Eskilstuna kommun

Nu kan du ta del av årsplanen för 2024

15 november 2023

Årsplan 2024 för Eskilstuna kommunkoncern har beslutats. Årsplanen beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå under kommande året och hur resurserna i budgeten fördelats.

Årsplan 2024 inleds med en sammanfattning av den politiska inriktningen kommande år. Kommundirektören ger därefter sin syn på hur detta ska genomföras i organisationen utifrån de utmaningar vi står inför. Kommunfullmäktiges mål för verksamheten är de fyraåriga strategiska målen som kommer att gälla för perioden 2024–2027. För respektive strategiskt mål presenteras vilka prioriterade insatser som behöver utföras under 2024.

Vision, strategisk inriktning och årsplan – hur hänger det ihop?

Eskilstuna kommun har en vision om framtiden, både för kommunkoncernens organisation och för Eskilstuna som ort. Vägen för att nå visionen går via strategiska mål som kommunfullmäktige fastställt i den fyraåriga strategiska inriktningen. Årsplanen beskriver vilka resultat som ska uppnås under året, vilket kommer följas upp i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Pia Järnkvist

Ekonomidirektör

Telefon:

Uppdaterad: 21 november 2023