Eskilstuna kommun

Förmyndare för barn

Som förälder är du vanligtvis vårdnadshavare för ditt barn tills dess att barnet har fyllt 18 år. Som vårdnadshavare ansvarar du för dina barns personliga förhållanden och ska se till att han eller hon får sitt behov av omvårdnad, trygghet och fostran tillgodosett.

Vårdnadshavare är normalt också förmyndare som också förvaltar barnets egendom och företräder barnet i ekonomiska angelägenheter. Det vanliga är att en eller båda föräldrarna tillsammans är barnets vårdnadshavare och förmyndare, så kallade legala förmyndare.

Föräldrar får inte låta den som är under sexton år driva rörelse

Om den omyndige har fyllt sexton år, får föräldrarna endast med överförmyndarens samtycke låta honom eller henne driva en rörelse som medför bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078). Utan överförmyndarens samtycke får föräldrarna inte själva driva en sådan rörelse för den omyndiges räkning. Samtycke får lämnas endast om den omyndiges ekonomiska och personliga förhållanden är sådana att det med beaktande av rörelsens art är lämpligt att samtycke ges.

Ansökan om samtycke till att låta omyndig driva rörelse Pdf, 64 kB.

 • Svar:

  När barn har stora tillgångar i Sverige råder en princip om så kallad fri föräldraförvaltning, som innebär att det huvudsakliga ansvaret för att förvalta ett barns egendom ligger på föräldrarna. Det finns ett undantag i den fria förvaltningen, så kallad kontrollerad förvaltning.

  I följande fall används kontrollerad förvaltning:

  • När värdet av ett barns tillgångar överstiger åtta basbelopp (motsvarande 372 000 kronor, 2019) blir föräldrarna redovisningsskyldiga inför Överförmyndarnämnden. En räkning, det vill säga redovisning, ska då lämnas varje år fram till barnets myndighetsdag.
  • Om socialtjänsten har upplyst Överförmyndarnämnden om att ett barns tillgångar av särskild anledning behöver skyddas kan nämnden fatta beslut om att barnets tillgångar, oavsett storlek, ska spärras hos bank.
  • Om ett barn har fått pengar genom arv, testamente eller försäkring och beloppet överstiger ett basbelopp (motsvarande 46 500 kronor, 2019) ska du som förälder öppna ett överförmyndarspärrat konto hos banken, och meddela utbetalaren.
  • Om föräldrar ska låta barnet köpa, sälja eller pantsätta fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt, måste Överförmyndarnämnden alltid ge sitt tillstånd. Detta gäller också om barn som fyllt 16 år ska driva näring. Tillstånd behövs även om barnet ska ta ett lån eller om barnets pengar ska lånas ut. Om barnet är arvtagare behöver du kontakta Överförmyndarnämnden som ska godkänna arvsfördelningen.
 • Svar:

  I följande fall måste ett barn få en god man:

  • om både barn och förälder är delägare i samma dödsbo
  • om barnet ska köpa en fastighet eller bostadsrätt av eller tillsammans med en förälder
  • om en förälder ska låna barnets pengar

  En god man som tillfälligt ska ta tillvara barnets intressen i en viss angelägenhet bestäms av Överförmyndarnämnden.

  För att ansöka om god man till barn kontaktar du överförmyndarkontoret.

Överförmyndarkontoret

Telefon:

 • Telefontider: Måndag-fredag kl. 8.30-9.30.

  Dag före röd dag och klämdag är telefontiden stängd

 • Telefonlinje för myndigheter är öppen: Måndag-fredag kl. 8.30-15.00 (lunchstängd mellan kl. 12-13)

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Överförmyndarkontoret
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Besökstid: Bokas med handläggare via telefon eller e-post. Du kan boka tid både i Eskilstuna och Strängnäs.

Uppdaterad: 3 mars 2023