MENY
Eskilstuna kommun

Våra behandlingsmetoder

Vi använder oss av behandlingsmetoder som bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) som syftar till att förändra tankar, känslor och beteenden. I KBT ligger fokus på de problem du upplever här och nu. I arbetsgruppen finns även kompetens som bygger på psykodynamisk teori.

Behandling i grupp
Vi erbjuder gruppbehandling inom återfallsprevention. Vid behov har vi också särskilda grupper för kvinnor respektive män. Ibland kan det vara väntetider inför gruppstarterna.

Enskilda samtal
De enskilda samtalen kan vara av motiverande, rådgivande och stödjande karaktär, men också vara utformade efter våra manualbaserade program. De manualbaserade programmen är återfallsprevention, CRA och haschavvänjningsprogram.

Cannabisavvänjningsprogram
Cannabisavvänjningsprogram (HAP) är ett sex veckors avgiftningsprogram med täta kontakter. Fokus ligger på att hjälpa dig att avhålla dig från cannabis, få till en bra dagstruktur samt att träna för att minska de skador i sättet att tänka och fungera som cannabisrökandet gett dig. HAP-samtalen sker enskilt. Efter avslutad HAP kan en annan behandling ta vid om behov finns.

Community Reinforcement Approach
I behandling med Community Reinforcement Approach (CRA) tittar vi dels på vad som utlöser missbruksbeteendet, dels på vilka beteenden som gynnar drogfrihet. Du jobbar mot dina egna uppställda mål inom nio områden; alkohol- och drogbeteende, arbete/studier, ekonomi, socialt umgänge, personliga vanor, äktenskap/relationer, juridiska frågor, känslomässigt liv samt kommunikation.

Behandlingen planeras individuellt och omfattar 16-20 sessioner utspridda under en längre tid.

Återfallsprevention
Återfallspreventionen är en kurs upplagd på åtta sessioner med eventuell uppföljning. Här får du hjälp att hitta verktyg för att förebygga återfall och/eller att förkorta och minimera skadeverkningarna vid ett eventuellt återfall. Kursen bygger på kognitiv beteendeterapi som är en strukturerad och målinriktad metod med fokus på tanke och handling i nuet.

Återfallspreventionen erbjuds både enskilt och i grupp.

Anhörigsamtal
Som anhörig kan du behöva stöd i en livssituation, där missbruk är/har varit en destruktiv ”kraft”. Vi är alla i något avseende medberoende eller möjliggörare. Med ökad kunskap och insikt kan du bättre bestämma över vad, hur och när du kan öka på dina mer konstruktiva krafter.

Addiction Severity Index
Vi erbjuder alltid en Addiction Severity Index-intervju (ASI) men det är givetvis frivilligt om man vill delta. En ASI-intervju är en bra hjälp vid en behandlingsplanering och görs i början av kontakten. Genom intervjun kartläggs dels användningen av alkohol/narkotika, dels hur användningen har påverkat andra områden i livet såsom fysisk hälsa, arbete och försörjning, rättsliga problem, familj och umgänge samt psykisk hälsa.

Motivationssamtal
Motivationssamtalen syftar till att hjälpa dig att kartlägga fördelar och nackdelar med nuvarande problembeteende. Behandlaren använder sig av metoden Motiverande Intervju för att hjälpa dig att formulera ditt mål och eventuellt gå vidare från tanke till handling. Du kanske också behöver stöd i att bibehålla det du redan uppnått i ditt förändringsarbete.

Motivationssamtal kan ges både enskilt och i grupp.

Öronakupunktur
Öronakupunkturen kan vara ett komplement till annan behandling, men man kan också komma utan att ha någon annan insats. Akupunkturen vi använder kallas NADA och är vanligt förekommande i missbruksbehandling, både i Sverige och i stora delar av världen. Den anses vara lugnande, avstressande, och kan lindra sug och abstinensbesvär.

Vi erbjuder drop-in-tider fredagar från klockan 13.00-13.15. Behandlingen tar cirka 45 minuter. Ingen föranmälan krävs.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.