Eskilstuna kommun

Du som behöver god man

Om du eller en anhörig på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person och inte får hjälp på annat sätt det kan bli aktuellt med godmanskap eller förvaltarskap.

Det är tingsrätten som beslutar om det ska anordnas godmanskap eller förvaltarskap och även om ett förordnande kan upphöra.

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare och beslutar bland annat om byte av god man eller förvaltare.

Möjlighet att få hjälp på annat sätt än godmanskap

Det finns möjlighet att få hjälp genom en så kallad framtidsfullmakt och anhörigbehörighet som ett alternativ för god man. Ett godmanskap eller förvaltarskap ska enbart anordnas om det inte går att få hjälp på annat sätt.

En framtidsfullmakt kan vara ett alternativ till god man. Framtidsfullmakten innebär att du utser en person som i framtiden ska företräda dig om du inte längre kan göra det själv. För att en framtidsfullmakt ska gälla måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Du måste förstå vad du gör när du skriver framtidsfullmakten.

Framtidsfullmakten har samma formkrav som ett testamente. Den ska vara skriftlig, underskriven och bevittnad av två personer.

Framtidsfullmakten är en privat överenskommelse och överförmyndarkontoret har varken blanketter eller synpunkter på hur den ska se ut eller vad den ska omfatta.

En framtidsfullmakt gäller inte när en person har god man eller förvaltare.

Här kan du läsa mer på Bankföreningens faktablad om framtidsfullmakter Pdf, 2 MB.

Som anhörig har du möjlighet att göra bankärenden åt en person i din närhet som blivit sjuk eller av andra skäl inte kan ta hand om sin ekonomi men med anhörigbehörighet får du till exempel inte:

 • hantera tillgångar, som exempelvis köpa och sälja en bil eller en fastighet;
 • hantera aktier, fonder eller andra värdepapper;
 • ta lån eller pantsätta egendom.

För att hantera sådana ärenden behövs en god man eller förvaltare.

Här kan du läsa mer på Bankföreningens faktablad om anhörigbehörighet Pdf, 2 MB..

Ansökan om godmanskap kan göras på tre olika sätt

Här nedan hittar du de sätten som man kan ansöka om ett godmanskap.

Om du gör en egen ansökan om godmanskap ska den innehålla följande handlingar:

Om du som en anhörig gör ansökan, ska den innehålla följande handlingar:

Kommunalnämnd med ansvar för socialtjänst respektive LSS och verksamhetschef inom hälso- och sjukvården kan anmäla/underrätta överförmyndarnämnden när en intagen person kan antas behöva en god man eller förvaltare enligt (4 kap. 3 § förordning (2017:80). Sådan anmälan/underrättelse kan göras på nedanstående blankett under förutsättning att personen som avses är folkbokförd i Eskilstuna eller Strängnäs kommun.

Anmälan till Överförmyndarnämnden Pdf, 233 kB.

Frågor och svar

 • Svar:

  Det finns tre områden som en god man kan hjälpa dig med: bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. I vissa fall är bara ett område aktuellt, i andra fall kan du få hjälp med två eller alla tre.

  Bevaka rätt

  Att bevaka rätt betyder att en god man hjälper dig vid kontakt med myndigheter. Det kan handla om ansökningar till särskilt boende, bostadstillägg och handikappersättning, eller att bevaka dina intressen vid till exempel bouppteckning, arvskifte eller försäljning av bostad.

  Förvalta egendom

  Att förvalta egendom innebär att en god man sköter din dagliga ekonomi. Det kan till exempel vara att hantera pensioner och bidrag, betala räkningar, sköta sparkapital och fördela fickpengar.

  Sörja för person

  Att sörja för din person innebär att en god man hjälper dig att få nytta av dina pengar. En god man ordnar så att du får den omvårdnad som du behöver, ser till att tillvaron är så trivsam som möjligt och uppmärksammar dina behov av sociala kontakter och meningsfulla aktiviteter.

 • Svar:

  Den som är god man har rätt till ett skäligt arvode. Det är dina inkomster, till exempel lön, pension eller aktivitetsersättning, som avgör om det är du eller kommunen som betalar. Om du har en inkomst som överstiger 2,65 basbelopp (motsvarande 127 995 kronor 2022) eller har tillgångar som överstiger 2 basbelopp (motsvarande 96 600 kronor 2022) betalar du själv.

  Till grund för bedömningen används redogörelsen som lämnas in tillsammans med årsräkningen eller sluträkningen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram riktlinjer hur arvodet ska bedömas. Arvodet är ett schablonbelopp vars storlek beror på hur omfattande ditt uppdrag varit.

 • Svar:

  Det går inte att säga generellt hur lång tid det tar. Det beror på hur många gode män det finns, och till exempel handläggningstiden hos överförmyndarkontoret och tingsrätten. Det är vanligt att ett ärende kan ta sex månader, men det kan också gå snabbare eller ta längre tid.

Överförmyndarkontoret

Telefon:

 • Telefontider: Måndag-fredag kl. 8.30-9.30.

  Dag före röd dag och klämdag är telefontiden stängd

 • Telefonlinje för myndigheter är öppen: Måndag-fredag kl. 8.30-15.00 (lunchstängd mellan kl. 12-13)

Besöksadress

Postadress

Eskilstuna kommun
Överförmyndarkontoret
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Besökstid: Bokas med handläggare via telefon eller e-post. Du kan boka tid både i Eskilstuna och Strängnäs.

Uppdaterad: 27 april 2023