Avgifter inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet

Den service och omvårdnad du får utifrån socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen är avgiftsbelagd. Avgiften är olika beroende på vilka insatser du får och hur mycket du kan betala.

Kommunens avgiftshandläggare räknar fram och beslutar om din avgift. Avgiften är olika och beror på vilka insatser du får och hur mycket du kan betala. Ingen betalar mer än gällande maxtaxa. För att få reda på vad du ska betala för avgift kan du lämna underlag för vård- och omsorgsavgift. Om du inte vill lämna uppgifter får du betala en avgift enligt maxtaxan. Maxtaxan är 2 575 kronor/kalendermånad till och med 31 januari 2025. Maxtaxan beslutas av riksdagen.

Din avgift räknas ut på följande sätt:

 1. Avgiftshandläggarna räknar ut dina nettoinkomster, det vill säga din inkomst efter skatt. Se mer information under frågan "Vad räknas som inkomst?".
 2. Avgiftshandläggarna fastställer vi ditt förbehållsbelopp. Se mer information under frågan "Vad innebär förbehållsbelopp?".
 3. Avgiftshandläggarna räknar ut ditt avgiftsutrymme genom att dra förbehållsbeloppet från din nettoinkomst (punkt 1 minus punkt 2).
 4. Avgiftshandläggarna lägger ihop kostnaderna för dina insatser.
 5. Avgiftshandläggare fastställer avgiften genom att ta hänsyn till maxtaxan och ditt avgiftsutrymme. Om du inte vill lämna uppgifter debiteras en avgift enligt kommunens taxa utan reducering.

Som inkomst räknas pension, lön, sjukersättning och kapitalinkomst (enligt lagen om bostadstillägg till pensionärer med flera). Mer information om vad som räknas som inkomst får du hos avgiftshandläggarna. Meddela en avgiftshandläggare när dina inkomster ändras. Din förmögenhet påverkar inte avgiften.

Inkomsten för gifta och registrerade partners läggs ihop och delas sedan med två. Makarna betalar sedan avgift var och en för sig.

Om du är sambo räknas du som ensamstående och betalar avgift grundad på enbart din inkomst. Hyran delas på två.

Om du har hjälp med städning, hushållsärenden eller klädvård och bor ihop med någon så delas avgiften lika mellan er.

Förbehållsbeloppet är summan av din boendekostnad och minimibeloppet.

Förbehållsbeloppet kan både höjas och sänkas

Förbehållsbeloppet höjs automatiskt om du har måltidsabonnemang från kommunen eller om du är under 61 år. Om du har ökade kostnader av andra skäl måste du göra en anmälan till din avgiftshandläggare. Sådana skäl kan vara kostnad för god man och underhållskostnader för barn. Kostnaden måste då vara minst 200 kronor per månad under minst tio av årets månader.

Förbehållsbeloppet kan sänkas om du bor på särskilt boende då till exempel säng, hushållsel eller förbrukningsartiklar ingår i avgiften för boendet.

Tabellen visar höjningen av förhandsbelopp i kronor för olika former av matabonnemang.

Abonnemangsformer för mat

Höjningen av


förbehållsbelopp, kronor

5-dagars lunchabonnemang

551

7-dagars lunchabonnemang

754

5-dagars lunch- och kvällsabonnemang

747

7-dagars lunch- och kvällsabonnemang

1 018

Måltidsabonnemang i vård- och omsorgsboende

1 119


Avgifter inom maxtaxan, 1 februari 2024 – 31 januari 2025

Insats

Enhet

Avgift

Hemtjänst

kronor/timme

300

Ledsagning/följeslagare

kronor/timme

300

Korttidsvistelse/trygghetsplats

kronor/dygn

982

Växelvård/korttidsvistelse

kronor/dygn

86

Trygghetslarm

kronor/månad

200

Digital läkemedelsgivare

kronor/månad

300


Vid boende i vård- och omsorgsboende, äldreboende eller demensboende, betalar du hyra/boendeavgift samt omvårdnadsavgift och avgift för matabonnemang.


Avgifter utanför maxtaxan, 1 februari 2024 – 31 januari 2025

Insats

Enhet

Avgift

Matabonnemang, vård- och omsorgsboende

kronor/månad

4 524

5-dagars lunchabonnemang

kronor/månad

1 567

7-dagars lunchabonnemang

kronor/månad

2 141

5-dagars lunch- och kvällsabonnemang

kronor/månad

2 508

7-dagars lunch- och kvällsabonnemang

kronor/månad

3 420

Matavgift korttidsvistelse, trygghetsplats
och växelvård

kronor/dygn

151

Matavgift dagverksamhet heldag

kronor/dag

113

Matavgift dagverksamhet halvdag

kronor/dag

72

Dagverksamhet, tillägg för frukost/mellanmål när man har abonnemang

kronor/dag

43

Minimibelopp

Minimibeloppet är beroende av prisbasbeloppet. Det justeras årligen och beslutas av regeringen. Minimibeloppet ska räcka till bland annat:

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • fritid, hygien
 • hemförsäkring
 • hushållsel
 • förbrukningsvaror resor
 • tandvård
 • öppen hälso- och sjukvård och läkemedel
 • möbler och husgeråd
 • media, fast telefoni, internet med mera
Minimibelopp
PersonKronor
Ensamstående7 062
Makar per person5 762
Ensamstående personer yngre än 61 år som bor hemma
och har hemtjänst

7 768

Makar som är yngre än 61 år som bor hemma och har
hemtjänst
6 338


Du har möjlighet att ansöka om bostadstillägg både när du bor hemma och om du bor på ett vård- och omsorgsboende. Ansök om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten om du är 65 år eller äldre. Ansök om bostadstillägg hos Försäkringskassan om du är yngre än 65 år.

Du kan ansöka om kommunalt bostadstillägg om du har en funktionsnedsättning och är folkbokförd i Eskilstuna kommun. För att kunna ansöka ska du även ha ett biståndsbeslut på en bostad med särskilt stöd och ha det högsta beloppet bostadstillägg från Försäkringskassan.

Du kan ge fullmakt till att någon annan får föra din talan. Fullmakten kan vara skriftlig eller muntlig från dig. Fullmakten sker i nutid och gäller endast i den särskilda situationen.

Anhörigbehörigheten ger en anhörig rätt att företräda dig om du till exempel drabbas av någon sjukdom. Det gäller främst i enkla vardagliga ekonomiska angelägenheter eller vardagliga åtgärder.

Anhörigbehörigheten ger inte per automatik rätten att ta del av sekretessbelagda uppgifter om dig, utan en sekretessprövning måste alltid göras. När man som anhörig företräder dig så gör man det under ett skadeståndsansvar. Behöriga anhöriga att företräda dig är, i tur och ordning:

 1. din make/maka eller sambo
 2. barn
 3. barnbarn
 4. föräldrar
 5. syskon
 6. syskonbarn.

Månadsavgiften för service och omvårdnad samt kost reduceras från första
dagen:

 • om beslutade insatser uteblir på grund av kommunen
 • vid sjukhusvistelse
 • om du själv sagt att du inte behöver insatserna minst sju dagar i förväg på grund av resa eller dylikt.

Om du kommit upp i maxtaxan påverkas inte alltid din månadsavgift trots reducering/avdrag.

Vid frånvaro från ditt hem görs en beräkning av faktisk avgift, därefter görs
eventuella reduceringar på grund av maxtaxa eller begränsat avgiftsutrymme. Detta innebär att även om du varit borta del av en månad kan din faktura vara exakt lika stor som en månad då du varit hemma hela månaden.

I mitten av varje månad får du en faktura med 30 dagars betalningstid. Fakturan gäller föregående månads vård och omsorgsavgift samt din eventuella kostnad för mat. Det går att betala med autogiro eller e-faktura.

Om du har invändningar på avgiftsbeslutet kan du överklaga till
förvaltningsrätten.

Avgiftshandläggare

Telefon:

 • 016-710 17 00, telefontid tisdagar och torsdagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 12 april 2021