Vi har sett att vid de senaste ansökningstillfällena så har dels antalet ansökningar minskat och dels har många ansökningar inte beviljats p g a att de ibland inte uppfyller stadgarna men framför allt hamnar utanför den policy som beredningsgruppen och styrelsen för stiftelsen tillämpar. Se bilagd stadga och policy.

För att ge råd och idéer om vad som är gångbart att ansöka om så följer nedan lite generella synpunkter som baseras på vad som har varit gångbart och sådant som inte beviljats medel.

Traditionella ”skolresor” har inte beviljats medel. Däremot har styrelsen varit mycket generös när det gäller internationalisering. En avgörande bedömning om ett internationaliseringsprojekt skall beviljas medel har varit att eleverna ”bor i familj”. Normalt kan inte en enhet beviljas medel för ett projekt med samma syfte två gånger. När det gäller internationalisering så har dock en skola som har internationellt utbyte med någon skola i annat land kunnat få ersättning för resor vid flera tillfällen. Vill ni ha hjälp och stöd för att söka medel för internationalisering ur denna stiftelse eller på annat håll så ta kontakt med internationell koordinator på Barn- och utbildningsförvaltningen.

Styrelsen har varit mycket positiv till projekt som vidgar elevernas demokratiska perspektiv och projekt som syftar till att motverka mobbing, rasism och invandrarfientlighet. Medel för lärarfortbildning beviljas generellt inte. Däremot har vissa lärarkostnader, t ex internat och kurskostnader, beviljats då utvecklingen av lärare och elever sker tillsammans med detta syfte.

Ett ganska bortglömt område att söka medel för är läromedel och utrustning.
Det är då viktigt att tänka på att inte söka medel för sådant som kommunen har skyldighet att investera i, utan mer sådant som kan ge pedagogiken eller studiesociala situationen ett ”lyft”. Vi saknar också bra projekt kring miljö som är ett prioriterat område i beredningsgruppens policy.

Över huvud taget kanske kreativiteten har varit lite dålig, eller om det är tid som fattas för att utveckla tankar kring några bra idéer. Hur som helst så är det viktigt att vara medveten om att det enda som står i stadgarna är att medlen skall användas till ”ungdomar i Eskilstuna för utbildning” så här finns många frihetsgrader.
Vid de senaste ansökningstillfällena har de högsta belopp som delats ut till ett enskilt projekt varit 25 000 kr. En ansökan har mycket större chans att beviljas om det finns en underskrift och ett yttrande från rektor. Om det finns flera ansökningar från samma skola/enhet ser vi helst att rektor prioriterar, eller föreslår en bidragsfördelnin mellan projekten innan de skickas in

Välkommen med er ansökan på bifogad blankett.

För Göran Karlssons minnesstiftelses beredningsgrupp.

Bo Karlsson