Eskilstuna kommun erbjuder hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet till dig som har sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du inte kan ta dig till vårdcentral eller annan vårdgivare.

Utifrån ditt behov får du hjälp av kommunens sjuksköterska/distriktssköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut som bedömer och planerar insatserna tillsammans med dig och kanske någon anhörig. Hemsjukvården samarbetar med kommunens omvårdnadspersonal och andra vårdgivare.

Så gör du om du behöver hemsjukvård

Om du bor du i eget boende ska du kontakta din vårdcentral, så gör de en medicinsk bedömning och kontaktar sedan kommunens hemsjukvård.

Om du bor i särskilt boende eller på korttidsenhet erbjuds du automatiskt sjukvårdsinsatser i hemmet av kommunen.

Vad du som beviljats hemsjukvård kan få hjälp med

Kommunens distriktssköterskor och sjuksköterskor hjälper till med följande:

 • läkemedelshantering
 • såromläggning
 • provtagning
 • stödja behandling av långvarig sjukdom, till exempel diabetes
 • ge smärtlindring, vård och stöd i livets slutskede
 • ge sådan sjukvård som kan utföras i hemmet
 • utprovning av inkontinenshjälpmedel
 • riskbedömningar

Rehabilitering innebär att du tränar upp olika funktioner eller förmågor efter en skada eller sjukdom. Rehabilitering kan ske både på vårdcentral, sjukhuset och i hemmet.

Arbetsterapeuter hjälper till med

 • Råd och stöd om hur du kan klara dagliga aktiviteter som till exempel personlig vård eller hemmets skötsel, när du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har svårigheter med det.
 • Hjälpmedel, utprovning av och träning i att använda tekniska hjälpmedel.
 • Intyg om funktionsnedsättning, som kan användas i en ansökan om bostadsanpassning om miljön i ditt hem behöver förändras till följd av en stadigvarande funktionsnedsättning.

Fysioterapeuter hjälper till med

 • Råd, stöd och eventuellt träningsprogram för att så långt som möjligt återfå respektive bibehålla din fysiska funktionsförmåga vid sjukdom eller funktionsnedsättning.
 • Hjälpmedel, utprovning av och träning i att använda gånghjälpmedel och andra förflyttningshjälpmedel.
 • Riskbedömningar.

Sammanhållen journalföring för säkrare vård

Vid inskrivning i den kommunala hälso- och sjukvården upprättar vi en journal eftersom all vård av patienter måste journalföras. Journalen är ett stöd för oss som arbetar i vården för att vi ska kunna ge dig en god och säker vård. All hälso- och sjukvårdspersonal har tystnadsplikt.

Genom sammanhållen journalföring kan olika vårdgivare dela vissa journaluppgifter med varandra elektroniskt. Bara den som behöver ta del av uppgifterna för att utföra sitt arbete har rätt att läsa i din journal. Ingen vårdpersonal kan läsa i dina journaler från andra vårdgivare utan att du gett ditt samtycke. Sedan några år tillbaka har vårdgivare, till exempel regionen, kommunen eller en privat vårdgivare, möjlighet att på elektronisk väg dela med sig av journaluppgifter till varandra oavsett var man sökt vård. Det kallas sammanhållen journalföring och sker genom IT-systemet Nationell patientöversikt (NPÖ).

Du har rätt att välja att inte vara med i sammanhållen journalföring. Och du kan välja att spärra uppgifter som du inte vill ska finnas tillgängliga för andra vårdgivare. Tala med din sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast om du vill spärra uppgifter. Du spärrar din information genom att fylla i en särskild blankett, i samråd med vårdpersonal.

Om du spärrar uppgifter ansvarar du själv för att informera vårdpersonalen om det de behöver veta för att ge dig en god och säker vård.

Du har möjlighet att ångra dig om du spärrat din patientinformation. Prata i så fall med behörig vårdpersonal där du spärrat din information om att du vill häva spärren.

Uppdaterad: 30 mars 2021