Faderskap och föräldraskap

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Faderskap/föräldraskap ska enligt lag utredas och fastställas om modern är ogift när barnet föds. Det är kommunen som ansvariga för denna utredning. Som nybliven moder får du ett brev från Eskilstuna kommun där du ombeds ringa för att boka en tid för besök.

När faderskapet/föräldraskapet är bekräftat är det kommunen som anmäler det till Skatteverket.

DNA-test

Om mannen är osäker på om han är pappa till det väntade barnet har han rätt att i samband med faderskapsutredningen begära att DNA-test görs innan han beslutar sig för att bekräfta faderskapet.

Om kvinnan berättar att hon varit tillsammans med fler än en man under den tid hon kan ha blivit gravid krävs DNA-test oavsett om en av männen önskar bekräfta faderskapet utan sådant test. En faderskapsbekräftelse ska godkännas av både pappan, mamman och också av utredaren. Ett sådant godkännande lämnas inte av tjänstemannen om tveksamhet finns om vem som är barnets biologiska pappa.

Föräldraskap i ett samkönat kvinnligt par

När den ena kvinnan i ett samkönat kvinnligt par får barn genom assisterad befruktning kan din registrerade partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd beskriver vilka regler som gäller för er som lever i en samkönad relation och ska fastställa föräldraskap. Socialnämnden i den kommun barnet är folkbokfört ansvarar för föräldraskapsutredningen.

Anmäl gemensam vårdnad

När ni fastställer faderskap/föräldraskap kan ni samtidigt anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad. Om ni inte anmäler gemensam vårdnad fortsätter mamman automatiskt att ha ensam vårdnad.

Barnets efternamn

När den andra föräldern har registrerats hos Skatteverket, kan ni bestämma vilket efternamn barnet ska ha.

Boka tid för faderskap och föräldraskap

Telefon:

Öppettider

Vi tar bara emot bokade besök.

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30 och fredag 08.00-16.00.

Uppdaterad: 30 september 2021