Eskilstuna kommun

Ny överenskommelse för avhopparverksamheten

1 juni 2023

En manlig polis och en kvinna står bredvid varandra.

Den 1 juni undertecknade Elisabeth Kántor, förvaltningschef på Socialförvaltningen i Eskilstuna kommun, och Oscar Nissfolk, lokalpolisområdeschef i Eskilstuna en överenskommelse om samverkan för personer som vill lämna ett kriminellt liv.

Eskilstuna kommun och polisen har undertecknat en ny överenskommelse om samverkan för personer som vill lämna organiserad brottslighet och som behöver stöd och skydd i och med detta.

Arbetet med personer som vill lämna en kriminell livsstil eller organiserad brottslighet är en av delarna i det brottsförebyggande arbetet. Målsättningen är bland annat att främja avhopp från kriminalitet, kriminella nätverk och våldsbejakande extremistisk miljö samt att försvåra för den organiserade brottsligheten.

– Vi kan inte blunda för att vi idag har många barn och unga under 18 år i den kriminella miljön, och som redan innan de blivit myndiga har utvecklat en kriminell livsstil. Personer under 18 har sökt sig till avhopparverksamheten förut men fått hjälp på andra sätt. Nu kan även personer under 18 år söka sig till och få stöd och hjälp inom ramen för avhopparverksamheten, säger Oscar Nissfolk, lokalpolisområdeschef i Eskilstuna.

– Den reviderade samverkansöverenskommelsen kommer att ge oss ytterligare möjligheter att erbjuda stöd och hjälp till de som vill lämna en kriminell livsstil. Det är ett viktigt arbete som vi inom socialtjänsten tillsammans med polisen kommer fortsätta utveckla, säger Elisabeth Kántor, förvaltningschef, socialförvaltningen i Eskilstuna kommun.

Avhopparverksamheten i Eskilstuna

Överenskommelse om samverkan för arbetet med personer som vill lämna ett kriminellt liv i Eskilstuna kommun.

1. Inledning

Avhopparverksamheten i Eskilstuna kommun är en överenskommelse mellan Lokalpolisområde Eskilstuna och Socialförvaltningen i Eskilstuna kommun gällande samverkan avseende personer som önskar lämna organiserad brottslighet och som bedöms vara i behov av stöd och skydd i och med detta.

Arbetet med personer som vill lämna en kriminell livsstil eller organiserad brottslighet är en av delarna i det brottsförebyggande arbetet dels för att motverka nyrekrytering men där även stora samhällskostnader finns att spara. Humanitära vinster att nämnas gällande det mänskliga lidandet för såväl den kriminelle, brottsoffer och anhöriga är också viktiga i sammanhanget.

1.1 Målgrupp - definition av avhoppare

En avhoppare definieras som en individ som har valt att lämna organiserad brottslighet och som bedöms vara i behov av samhällets stöd och skydd för att fullfölja detta.

Med att individen har valt att lämna menas att han eller hon har tillräckligt med motivation för såväl att lämna organiserad brottslighet som att medverka i de stödinsatser som bedöms nödvändiga för en lyckad livsstilsförändring.

Med organiserad brottslighet menas kriminella miljöer eller grupperingar som uppfyller EU:s kriterier för organiserad brottslighet (se förklaring 1 i slutet).

Med behov av samhällets stöd och skydd menas att individen inte klarar av att själv lämna den organiserade brottsligheten, utan behöver samhällets stöd och skydd för att kunna lyckas med detta.

För att personen ska vara aktuell för avhopparverksamheten ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • individen uppfyller ovanstående definition av avhoppare
  • individen uppfyller följande fyra krav för att ingå i avhopparverksamhet:
    • han eller hon är motiverad
    • han eller hon har samtyckt till informationsutbyte
    • han eller hon har skrivit under formuläret med förutsättningar
    • han eller hon är inte en bevisperson

1.2 Syfte

Syftet med avhopparverksamheten är att tydliggöra inriktning av resurser, ansvarsfördelning samt uppgifter för Eskilstuna kommun och Lokalpolisområde Eskilstunas arbete avseende stöd till avhoppare.

1.3 Mål

Målet med överenskommelsen är att främja avhopp från kriminalitet/kriminella nätverk samt den våldsbejakande extremistiska miljön, försvåra för den organiserade brottsligheten, minska det mänskliga lidandet samt bidra till det brottsförebyggande arbetet i Eskilstuna kommun.

2. Ansvarsfördelning

2.1 Socialförvaltningens ansvar

Socialförvaltningen ansvarar för att i det operativa arbetet, tillgodose behovet av en snabb ingång för potentiella avhoppare i form av Vägvalets mottagningstelefon som bemannas mellan 8.00-16.00 vardagar och finns tillgänglig för telefonsvar utanför dessa tider. Socialförvaltningen erbjuder även utredning av individens stödbehov samt beslut för att tillgodose individens behov.

Socialförvaltningen ansvarar även för att under 2-4 veckor möjliggöra en kartläggning av den potentiella avhopparen och dess motivation i samverkan med särskilt utsedda och kunniga kontaktpersoner inom Socialförvaltningen. Socialförvaltningen ansvarar för den långsiktiga planeringen och de insatser som individen beviljas och tar emot i enlighet med 4 kap. 1§ SoL samt uppföljning av behovet av bistånd.

Vägvalet är den verksamhet inom Socialförvaltningen som ansvarar för samordning av avhopparverksamheten.

2.2 Lokalpolisområde Eskilstunas ansvar

Lokalpolisområde Eskilstunas lokala avhopparsamordnare ansvarar för att bistå med initiala risk- och hotbedömningar för de personer som kommer i kontakt med avhopparverksamheten och önskar stöd. Det kan även innefattas ett ansvar i att tillgodose eventuella akuta skyddsbehov. Om så blir fallet ska Polisens verksamhet BOPS (Brottsoffer och personsäkerhet) kontaktas. Lokalpolisområdets lokala avhopparsamordnare och BOPS bistår med underlag för ansökan om avhopparmedel gällande personer förankrade i avhopparverksamheten som kan vara aktuella för detta. Beroende på utfall av den initiala risk- och hotbedömningen kontaktas lokala avhopparsamordnare alternativt BOPS för slagningar i Polisens misstankeregister för att kontrollera att individen avhåller sig från brott under den tid som personen ingår i avhopparverksamheten.

3. Insatser

Denna överenskommelse rör i första hand de ärenden där ett personsäkerhetsarbete är nödvändigt utifrån individens hotbild i samband med avhoppet, med andra ord avhopparverksamhet. Individer som inte uppfyller definitionen för avhoppare i enlighet med denna överenskommelse kan få stöd och hjälp genom hemmaplansvården i Eskilstuna bl.a genom Vägvalet och social insatsgrupp som har specialistkompetens avseende avhopparprocessen.

Avhopparverksamheten är en insats för att möjliggöra att grovt kriminella personer som vill hoppa av sin kriminella bana ska kunna göra det utan krav på att lämna ut information om/eller polisanmäla det nätverk eller gäng de har en tillhörighet till.

Dock bör i ett initialt skede med avhopparen tydliggöras att information som lämnas till en polis som innebär att denne får kännedom om att ett brott som hör under allmänt åtal kan ha begåtts, har denne anmälningsplikt till sin förman enligt § 9 Polislagen.

Genom avhopparverksamheten finns möjlighet att ansöka om avhopparmedel via Polismyndighetens ansökningsblanketter för de individer som uppfyller Polismyndighetens definition för avhoppare och är förankrade i avhopparverksamheten. Ansökan görs av sökande kommun för enskilda individer och samordnas internt inom Socialförvaltningen av teamledare på Vägvalet.

4. Uppföljning

Uppföljning av avhopparverksamhetens resultat, arbetssätt och samverkan sker regelbundet tillsammans med samverkande parter genom avstämningsmöten, samt årsvis tillsammans med Lokalpolisområdeschef och Förvaltningschef för Socialförvaltningen.

Förklaring 1: EU:s kriterier för organiserad brottslighet

I EU:s definition inryms både kriminella grupperingar och löst sammansatta kriminella nätverk. I begreppet ingår också våldsbejakande extremistiska och hedersrelaterade miljöer.

Enligt EU:s definition ska minst sex av kriterierna nedan uppfyllas för att det ska röra sig om organiserad brottslighet. Punkterna 1, 3, 5 och 11 är obligatoriska: 1. Samarbete mellan fler än två personer. 2. Egna tilldelade uppgifter åt var och en. 3. Lång eller obegränsad utsträckning i tiden. 4. Någon form av disciplin och kontroll. 5. Misstanke om allvarliga kriminella handlingar. 6. Verksamhet på lokal nivå. 7. Användning av våld eller andra metoder för hot. 8. Användning av kommersiella eller affärsmässiga strukturer. 9. Deltagande i penningtvätt. 10. Otillbörlig påverkan på politik, medier, offentlig förvaltning, rättsliga myndigheter eller ekonomi. 11. Strävan efter vinning och/eller makt.

Verksamheten Vägvalet på Socialförvaltningen vänder sig till personer som bor i Eskilstuna kommun och som vill ha hjälp med att bryta en kriminell livsstil.

Elisabeth Kántor

Förvaltningschef

Uppdaterad: 28 juni 2023