MENY
Eskilstuna kommun

Tillgänglig offentlig miljö

Eskilstuna – en stad för alla

Stadens gator och torg ska vara tillgängliga för alla. Det ska vara enkelt att ta sig fram. I Eskilstuna satsar vi på att alla ska kunna ta sig fram, oavsett funktionsnedsättning.

Tillgänglighetsplanering

Att varje människa ska kunna ta del av Eskilstunas parker och gatumiljöer för att nå dit den ska ser vi som en viktigt del i vårt arbete.

Tillgänglighet handlar därför om att personer med olika funktionshinder ska kunna åka, gå eller på annat sätt färdas för att ta del av Eskilstuna kommuns utbud och kvaliteter.

Tillgänglighetsplan för trafiknätet

Här redovisas arbete och resultat för betydande delar i Eskilstuna kommuns utemiljö vad gäller tillgänglighet.

Tillgänglighetsinventering

Nedanstående delar i utemiljön tittar vi på när vi gör en inventering av tillgängligheten:

 • Övergångsställen och gångpassager
 • Busshållplatser
 • Lutningar i gångbanan
 • Hinder i gångbanan
 • Ojämn markbeläggning
 • Bänkar och vilplatser (armstöd, plats för rullstol/rollator)
 • Trappor (kontrastmarkeringar, räcken et c)
 • Handikapparkeringar

Krav

Vid all nybyggnad eller ombyggnad ska åtgärder göras för att främja tillgängligheten och därmed framkomligheten för äldre och funktionshindrade.

För nuvarande finns det två typritningar för hur man ska tillgänglighetsanpassa övergångsställen samt utforma kantstenssänkningar. För respektive busshållplatstyp så finns det lösningar för tillgänglighet vid busshållplatser som Eskilstuna kommun har valt att följa. I övrigt så gäller i första hand kontakt med ansvarig projekteringsledare på projektavdelningen för beslut om hur ett objekt ska tillgänglighetsanpassas. 

Riktlinjer

Riktlinjer för tillgänglighet vid ny- och ombyggnader i Eskilstuna kommun kan i framtiden bli aktuellt. För tillgänglighet i gatumiljöer har idag trafikavdelningen det övergripande ansvaret.

Styrdokument

I arbetet med tillgänglighet så arbetar vi  med att inventera och dokumentera åtgärder. Framtaget styrdokument redogör för en enkel metod av arbetsgången för tillgänglighetsåtgärder. 

Tekniska lösningar

Arbetet med tekniska lösningar för tillgänglighetsanpassning varierar stort beroende på gator, naturmiljö, utrustning m.m i den miljö som ska anpassas. Nedan följer några tumregler som vi på Eskilstuna kommun arbetar efter. 

Ledstråk

Med ledstråk menas en kontinuerlig väg av naturliga eller tillbyggda ledstråk eller installationer som en synskadad kan lära in och röra sig efter. Ledstråk förläggs ofta till kommunala inrättningar eller offentliga byggnader men återkommer även i vissa natur- och bostadsområden.

Med naturliga ledstråk menas sådant som utgörs av exempelvis:

 • Ytor med olika beläggningar. ex asfaltsyta och gräsyta.
 • Gräskanter, buskar och planteringar
 • Fasader och befintlig kantsten

Med tillbyggda ledstråk menas sådant som utgörs av exempelvis:

 • Taktila plattor (vita och sinusplattor)
 • Kantsten (tillbyggd, sänkt och höjd)

Taktila plattor – sinusplattor

Plattor används för att förstärka taktiliteten eller kontrastskillnaden i våran utemiljö. För taktilitet används s k sinusplattor. Sinusplattor används vid kortare sektioner där de läggs rätvinklat mot ett övergångsställe eller busshållsplattform och ansluts bakåt mot lämplig kant av exempelvis gräs, kantsten, fasad el dyl. Sinusplattor används även där man saknar naturliga ledstråk (ex. den kännbara skillnaden mellan asfalt och gräsyta) och där det är olämpligt eller omöjligt att göra annan åtgärd för tillgänglighet. Plattorna läggs då på en kontinuerlig sträcka. Observera att riktningsändring görs med hjälp av vita kontrastplattor (2x2 stycken), 2 plattor i bredd ger 0,7 meter.

Kontrastplattor och stopplattor – vita plattor

Kontrastplattor (vita plattor) används vid ex. övergångsställen som en markering precis innan passage. Kontrastplattor används även för att markera riktningsändring då sinusplattor läggs.

Kantstenshöjder

Med kantstenshöjder avses möjligheten att laborera med höjder vid främst passager och övergångsställen. Detta sker enligt två syften.

1. Ingen höjdskillnad mellan kantsten och asfalt (max 0,5 cm)för att man som rullstolsburen eller med rollator ska kunna ta sig upp, utan större ansträngning, på gångbanan vid passager och övergångsställen.

2. Höjdskillnad mellan kantsten och asfalt för att uppnå taktilitet. Skillnaden som blir ska vara kännbar med teknikpinne och/eller fot med grov sula på sko. Min. höjd för detta är, inom Eskilstuna kommun, satt till 4 centimeter.

Skyltning vid byggnation

Med skyltning menas bland annat att uppmärksamma övriga trafikanter på att här finns människor med mindre möjligheter att ta sig fram i trafiken än vad som är normalt.

I Eskilstuna kommun arbetar vi även med tydlighet i skyltarna som en del i att göra informationen tillgänglig för alla. Att hantera omoderna, långa och svåra ord eller att vara otydlig i sitt budskap med skyltningen är något vi vill motverka.

Därför har vi tagit fram olika typer av skyltar som kan användas vid ombyggnation. Exempel på denna skyltning ur ett tillgänglighetsperspektiv är att bland annat uppmana snarare än att förfråga samt att tydligt visa en bild på vad vi menar:

ghg
ghg

Rådet för funktionsrättsfrågor

En stor del av arbetet med tillgänglighetsanpassning utgörs av hur brukarna (till exempel rullstolsburna och synskadade) upplever och tänker om våra tekniska lösningar. Vi på Eskilstuna kommun har därför återkommande möten i Rådet för funktionsrättsfrågor där vi får feedback på de åtgärder som gjorts. Rådets ordförande är Mikael Edlund och sekreterare är Gunilla Karlsson.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-12.00,
13.00-16.00

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla