Beroendemottagningen Vägen riktar sig till invånare över 18 år som bor i Eskilstuna kommun. Vi erbjuder samtalsbehandling för den som upplever problem med alkohol, narkotika, läkemedel, doping eller spel om pengar. Är du anhörig till någon med ovanstående problem är du också välkommen att få råd och stöd hos oss.

Om du redan är aktuell inom socialtjänsten vänder du dig till din handläggare så hjälper hen dig vidare till oss. Annars är du välkommen att kontakta oss direkt.

Behandlingsmetoder

Vi använder oss av behandlingsmetoder som bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) som syftar till att förändra tankar, känslor och beteenden. I KBT ligger fokus på de problem du upplever här och nu. I arbetsgruppen finns även kompetens som bygger på nätverksorienterad och systemteoretisk teori.

Vi erbjuder både enskilda samtal och gruppbehandling. De enskilda samtalen kan vara av motiverande, rådgivande och stödjande karaktär, men också vara utformade efter våra manualbaserade program.

Vad? Ett sex veckors avgiftningsprogram med täta kontakter. Fokus ligger på att hjälpa dig att avhålla dig från cannabis, få till en bra dagstruktur samt att träna för att minska de skador i sättet att tänka och fungera som cannabisrökandet gett dig.

Hur? Samtalen sker enskilt och omfattar 18 sessioner. Efter avslutad HAP kan en annan behandling ta vid om behov finns.

Vad? I behandling med Community Reinforcement Approach (CRA) tittar vi dels på vad som utlöser missbruksbeteendet, dels på vilka beteenden som gynnar drogfrihet. Du jobbar mot dina egna uppställda mål inom nio områden; alkohol- och drogbeteende, arbete/studier, ekonomi, socialt umgänge, personliga vanor, äktenskap/relationer, juridiska frågor, känslomässigt liv samt kommunikation.

Hur? Behandlingen planeras individuellt och omfattar 16-20 sessioner utspridda under en längre tid.

Vad? Kurs som erbjuds både enskilt och i grupp. Här får du hjälp att hitta verktyg för att förebygga återfall och/eller att förkorta och minimera skadeverkningarna vid ett eventuellt återfall. Kursen bygger på kognitiv beteendeterapi som är en strukturerad och målinriktad metod med fokus på tanke och handling i nuet.

Hur? 8-12 sessioner med eventuell uppföljning.

Vad? Insats för gymnasieelever som är över 18 år, med målet att eleven snabbt ska kunna återgå till skolan igen. Elevens skola tar kontakt med oss på Vägen om de har en elev som vill få hjälp. Uppstart och avslut av insatsen sker tillsammans med skolpersonal.

Hur? Insatsen är på fem veckor och innehåller information om alkohol, droger, spel om pengar och dess påverkan, samt att vi erbjuder verktyg för att kunna motstå alkohol, droger och spel. Som elev får du lämna urinprov och efter två rena prover ska du kunna återgå till skolan.

Vad? Anhörigstöd erbjuds framförallt i grupp men kan också ske individuellt. Att vara anhörig till någon som missbrukar är ofta väldigt tungt och svårt på flera sätt. Frågeställningar som man brukar bära på är, hur kan jag på bästa sätt hjälpa min anhörige och hur kan jag ta hand om mig själv och övriga familjen på bästa sätt? Att dela erfarenheter med andra som är i samma situation samt att få råd och stöd av våra behandlare brukar ofta vara till stor hjälp.

Hur? Det finns två olika grupper. Den ena gruppen träffas 6-8 gånger och den andra gruppen 11 gånger.

Vad? En kurs för att hitta verktyg för att förebygga återfall och/eller att förkorta och minimera skadeverkningarna vid ett eventuellt återfall. Kursen bygger på kognitiv beteendeterapi som är en strukturerad och målinriktad metod med fokus på tanke och handling i nuet. Vi fokuserar också en stor del på ekonomi och budget samt tankefällor vid spel om pengar. 

Hur? Åtta sessioner med eventuell uppföljning. Spelbehandling erbjuds både enskilt och i grupp.

Vad? En ASI-intervju är en bra hjälp vid en behandlingsplanering och görs i början av kontakten. Genom intervjun kartläggs dels användningen av alkohol/narkotika, dels hur användningen har påverkat andra områden i livet såsom fysisk hälsa, arbete och försörjning, rättsliga problem, familj och umgänge samt psykisk hälsa.

Hur? Cirka 6 månader efter grundintervjun kan en uppföljning göras och då kan man utvärdera hur sin livssituation har förändrats.

Vad? Motivationssamtalen syftar till att hjälpa dig att kartlägga fördelar och nackdelar med nuvarande problembeteende. Behandlaren använder sig av metoden Motiverande Intervju för att hjälpa dig att formulera ditt mål och eventuellt gå vidare från tanke till handling. Du kanske också behöver stöd i att bibehålla det du redan uppnått i ditt förändringsarbete.

Hur? Motivationssamtal kan ges både enskilt och i grupp.

Vad? Vårnäs behandlingshem kommer till Beroendemottagningen Vägens lokaler två förmiddagar i veckan. Gruppen vänder sig både till dig som nyss avslutat en behandling på Vårnäs Behandlingshem och dig som söker hjälp för första gången.

Hur? Ingen föranmälan krävs.

När? Drop-in måndagar och fredagar kl 9.00-11.00

Sommartider:

  • vecka 28-30 (8 juli till 26 juli): Sommarstängt
  • vecka 31-32 (29 juli till 9 augusti): Drop-in måndagar kl 9.00-11.00
  • från och med vecka 33 (12 augusti): Ordinarie öppettider med drop-in måndagar och fredagar kl 9.00-11.00.

Var? Bruksgatan 8c, en trappa upp.

Vid frågor kontakta Vårnäs Behandlingshem på 0151-51 80 90 eller varnas@vfsormland.se.

En samtalsserie med målsättning att ge hjälp och stöd till er föräldrar så att ni kan stötta och trygga era barn om det finns en beroendeproblematik hos en eller båda av er. Dessa samtal är ingen behandling utan fokus är ert samarbete utifrån ert gemensamma föräldraansvar. Samtalsserien består av fem samtal.

Vad? Öronakupressur kan vara ett komplement till annan behandling, men man kan också komma utan att ha någon annan insats. Akupressuren vi använder kallas NADA och är vanligt förekommande i missbruksbehandling, både i Sverige och i stora delar av världen. Den anses vara lugnande, avstressande, och kan lindra sug och abstinensbesvär.

Hur? Tidsbokning. Kontakta beroendemottagningen Vägen, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Frågor och svar

Hur får jag hjälp av Vägens öppenvårdsmottagning?

Vägen är en kommunal verksamhet. Vi finns till för invånare i Eskilstuna kommun som är över 18 år. Om du har en socialsekreterare på socialtjänsten kan du få hjälp av denne att komma till oss. Har du ingen kontakt på socialtjänsten vänder du dig till vår öppna mottagning via telefon eller skickar e-post till oss, se informationen längst ner på sidan.

Kontakten börjar med ett första informationsbesök där du får tala om vad du vill ha hjälp med och vi berättar hur vi kan hjälpa dig. Vår målsättning är att påbörja behandlingen så snart vi kan efter informationsbesöket. Ibland kan det dock vara några veckors väntetid.

Hur går det till?

Du kommer att bli bemött med respekt och intresse av oss, inte av pekpinnar. Viktigt är att vi tillsammans jobbar mot dina individuellt uppsatta mål. Fokus kommer att vara på alkohol, narkotika och/eller spel. Vi kommer även att kunna prata om annat som är viktigt för dig exempelvis skola/jobb, vänner och familj.

Gäller tystnadsplikt/sekretess?

Vi som jobbar på Vägen har tystnadsplikt vilket innebär att det som sägs i samtalen inte förs vidare. Det finns dock ett undantag. Det gäller om vi får reda på att barn far illa. Då har vi en anmälningsskyldighet till socialtjänsten.

Hur lång tid tar det?

Vi jobbar tillsammans mot dina individuellt uppsatta mål och det är olika hur lång tid det tar innan du nått dina mål. Det kan variera mellan ett par gånger och upp till ett års tid beroende på problemens omfattning.

Hur ofta träffas man?

Behandlingen är individuell och du gör upp tillsammans med din behandlare hur er kontakt kommer att se ut.

Hur går samtalen till?

Samtalen äger rum hos oss i Hälsohuset på Bruksgatan 8 C och varje samtal tar cirka 45 minuter. Går man i gruppbehandling brukar tiden vara runt två timmar per gång.

Får mina föräldrar veta något?

Eftersom du är över 18 år så behöver dina föräldrar inte få reda på att du går i behandling hos oss. Däremot uppmuntrar vi till att föräldrar och/eller andra närstående vid något tillfälle kan få komma med och höra vad det är vi jobbar med.

Vad får min handläggare (om du har någon) på socialförvaltningen veta?

Om du har en handläggare så är han/hon med i behandlingsplaneringen och får reda på vad behandlingen i stort går ut på. Vad som i detalj sägs i samtalen avslöjas inte. Handläggaren har det övergripande ansvaret och kan därför hjälpa till om det dyker upp andra problem.

Om jag vill veta mer?

Du kan alltid ringa till vår öppna mottagning och fråga mer om Vägen och vad vi kan erbjuda. Du kan också skicka e-post till oss så svarar vi på dina frågor.

Beroendemottagningen Vägen

Vi erbjuder samtalsbehandling för dig över 18 år som upplever problem med alkohol, narkotika, läkemedel, doping eller spel om pengar.

Telefon:

  • 016-710 83 38

    Telefontider: Du är välkommen att ringa oss på vardagar kl. 8.00–17.00. Svarar vi inte så lämna ett meddelande så ringer vi upp så fort vi kan.

Öppettider

Vardagar kl. 8.00–17.00

Uppdaterad: 15 juli 2024