MENY
Eskilstuna kommun

Ansökan, utredning och beslut om ekonomiskt bistånd

Vill du komma i kontakt med en handläggare, läs Kontakt med handläggare på ekonomiskt bistånd.
Du kan även nå oss via Eskilstuna direkt och Torshälla direkt på telefonnummer 016-710 10 00. Du kan också besöka oss i Eskilstuna på Värjan, Alva Myrdals gata 5 och i Torshälla på Brogatan 13.

Nedan följer vad som händer när du ansökt.

När du ansöker om försörjningsstöd görs en grundlig utredning.

Ditt beräknade behov jämförs med dina inkomster. Du måste därför kunna styrka samtliga dina inkomster och sådana utgifter som inte ingår i riksnormen för försörjningsstöd som bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå i hela landet. Har du familj gäller detta även övriga familjemedlemmar.

Ofta kontrolleras dina uppgifter om inkomster och utgifter. Det kan till exempel innebära kontakt med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, bilregistret eller Skatteverket. I vissa fall krävs ditt samtycke för att sådan kontakt skall kunna göras. Får vi inte ditt samtycke kan det försvåra eller omöjliggöra utredningen och leda till att din ansökan avslås.  Lämnar du oriktiga uppgifter kan du åtalas för bedrägeri.

Du har alltid rätt att ta del av utredningen.

Krav för att kunna få ekonomiskt bistånd

Är du arbetslös ska du stå till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du måste vara anmäld på arbetsförmedlingen samt aktivt söka och ta emot erbjudet arbete eller annan sysselsättning. Annars kan du inte räkna med att få försörjningsstöd. Om du är arbetslös och har försörjningsstöd, kan arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen begära att du deltar i praktik eller kompetenshöjande verksamhet. Om du tackar nej till sådant erbjudande, kan försörjningsstöd vägras eller nedsättas.

Vad kan jag få för ekonomisk hjälp?

Försörjningsstöd skall garantera en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv.
Försörjningsstödet är uppdelat i två delar:

Regeringen fastställer årligen en så kallad riksnorm. Nivån grundas på officiella prisundersökningar. Riksnormen skall täcka kostnader för:

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning, telefon och TV-avgift

Du har dessutom rätt till vissa andra faktiska kostnader, förutsatt att de är rimliga. Eskilstuna kommuns riktlinjer bygger på jämförelser med vad en låginkomsttagare normalt har råd att kosta på sig:

 • boende
 • hushållsel
 • hemförsäkring
 • avgift till fackförening eller A-kassa

Du har även rätt till bistånd till din livsföring i övrigt, vilket avser sådana kostnader som ingår i skälig levnadsnivå, men som inte förekommer så ofta. Exempel på sådana kostnader är:

 • hemutrustning
 • läkarvård/medicin
 • tandvård
 • glasögon
 • lokalresor

Provberäkning

Här kan du enkelt själv göra en preliminär beräkning av om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Provberäkningen bygger på riksnormenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och uppgifter som du själv matar in. Dina uppgifter sparas inte.

Beräkningen är mycket förenklad och ger endast en antydan om hur du ligger till. Resultatet är ingen garanti för om du kan få försörjningsstöd eller ej. Kommunens beslut påverkas även av annat än ekonomiska faktorer.


Här kan du göra en provberäkninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bistånd utöver skälig levnadsnivå

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har möjlighet, men inte skyldighet, att bevilja bistånd utöver det som garanterar en skälig levnadsnivå. Exempel på sådana kostnader är begravningskostnader.

Vill du veta mer om ekonomiskt bistånd och riksnormen kan du gå till Socialstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sekretess och tystnadsplikt

Att du får försörjningsstöd och är registrerad hos arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen är sekretessbelagt. All personal på förvaltningen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga utan ditt samtycke.

Om du är missnöjd med beslutet

Om din ansökan inte beviljas kommer du att få ett skriftligt avslagsbeslut samt en besvärshänvisning (skriftlig information om hur man överklagar). Du kan överklaga beslutet skriftligt inom tre veckor från det datum du fick del av beslutet.

Överklagandet lämnas in på det kontor där beslutet fattades eller skickas till kommunen. Din socialsekreterare kan hjälpa dig om du har svårigheter att göra det själv.

Har du ansökt om försörjningsstöd utöver skälig levnadsnivå är dina möjligheter att överklaga begränsade. Förvaltningsrätten kan endast pröva om beslutet är lagligt.

Hur du överklagar ett beslut

Om du inte är nöjd med det beslut du fått, kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Överklagandet ska göras skriftligt.

I skrivelsen ska du ange

 • vilket beslut som överklagas
 • varför du anser att beslutet ska ändras
 • vilken ändring du vill ha
 • vad du vill att förvaltningsrätten ska känna till och ta hänsyn till vid sin prövning
 • underteckna skrivelsen och ange namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Skrivelsen sänds till

Eskilstuna kommun
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
631 86 Eskilstuna

Du som bor i Torshälla skickar till :

Socialtjänsten Torshälla
Brogatan 13
644 32 Torshälla

Skrivelsen måste ha inkommit till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid skickas handlingarna vidare till förvaltningsrätten, om nämnden/beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det sätt som du begärt.

Behöver du fler upplysningar om hur du överklagar, kan du vända dig till din handläggare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.