta har automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn. Är föräldrarna ogifta när barnet föds är det mamman som är ensam vårdnadshavare. I samband med att faderskapet bekräftas på Familjerätten kan en anmälan göras att vårdnaden ska vara gemensam.

Föräldrar som har gemensam vårdnad behöver inte bo tillsammans men måste kunna fatta gemensamma beslut i större och viktigare frågor som rör barnet. Gemensam vårdnad betyder inte att barn efter en separation ska bo lika mycket hos båda föräldrar. Föräldrarna ska försöka hitta den boendeform som är bäst just för deras barn.

Mamman har ensam vårdnad men jag vill att vårdnaden ska vara gemensam. Hur ska jag göra?
Om du och mamman kommer överens om att vårdnaden ska vara gemensam och om ni inte har gjort någon ändring i vårdnaden tidigare så går det att göra en anmälan till Folkbokföringsmyndigheten att vårdnaden ska vara gemensam i fortsättningen. Det krävs också att ni båda är svenska medborgare.

Om ni är överens men tidigare har gjort någon ändring i vårdnaden och/eller inte är svenska medborgare båda två går det att ansöka till Familjerätten att få ett avtal om vårdnaden upprättat. Om ni inte är överens finns möjligheten att få saken prövad av domstol. Du rekommenderas att försöka komma överens genom samarbetssamtal på Familjerätten innan en ansökan till domstol eventuellt görs.

Vi ska separera och kan inte komma överens om var barnet ska bo och hur umgänget ska ske.
När föräldrar har svårt att komma överens om vad som är allra bäst för sitt barn kan man beställa tid på Familjerätten för samarbetssamtal. Målet för samarbetssamtal är att föräldrar ska få hjälp att komma fram till en gemensam syn på frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Överenskommelsen ska ta hänsyn till barnets behov och önskemål.

Den andra föräldern vill inte delta i samarbetssamtal. Är inte föräldrar skyldiga att delta i sådana samtal?
Samarbetssamtal är ett erbjudande och sker frivilligt. Båda föräldrarna ska vilja försöka komma överens om vårdnad, boende och umgänge för sina barn. Det går inte att tvinga någon till sådana samtal.

Vi har varit på samarbetssamtal men kommer ändå inte överens – hur gör man då?
Föräldrar som inte kommer överens om vårdnads-, boende- och umgängesfrågor för sina barn kan ansöka om hjälp hos domstol för att få ett beslut i frågan. Domstolen ska se till att frågor om vårdnad, umgänge och boende blir ordentligt utredda innan domaren beslutar i ärendet. Begäran om yttrande inhämtas från Familjerätten. Familjerätten utreder vad som kan vara barnets bästa och lämnar utredning med förslag till domstolen.

Jag vill flytta från Eskilstuna med mitt barn. Vi har gemensam vårdnad. Får jag flytta med barnet?
För att göra adressförändring på barn krävs en ansökan till folkbokföringsmyndigheten från barnets vårdnadshavare. Är vårdnaden gemensam ska alltså båda föräldrarna ansöka om adressändringen.

Om du trots allt flyttar och gör en ensidig anmälan om adressändring så kommer folkbokföringsmyndigheten att besluta i ärendet. Du och barnets andra förälder kommer förmodligen att få ge er syn på saken innan beslutet fattas. Barn ska vara folkbokförda där de i praktiken bor. Om du flyttar med barnet utan godtagbara skäl kan det hända att den andra föräldern anmäler att du gjort dig skyldig till egenmäktighet med barn och ansöker hos domstol om vårdnad, boende och umgänge.

Vi har kommit överens om vart vårt barn ska bo och hur barnet ska umgås med den andra föräldern. Kan vi göra vår överenskommelse så att den också blir juridiskt bindande?
Föräldrar som är överens kan reglera frågor om vårdnad, boende och umgänge genom avtal. För att avtalet ska gälla krävs att det godkänts av Familjerätten. Ett godkänt avtal får samma vikt som en dom på domstol. Det betyder bland annat att det går att söka verkställighet av avtalet om detta inte följs. Avtalet får godkännas av Familjerätten endast om det som har överenskommits också anses vara barnets bästa.

Har den andra föräldern alltid rätt till umgänge med sitt barn?
Det är barnet som har umgängesrätt med sin förälder, inte tvärtom. När föräldrar fattar beslut om umgänget ska hänsyn tas till barnets behov och vilja. Barnet får inte fara illa vid umgänget.

Familjerätten

Telefon:

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Öppettider

Telefontider:
Måndag, tisdag, onsdag och fredag: 10.00-12.00.
Torsdagar: 13.00-15.00.

Uppdaterad: 20 april 2021