MENY
Eskilstuna kommun

Träffar du barn i ditt arbete?

 

Ur socialtjänstlagen 14 kap. 1§: 

Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa:

1. myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom,

2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården,

3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och

4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och skydd.

Vad innebär lagtexten?

Det är inte du som anmälare som ska ta ställning till om Socialtjänsten behöver agera.

Även uppgifter som är svårbedömda eller obestyrkta ska anmälas om de kan tyda på att ett barn kan behöva stöd eller hjälp från Socialtjänsten. 

Du får inte vänta tills du säkert vet att förhållandena är sådana att Socialtjänsten måste ingripa. 

Du ska inte ta ställning till om det är lämpligt/olämpligt att göra en anmälan av olika orsaker. En anmälan innebär att man känner oro för att barnet och familjen kan behöva stöd, inte att man tar ställning för ett omhändertagande av barnet eller andra insatser. Det innebär inte heller att du anmäler familjen som sådan, utan att du anmäler din oro för hur ett barn har det.Information till vårdnadshavare

 
Man bör så långt det är möjligt försöka informera vårdnadshavarna om att man känner oro för hur deras barn har det. En anmälan "bakom ryggen" riskerar att skapa osäkerhet och konflikter i din fortsatta relation med vårdnadshavarna och deras barn. Det bästa är att berätta för föräldern att man är oroad för barnet och att man enligt lag är skyldig att ta kontakt med Socialtjänsten. Därefter kan man bjuda in Socialtjänsten och familjen till ett möte där man redogör för sina skäl för anmälan. Detta innebär större klarhet för alla inblandade. Familjen vet vad som har sagts och Socialtjänsten får möjlighet att göra en bedömning och informera om hur de arbetar.


Undantag

Vårdnadshavararna ska INTE informeras om anmälan när allvarliga missförhållanden misstänks, exempelvis barnmisshandel och sexuella övergrepp. Detta gäller framförallt då vårdnadshavaren är den misstänkte förövaren eller när vårdnadshavaren sammanlever med den misstänkte förövaren.

Det finns även andra situationer då det inte är möjligt att vänta med att göra en anmälan. Situationen kanske är akut eller så kan man inte kan nå föräldrarna. Det finns inga regler för hur en anmälan ska göras, men den bör göras skriftligt via brev, fax eller e-post. I en akut situation kan det vara nödvändigt att göra en anmälan per telefon. Den bör då bekräftas skriftligt senare.


Övrigt

För allmänheten finns det möjlighet att göra anmälan anonymt, men detta får inte förekomma i yrkesutövandet. En arbetsledare eller chef kan vara en viktig stödperson och är lämpligen den som skriver under och står för själva anmälan. Mycket underlättas om det finns klara rutiner på arbetsplatsen för hur en anmälan ska göras. Den som har ansvaret för verksamheten bör förvissa sig om att all personal känner till dessa.

Socialtjänsten bör bekräfta att en anmälan har tagits emot. Socialtjänsten har inte rätt att lämna ytterligare information om den enskilde inte har lämnat sitt samtycke till detta. Erfarenheterna visar dock att vårdnadshavare sällan har något emot att olika myndigheter samverkar i syfte att kunna hjälpa barnet och familjen på bästa sätt. En sådan samverkan bör efterstävas.

Om en anmälan är gjord men oron för barnets situation ändå kvarstår - ta kontakt med Socialtjänsten på nytt och informera om detta (förnya anmälan). Din information kan vara viktig!  Om du vet att en utredning pågår och får veta något nytt som kan ha betydelse för utredningen, så har Du anmälningsplikt. Det är inte givet att Socialtjänsten har tillgång till de uppgifter du har. De uppgifterna kan vara av avgörande betydelse!

Känner du dig osäker på om du ska anmäla, kan du utan att nämna barnets namn konsultera Socialtjänsten. Du kan även konsultera Barnahus i frågor som rör barn som utsatts för våld, hot, sexuella övergrepp eller blivit vittne till våld eller hot inom släkt eller familj.

Telefonnummer till Socialtjänstens Mottagningsenhet:

Eskilstuna 016–710 29 77
Strängnäs 0152–299 95

Fjäril i en handHjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Barnahus Eskilstuna
Besöksadress

Alva Myrdals gata 3 D

Postadress

631 86 Eskilstuna

Linda Göransson
Socialsekreterare