MENY
Eskilstuna kommun

Familjehem

Att ha tid, plats och engagemang för att ta emot ett barn eller en ungdom i sitt hem.

Vad är ett familjehem?

”Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.” (Socialtjänstförordningen 3 kap. 2 §)

Det som är avgörande för att vara familjehem är att ni lever under stabila och ordnade förhållanden. Familjen har praktiskt men även känslomässigt utrymme för en person till i sin familj. Ni vill göra en personlig insats och har en förståelse för hur barn och unga kan ha det idag. Ett familjehem kan se olika ut, det kan bestå av en vuxen med eller utan barn eller av två vuxna med eller utan barn. Ni kan bo på landet, inne i stan, i villa eller lägenhet.

Vem placeras i familjehem?

Barn och unga kan i perioder behöva bo i en annan familj utifrån svårigheter i uppväxtfamiljen. Orsaken till att barnen inte kan bo kvar hemma kan vara missbruk, sjukdom eller bristande förmågor hos föräldrar och/eller barnet/ungdomen.

När barn placeras i en familj, ger föräldrarna oftast sitt samtycke men det förekommer också att socialtjänsten beslutar att omhänderta barn mot föräldrars vilja.

De lagar som styr i omhändertaganden och familjehemsplaceringar av barn och unga är Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Oavsett vilken lag som används så strävar vi alltid efter att barnet ska kunna återvända till sin ursprungsfamilj samt ha ett fungerande umgänge med sitt biologiska nätverk.

Hur blir man familjehem?

Eskilstuna kommun placerar årligen barn och ungdomar i olika familjer. Vi söker hela tiden efter nya familjer som kan ta emot ett barn eller en ungdom i sitt hem. Precis som barnen som placeras är olika, kan familjehemmen se olika ut. Det viktiga är att alla i er familj är överens om att ta emot en person till i er familj.

Är ni intresserade av att bli familjehem så går ni in på https://familjehemsverige.se/länk till annan webbplats och anmäler ert intresse. Därefter genomförs en familjehemsutredning på er familj som innefattar besök i er familj vid ett par tillfällen och sedan en intervju. Ni erbjuds även att gå en utbildning som Eskilstuna kommun anordnar. Er familj kontrolleras också i olika register bland annat polis- och socialregister.

Samarbete

En stor uppgift för ett familjehem är att hålla kontakt med de biologiska föräldrarna och barnets övriga nätverk. Att ha ett barn eller en ungdom placerad handlar mycket om samarbete. Som familjehem arbetar man tillsammans med andra viktiga personer såsom bl.a. barnets biologiska nätverk, socialsekreterare och skola. I varje placering finns en familjehemssekreterare som har ansvar för att ge råd och stöd samt ha tillsyn av familjehemmet.

Ekonomi och avtal

När ett barn eller en ungdom placeras i en familj skrivs ett avtal mellan familjehemmet och ansvarig socialnämnd. Avtalet innehåller information om rättigheter och skyldigheter samt ekonomi.

Den ekonomiska ersättningen är tvådelad:

  • en omkostnadsersättning som ska täcka kostnader för mat, kläder och en del i boendet med mera. Omkostnadsersättningen beskattas inte.
  • ett arvode som är en ersättning för det uppdrag ni som familjehem utför. Arvodet beskattas.

Ersättningarna varierar utifrån barnets eller tonåringens ålder samt uppdragets svårighetsgrad.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Familjehemsteamet