MENY
Eskilstuna kommun

Vanliga frågor


Vad innebär vårdnad om barn?

Att ha vårdnaden innebär att ha det juridiska ansvaret för ett barn och att se till att barnet får goda uppväxtförhållanden och sitt behov av omvårdnad och trygghet tillgodosett. När barnet fyller 18 år blir barnet myndigt och har inte längre någon vårdnadshavare.

Gemensam vårdnad innebär att föräldrar gemensamt har den juridiska vårdnaden om ett barn. Föräldrar som är gifta har automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn.

Är föräldrarna ogifta när barnet föds är det mamman som är ensam vårdnadshavare. I samband med att faderskapet bekräftas på Familjerätten kan en anmälan göras att vårdnaden ska vara gemensam. 

Föräldrar som har gemensam vårdnad behöver inte bo tillsammans men måste kunna fatta gemensamma beslut i större och viktigare frågor som rör barnet.

Gemensam vårdnad betyder inte att barn efter en separation ska bo lika mycket hos båda föräldrar. Föräldrarna ska försöka hitta den boendeform som är bäst just för deras barn.

 

Mamman har ensam vårdnad men jag vill att vårdnaden ska vara gemensam.  Hur ska jag göra?
Om du och mamman kommer överens om att vårdnaden ska vara gemensam och om ni inte har gjort någon ändring i vårdnaden tidigare så går det att göra en anmälan till Folkbokföringsmyndigheten att vårdnaden ska vara gemensam i fortsättningen. Det krävs också att ni båda är svenska medborgare.

Om ni är överens men tidigare har gjort någon ändring i vårdnaden och/eller inte är svenska medborgare båda två går det att ansöka till Familjerätten att få ett avtal om vårdnaden upprättat.

Om ni inte är överens så finns möjlighet att få saken prövad av domstol. Du rekommenderas att försöka komma överens genom samarbetssamtal på Familjerätten innan en ansökan till domstol eventuellt görs.

 

Vi ska separera och kan inte komma överens om var barnet ska bo och hur umgänget ska ske.
När föräldrar har svårt att komma överens om vad som är allra bäst för sitt barn kan man beställa tid på Familjerätten för samarbetssamtal. Målet för samarbetssamtal är att föräldrar ska få hjälp att komma fram till en gemensam syn på frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Överenskommelsen ska ta hänsyn till barnets behov och önskemål.

 

Den andra föräldern vill inte delta i samarbetssamtal. Är inte föräldrar skyldiga att delta i sådana samtal?
Samarbetssamtal är ett erbjudande och sker frivilligt. Båda föräldrarna ska vilja försöka komma överens om vårdnad, boende och umgänge för sina barn. Det går inte att tvinga någon till sådana samtal.

 

Vi har varit på samarbetssamtal men kommer ändå inte överens – hur gör man då?
Föräldrar som inte kommer överens om vårdnads-, boende- och umgängesfrågor för sina barn kan ansöka om hjälp hos domstol för att få ett beslut i frågan.  Domstolen ska se till att frågor om vårdnad, umgänge och boende blir ordentligt utredda innan domaren beslutar i ärendet.  Begäran om yttrande inhämtas från Familjerätten.  Familjerätten utreder vad som kan vara barnets bästa och lämnar utredning med förslag till domstolen.

 

Jag vill flytta från Eskilstuna med mitt barn. Vi har gemensam vårdnad. Får jag flytta med barnet? 
För att göra adressförändring på barn krävs en ansökan till folkbokföringsmyndigheten från barnets vårdnadshavare. Är vårdnaden gemensam ska alltså båda föräldrarna ansöka om adressändringen.

Om du trots allt flyttar och gör en ensidig anmälan om adressändring så kommer folkbokföringsmyndigheten att besluta i ärendet. Du och barnets andra förälder kommer förmodligen att få ge er syn på saken innan beslutet fattas.

Barn ska vara folkbokförda där de i praktiken bor.
Om du flyttar med barnet utan godtagbara skäl kan det hända att den andra föräldern anmäler att du gjort dig skyldig till egenmäktighet med barn och ansöker hos domstol om vårdnad, boende och umgänge.

 
Vi har kommit överens om vart vårt barn ska bo och hur barnet ska umgås med den andra föräldern. Kan vi göra vår överenskommelse så att den också blir juridiskt bindande?
Föräldrar som är överens kan reglera frågor om vårdnad, boende och umgänge genom avtal. För att avtalet ska gälla krävs att det godkänts av Familjerätten.  Ett godkänt avtal får samma vikt som en dom på domstol. Det betyder bland annat att det går att söka verkställighet av avtalet om detta inte följs. Avtalet får godkännas av Familjerätten endast om det som har överenskommits också anses vara barnets bästa.

 

Har den andra föräldern alltid rätt till umgänge med sitt barn?
Det är barnet som har umgängesrätt med sin förälder, inte tvärtom! När föräldrar fattar beslut om umgänget ska hänsyn tas till barnets behov och vilja. Barnet får inte fara illa vid umgänget.

 

Vi är inte gifta och väntar barn. Hur göra?
I Föräldrabalken står det att det är socialnämndens skyldighet att utreda och fastställa faderskap när kvinnan inte är gift vid barnets födelse. Mamman kommer att få ett brev från oss när barnet är fött och vi ber då henne ringa oss för att beställa tid för faderskapsbekräftelse. Det är vanligast att båda föräldrarna kommer samtidigt men det händer ibland att kvinnan väljer att komma ensam och att mannen därefter kallas för besök på Familjerätten.
 
Om så önskas så går det bra att beställa tid för faderskapsbekräftelse redan innan barnet är fött. Det är enklast att nå handläggaren via kommunens växel 710 10 00.

 

Har jag rätt att få DNA-test innan jag skriver på en faderskapsbekräftelse?
Om mannen är osäker på om han är pappa till det väntade barnet har han rätt att i samband med faderskapsutredningen begära att DNA-test görs innan han beslutar sig för att bekräfta faderskapet.

Om kvinnan berättar att hon varit tillsammans med fler än en man under den tid hon kan ha blivit gravid krävs DNA-test oavsett om en av männen önskar bekräfta faderskapet utan sådant test. En faderskapsbekräftelse ska godkännas av både pappan, mamman och också av utredaren. Ett sådant godkännande lämnas inte av tjänstemannen om tveksamhet finns om vem som är barnets biologiska pappa.

 
Vi ska separera och jag börjar misstänka att jag inte är pappa till vårt barn. Kan jag få ett DNA-test?
Det finns ingen lag som säger att socialnämnden måste öppna en faderskapsutredning om du en gång har bekräftat att du är pappa till barnet. Önskar du och barnets mamma få göra ett DNA-test så går det att beställa sådan test privat, t.ex. via Rättsgenetiska enheten vid Rättsmedicinalverket i Linköping. Kostnaden för sådant prov får den betala som beställer provet. I undantagsfall kan en förnyad faderskapsutredning ske via Familjerätten.

Om du var gift med barnets mamma när barnet föddes så kan du ansöka om faderskapsutredning. Om handläggaren inte anser att det är till barnets bästa att starta en faderskapsutredning beslutar vår politiska nämnd, dvs. arbetsmarknads- och familjenämnden, i ärendet.

 
Vi kan inte få barn och vi vill adoptera ett barn. Hur gör man då?
Ni rekommenderas att ringa oss för att få tid för ett första möte och då få information om hur en adoption kan gå till.

För att få adoptera ett barn krävs ett medgivande från socialnämnden. I vår kommun är det arbetsmarknads- och familjenämnden som beslutar. För att få ett godkännande av nämnden krävs att de blivande adoptivföräldrarna har gått en föräldrautbildning. Tyvärr saknas sådan utbildning för närvarande i Eskilstuna och vi rekommenderar därför att kontakt tas med våra grannkommuner.

För att få adoptera ett barn krävs att de/den sökande fyllt 25 år och att de blivande föräldrarna är gifta med varandra eller har ingått partnerskap. Även ensamstående kan få adoptera barn.  42 år är den högsta rekommenderade åldern för att för ett medgivande för adoption om inte särskilda skäl finns.  Mer information finns att få på MIA:s hemsida men också på Socialstyrelsens webbplatser.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Familjerätten
Öppettider

Telefontider

Måndag, tisdag, onsdag och fredag: 10.00-12.00.
Torsdagar: 13.00-15.00.

Frågor gällande föräldraskap, faderskap besvaras i första hand av Eskilstuna direkt, måndag-fredag 07.30-17.00.

Vänligen observera att vi endast tar emot bokade besök.

Besöksadress

Smedjegatan 32

Postadress

631 86 Eskilstuna