Färdtjänst

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Du reser vanligen med färdtjänst tillsammans med andra resenärer. Till skillnad från taxiresor åker du därför inte alltid närmsta vägen till resmålet. Färdtjänst innebär resa med personbilar eller specialfordon.

Vem kan få färdtjänst?

 • Du ska vara folkbokförd i Eskilstuna kommun.
 • Din funktionsnedsättning får inte vara tillfälligt. Dina svårigheter måste beräknas pågå under minst 3 månader.
 • Du ska ha stora svårigheter att förflytta dig på egen hand.
 • Du ska ha stora svårigheter att resa med allmän kollektivtrafik såsom buss. Brist på, eller dålig, allmän kollektivtrafik ger inte rätt till färdtjänst.

Sjukresor

Resor till och från sjukvård, tandvård eller remitterad behandling är s.k. sjukresor. Ansökan görs hos vårdcentral, mottagning etc. Här kan du läsa mer om sjukresor.

Ansökan om fortsatt färdtjänsttillstånd

Kontakta färdtjänsthandläggare på kommunen cirka en månad innan ditt färdtjänstbeslut går ut.

Återtagande av färdtjänsttillstånd

Eskilstuna kommun kan återta tillstånd för färdtjänst om förutsättningarna för tillståndet förändras eller om den färdtjänstberättigade brutit mot de regler och villkor som gäller för färdtjänst.

När och vart kan du resa med färdtjänst?

Måndag-torsdag, söndag och helgdag klockan 06.00-23.00
Fredag-lördag samt helgdagsafton klockan 06.00-01.00

Om du har beviljats färdtjänst med specialfordon kan du ansöka och få prövat om du har rätt till utökad restid på fredag och lördag till klockan 02.00.

Du som har beviljats färdtjänst kan resa till och från samt mellan adresser inom hela Södermanlands län. Du kan även göra resor mellan Eskilstuna och kommunerna Kungsör, Köping, Hallstahammar, Arboga och Västerås City.

Medresenär

Du kan ha med dig en medresenär som reser från och till samma adress som du som beviljats färdtjänst. Medresenär får inte ta med egen rollator eller rullstol. Medresenär betalar egenavgift enligt gällande taxa.

Ledsagare

Om du har behov av hjälp i bilen under färdtjänstresan kan du ansöka om ledsagare. Om du beviljats ledsagare vid färdtjänstresa kan du inte resa utan ledsagare. Ledsagare får inte ta med egen rollator eller rullstol.

Barn under 6 år som beviljats färdtjänst måste alltid resa med en ledsagare.

Ledsagare betalar ingen egenavgift.

Extra hjälp

Om du har behov av hjälp utöver generell taxiservice så kan du boka extra hjälp.

Taxiservice innebär att du får hjälp:

 • till och från entrédörr eller ytterport in i fordonet.
 • med bagage.
 • med säkerhetsbälte och fastspänning av hjälpmedel.

Extra hjälp innebär att föraren hjälper dig innanför entrédörr eller ytterport vid bostad, väntrum etc. Extra hjälp ska du beställa samtidigt som du bokar resan. Du kan inte beställa extra hjälp om medresenär eller ledsagare följer med dig på resan.

Trappklättrare

Om du inte kan gå i trappor upp till bostaden kan du ansöka om att få hjälp att förflyttas i rullstol med hjälp av en så kallad trappklättrare.

Husdjur får inte tas med på färdtjänstresa

Du kan efter ansökan bli beviljad att ta med dig ledarhund för synskadade eller annan hund som används av medicinska skäl.

Bagage och gånghjälpmedel

Du får ha med dig högst 3 kassar samt ett gånghjälpmedel.

Avbrott under färdtjänstresa

Avbrott i samband med färdtjänstresa tillåts inte med undantag för:

 • Resa till kyrkogård - Avbrott får göras högst 15 minuter. Resa måste göras till och från samma adress.
 • Hämtning och lämning av barn - Om du är beviljad färdtjänst och har barn som ska hämtas eller lämnas på förskola eller fritids får ett stopp göras med högst 15 minuter.

Egenavgift beräknas på den totala reslängden.

Resor till och från arbete eller studier för dig som är över 21 år

Om du inte kan resa till och från arbete eller studier på annat sätt än med färdtjänst kan du ansöka om ett månadskort. Med månadskort kan du få ett fast pris per månad för dessa resor. Resorna får göras inom det område som du kan resa med färdtjänst. Om du är beviljad färdtjänst med endast specialfordon får resor göras upptill 12 mil enkel resa från bostaden.

På sormlandstrafiken.se kan du läsa mer om Sörmlandstrafikens app "Serviceresor Sörmland" där du kan beställa färdtjänstresor.

Om du beställer resan via telefon ring Sörmlandstrafikens kundservice, telefon 020-44 40 00

Beställningstider

Vardag klockan 07.00-22.00
Lördag klockan 08.00-22.00
Helgdagsafton, söndag och röd dag klockan 08.00-20.00

Tala om

 • Personnummer
 • Tid för hämtning
 • Ange om du har en tid att passa
 • Om medresenär eller ledsagare medföljer
 • Eventuell extra hjälp
 • Om du har rullstol eller rollator
 • Om möjligt tid för återresan

Beställ din resa i god tid

 • För att bättre kunna planera samåkning bör du beställa resan i god tid. Du kan beställa din resa tidigast 14 dagar innan och senast 60 minuter före önskad avresa.
 • För resor som börjar och slutar utanför tätorten och för resor med specialfordon gäller längre förbeställnings tid (minst 2 timmar).
 • För resor där du är beviljad trappklättrare behöver beställning göras senast dagen innan.
 • När du beställer resan får du veta vilken tid bilen kommer. För bra service och effektiv reseplanering är det viktigt att du passar tiden. Bilen kan komma 5 minuter före bokad tid.
 • Om bilen inte kommit efter 15 minuter från den hämtnings tid du fått, ring Sörmlandstrafikens kundservice.

Synpunkter

Om du har synpunkter på din beställning eller färdtjänstresa kan du ringa Sörmlandstrafikens kundservice på telefon 020-44 40 00 eller skicka e-post till kundservice@sormlandstrafiken.se.

Tabell över kostnader och egenavgifter

Avgift
0-1 mil30 kronor*
1-2 mil40 kronor*

2-3 mil

50 kronor*

Resa över 3 mil40 kronor per påbörjad mil*
* Barn/ungdom upp till 19 år betalar halv avgift
Extra hjälp, trappklättrare20 kronor per tillfälle
Månadskort för arbetsresor/arbetsmarknadsutbildning samt biståndsbedömd sysselsättningEnligt gällande taxa

Betalning

Du betalar innan resan börjar. Du kan betala chauffören kontant (med jämna pengar) eller med betalkort. På begäran av chaufför ska legitimation kunna uppvisas.

Du kan vid resetillfället betala din färdtjänstresa med kontanter eller betalkort. Du kan också betala dina färdtjänstresor i förskott. Det går inte att göra förbetalning för sjuk- eller behandlingsresa.

Förbetalning färdtjänstresa

Du betalar in en summa till Eskilstuna kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, lägst 300 kronor.

Betala till: Plusgironummer 1 00 05-7
Betalningsmottagare: Eskilstuna kommun
Avsändare: Ditt namn
Meddelande: Färdtjänstavgift, personnummer på den färdtjänstberättigade

Registrering på ditt konto

Färdtjänsthandläggaren registrerar beloppet på ditt konto. Det kan dröja upp till 10 dagar innan pengarna kommit till kommunen och hunnit bokföras så att du kan åka för beloppet.

Beställning av resa

Du ringer som vanligt till servicecenter och bokar din resa på 020-44 40 00. De ser i datasystemet att du har pengar innestående och chauffören får veta att du inte ska betala. Kostnaden för resan dras från ditt konto.

Hur mycket pengar finns på mitt konto?

Du kan alltid få veta hur mycket pengar som finns kvar genom att ringa färdtjänsthandläggare på kommunen eller till servicecenter. Du kan också få veta ditt saldo i samband med att du beställer en resa. Du ansvarar själv för att bevaka när du behöver sätta in mer pengar på kontot.

Ansökan om återbetalning

Återbetalning kan ske om inga ytterligare resor beräknas göras. Summor under 100 kronor återbetalas inte. Blankett för återbetalning fylls i och skickas till färdtjänsthandläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Om du är beviljad färdtjänst i Eskilstuna kommun kan du resa 10 enkelresor per år inom en annan kommun utanför Södermanlands län upp till 6 mil per enkel resa.

Du bokar taxi och betalar hela kostnaden för resan. Spara taxikvittot och skicka in det tillsammans med blanketten för färdtjänstresa i annan kommun Pdf, 105 kB. till Färdtjänsten Eskilstuna kommun. Vi betalar ersättning för resan minus egenavgift enligt gällande färdtjänsttaxa.

Serviceresor och parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Telefon:

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Öppettider

Besökstid efter överenskommelse.

Uppdaterad: 9 april 2021