MENY
Eskilstuna kommun

Rutin för myndigheter som vill aktualisera ett ärende

Hur aktualiseras ett ärende på Barnahus?Barnahus logo

Ärenden aktualiseras hos Barnahus via Socialtjänsten eller Polisen. Övriga samarbetsparter och andra myndigheter uppmanas att göra en anmälan enl. 14:1§ SoL till socialtjänsten och eventuellt även en polisanmälan. En utredare från polisen alt. socialsekreterare tar sedan kontakt med samordnarna på Barnahus för att initiera ett samråd. Om det finns behov av en omedelbar skyddsbedömning/-planering, kontaktas socialtjänstens mottagningsenhet där barnet och dess vårdnadshavare är skrivna. Mottagningsenheterna kan då se om det redan finns en pågående kontakt hos socialtjänsten och i så fall hänvisa till rätt person. Vid akuta ärenden utanför kontorstid kontaktas Socialjouren via 112.


Eskilstuna 016 – 710 10 00 (via Eskilstuna direkt)
Strängnäs 0152 – 299 95

Ärenden som rör barn och unga som utsatts för våld i nära relation, sexuella övergrepp eller andra allvarliga brott ska aktualiseras hos samordnare på Barnahus för konsultation och bedömning om det ska initieras ett samråd. Rekommendationen är att även barn som har bevittnat våld i sin familj ska aktualiseras på Barnahus.


Samråd
Samråd på Barnahus hålls tisdagar mellan kl. 13.00 – 15.00. För varje aktuellt ärende avsätts 30 minuter. Vid akuta ärenden kontaktas samordnare för att tidigarelägga samråd. Samordnarna skickar en kallelse till berörda via e-post. På samrådet deltar vanligen representanter från polis, socialtjänst, åklagare, BUP samt barnkliniken.

Det finns två typer av samråd: konsulterande samråd och planeringssamråd. Vid konsulterande samråd är syftet att diskutera ett ärende anonymt för att bättre kunna fatta beslut i om man t.ex. bör gå vidare med en polisanmälan. Planeringssamråd sker när polisanmälan redan är gjord ett tidigare skede eller när socialtjänsten har med sig en skriftlig anmälan direkt till samrådet. Konsulterande samråd ska alltid ske anonymt. Om polis och åklagare får identifierade uppgifter om ett misstänkt brott är de skyldiga att ta upp detta som en anmälan, även om socialtjänsten inte har för avsikt att göra en sådan. Myndigheterna har sedvanlig sekretess mellan varandra.

Vid samråden föredrar initierande myndighet ärendet och dess frågeställningar. Om orosanmälan har kommit från t.ex. skolpersonal, kan det vara lämpligt att den som barnet har berättat för bjuds in till samrådet. Aktuell socialsekreterare meddelar i dessa fall samordnarna om vilka personer som borde närvara vid samrådet. Kom väl förberedd med så mycket information som möjligt, för att underlätta för alla professioner att göra en bra planering och bedömning!

Viktig information att ha med sig är:
-  en beskrivning av vad som hänt, vad barnet har sagt och till vem
-  vad anmälaren har uppmärksammat hos barnet samt telefonnummer till anmälare
-  relevant information om tidigare kännedom hos polis / socialtjänst
-  vidtagna åtgärder/kontakter som tagits med utgångspunkt av aktuell situation
-  vårdnads-, umgänges- och boendeförhållanden var barnet vistas just nu
-   var barnet har sin skolgång/barnomsorg schema över skolgång/tider på förskolan - telefonnummer till vårdnadshavare/andra viktiga personer i nätverket

På samrådet planeras fortsatta insatser och hur de olika samarbetsparterna ska kunna stödja barnet och dess familj på bästa sätt. Vid fall då polisanmälan görs i anslutning till samrådet, bokas vanligen tid in för polisförhör. Planering kring vilka personer som bör delta i medhörningsrummet görs i möjligaste mån på samrådet.


Förhör
Vid alla inledande förhör i nya ärenden med barn, ska åklagare samt ansvarig socialsekreterare närvara i medhörningsrummet. Om det finns en särskild företrädare utsedd, så brukar även denna närvara. Vid kompletterande förhör görs en ny bedömning om vem som behöver delta. Medhörarna får möjlighet att ställa kompletterande/klargörande frågor till den som håller förhör med barnet. Åklagaren kan begära att en representant från BUP deltar vid förhör, i de fall då barnet exempelvis har en diagnos som påkallar behov av psykiatrisk kompetens.
Innan och efter förhöret samlas de inblandade myndigheterna för att sammanfatta det som framkommit och informera varandra om hur var och en avser att arbeta vidare kring barnet och dennes familj. Det är därför viktigt att samtliga myndigheter avsätter 20 minuter före och efter förhörstiden för att kunna samråda kring det fortsatta arbetet med familjen. Åklagaren har huvudansvaret att se till att detta kommer till stånd, men var och en måste ta ansvar för att det har avsatts extra tid för dessa samtal.

Krisstöd och Riskbedömning
Samordnaren finns på plats i Barnahus för att stödja medföljande personer medan barnet deltar i förhör. Om barnet har behov av mer omfattande psykiatriskt stöd eller psykologbedömning, erbjuds barnet och föräldrarna kontakt med BUP. Insatsen Krisstöd efter förhör kan erbjudas barn och föräldrar i direkt anslutning till att barnet varit på Barnahus på förhör, insatsen syftar till att hjälpa barnet och föräldrarna att samtala om att barnet varit på förhör. Samverkansparterna har möjlighet att kontakta Barnahus för att lyfta behov av krisstöd för barn och anhöriga vid samråd.

För mer information kontakta Linda Göransson, 016-710 18 19.


Läkarundersökning
På grund av praktiska skäl går det inte att genomföra provtagningar och mer omfattande läkarundersökningar på Barnahus. Bedömning kring behov av läkarundersökning görs på samrådstiderna, då representant från Barnkliniken deltar.

 
Lokalerna i Barnahus
För att barn och familjer ska få bästa möjliga bemötande på Barnahus gäller följande: Förhörsledare från polisen bör informera samordnarnaren om tider då förhör är bokade, vilka som kommer att närvara samt vad ärendet gäller. Detta för att samordnaren ska kunna finnas till hands på bästa sätt vid behov av samtal eller om något oförutsett händer.

Samverkansparterna har möjlighet att boka rum för samtal på Barnahus, i de ärenden som har varit aktuella på samråden. Kontakta samordnaren om det finns önskemål.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Barnahus Eskilstuna
Besöksadress

Alva Myrdals gata 3 D

Postadress

631 86 Eskilstuna