MENY
Eskilstuna kommun

Våra behandlingsmetoder

Vi använder oss av behandlingsmetoder som bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) som syftar till att förändra tankar, känslor och beteenden. I KBT ligger fokus på de problem du upplever här och nu. I arbetsgruppen finns även kompetens som bygger på nätverksorienterad och systemteoretisk teori.

Behandling i grupp
Vi erbjuder gruppbehandling inom återfallsprevention, anhörigstöd och spel om pengar. Vid behov har vi också särskilda grupper för kvinnor respektive män. Ibland kan det vara väntetider inför gruppstarterna.

Enskilda samtal
De enskilda samtalen kan vara av motiverande, rådgivande och stödjande karaktär, men också vara utformade efter våra manualbaserade program. Du kan läsa mer om vad vi erbjuder här nedan. 

Cannabisavvänjningsprogram
Cannabisavvänjningsprogram (CAP) är ett sex veckors avgiftningsprogram med täta kontakter. Fokus ligger på att hjälpa dig att avhålla dig från cannabis, få till en bra dagstruktur samt att träna för att minska de skador i sättet att tänka och fungera som cannabisrökandet gett dig. CAP-samtalen sker enskilt och omfattar 18 sessioner. Efter avslutad CAP kan en annan behandling ta vid om behov finns.

Community Reinforcement Approach
I behandling med Community Reinforcement Approach (CRA) tittar vi dels på vad som utlöser missbruksbeteendet, dels på vilka beteenden som gynnar drogfrihet. Du jobbar mot dina egna uppställda mål inom nio områden; alkohol- och drogbeteende, arbete/studier, ekonomi, socialt umgänge, personliga vanor, äktenskap/relationer, juridiska frågor, känslomässigt liv samt kommunikation. Behandlingen planeras individuellt och omfattar 16-20 sessioner utspridda under en längre tid.

Återfallsprevention
Återfallspreventionen är en kurs upplagd på 8-12 sessioner med eventuell uppföljning. Här får du hjälp att hitta verktyg för att förebygga återfall och/eller att förkorta och minimera skadeverkningarna vid ett eventuellt återfall. Kursen bygger på kognitiv beteendeterapi som är en strukturerad och målinriktad metod med fokus på tanke och handling i nuet.
Återfallspreventionen erbjuds både enskilt och i grupp.

Skolchansen
En serviceinsats vi på Vägen erbjuder är Skolchansen. Den riktar sig till gymnasieelever som är över 18 år. Elevens skola tar kontakt med oss på Vägen om de har en elev som vill få hjälp. Uppstart och avslut av insatsen sker tillsammans med skolpersonal och målet med insatsen är att eleven snabbt ska kunna återgå till skolan igen. Insatsen är på fem veckor och innehåller information om alkohol, droger, spel om pengar och dess påverkan, samt att vi erbjuder verktyg för att kunna motstå alkohol, droger och spel. Som elev får du lämna urinprov och efter två rena prover ska du kunna återgå till skolan.

Anhörigsamtal
Att vara anhörig till någon som missbrukar är ofta väldigt tungt och svårt på flera sätt. Frågeställningar som man brukar bära på är, hur kan jag på bästa sätt hjälpa min anhörige och hur kan jag ta hand om mig själv och övriga familjen på bästa sätt? Att dela erfarenheter med andra som är i samma situation samt att få råd och stöd av våra behandlare brukar ofta vara till stor hjälp. Den ena gruppen träffas 6-8 gånger och den andra gruppen 11 gånger. Anhörigstöd erbjuds framförallt i grupp men kan också ske individuellt.

Spelbehandling
Spelbehandling är en kurs upplagd på åtta sessioner med eventuell uppföljning. Här får du hjälp att hitta verktyg för att förebygga återfall och/eller att förkorta och minimera skadeverkningarna vid ett eventuellt återfall. Kursen bygger på kognitiv beteendeterapi som är en strukturerad och målinriktad metod med fokus på tanke och handling i nuet. Vi fokuserar också en stor del på ekonomi och budget samt tankefällor vid spel om pengar. Spelbehandling erbjuds både enskilt och i grupp.

Addiction Severity Index
Vi erbjuder oftast en Addiction Severity Index-intervju (ASI) men det är givetvis frivilligt om man vill delta. En ASI-intervju är en bra hjälp vid en behandlingsplanering och görs i början av kontakten. Genom intervjun kartläggs dels användningen av alkohol/narkotika, dels hur användningen har påverkat andra områden i livet såsom fysisk hälsa, arbete och försörjning, rättsliga problem, familj och umgänge samt psykisk hälsa. Ca 6 månader efter grundintervjun kan en uppföljning göras och då kan man utvärdera hur sin livssituation har förändrats.

Motivationssamtal
Motivationssamtalen syftar till att hjälpa dig att kartlägga fördelar och nackdelar med nuvarande problembeteende. Behandlaren använder sig av metoden Motiverande Intervju för att hjälpa dig att formulera ditt mål och eventuellt gå vidare från tanke till handling. Du kanske också behöver stöd i att bibehålla det du redan uppnått i ditt förändringsarbete.
Motivationssamtal kan ges både enskilt och i grupp.

Föräldraskap och beroende
En samtalsserie med målsättning att ge hjälp och stöd till er föräldrar så att ni kan stötta och trygga era barn om det finns en beroendeproblematik hos en eller båda av er. Dessa samtal är ingen behandling utan fokus är ert samarbete utifrån ert gemensamma föräldraansvar. Samtalsserien består av fem samtal.

Öronakupunktur
Öronakupunkturen kan vara ett komplement till annan behandling, men man kan också komma utan att ha någon annan insats. Akupunkturen vi använder kallas NADA och är vanligt förekommande i missbruksbehandling, både i Sverige och i stora delar av världen. Den anses vara lugnande, avstressande, och kan lindra sug och abstinensbesvär. Vi erbjuder drop-in-tider måndagar och fredagar från klockan 13.00-13.15. Behandlingen tar cirka 45 minuter. Ingen föranmälan krävs. Eventuella avvikelser meddelas via vår facebooksida.

Previct
Som komplement till vår övriga behandling använder vi oss även av det digitala verktyget Previct-app. Det är ett digitalt verktyg som kan hjälpa dig som har problem med alkohol att avhålla dig från att dricka genom att du får möjlighet till utandningsprov flera gånger dagligen. Utandningsprovet är kopplat till en app där du har kontakt med din behandlare mellan sessionerna. Förutom möjligheten att göra utandningsprov finns även olika stödfunktioner som man utformar tillsammans med sin behandlare. Previct kan också användas av dig som har spelberoende, men då används endast stödfunktionerna i appen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.